Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży, Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-09-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWrocławski Park Wodny S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-16
 • Numer ogłoszenia597983-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597983-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.

Wrocławski Park Wodny S.A.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży, Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Park Wodny S.A., krajowy numer identyfikacyjny 93304118100000, ul. ul. Borowska  99 , 50-558  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 711 500, e-mail zdzislaw.dus@aquapark.wroc.pl, faks 717 711 510.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.aquapark.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Wrocławski Park Wodny S.A. Sekretariat Biura Zarządu ul. Borowska 99 (50-558) Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży, Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży.
Numer referencyjny: ZP/13/19/PN/WPW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych ciast i tortów takich jak: tort czekoladowy (190 szt.), tort bezowy (150szt.), tort śmietankowy (150 szt.), sernik (30 szt.) – o średnicach 24-26 cm, tarta w różnych smakach i średnicy min 24 cm (30 szt.). deserów w kubeczku (dwa rodzaje) wielkość kubeczka 190-200 ml (1500 szt.), eklery – ( waga 90-100 g) – 300 szt., drożdżówki – (waga 80-90 g) 300 szt. ponadto zamówienie obejmuje dostawę tortów urodzinowych;  śmietankowy – 100 szt. o średnicy 18-19 cm i 70 szt. o średnicy 20-22 cm  truskawkowy z bitą śmietaną i zawartością truskawek min. 30% – 100 szt. o średnicy 18-19 cm, i 70 szt. o średnicy 20-22 cm.  czekoladowy – 100 szt. o średnicy 18-19 cm i 70 szt. o średnicy 20-22 cm Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów: 1. lody w opakowaniach cylindrycznych - naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 50 różnych smaków: Śmietanka, Czekolada, Kinder Niespodzianka, Kinderbueno, Mohito, Oreo, Aloes lub smakowo równoważne; w cylindrach min. 7 litrowych – 2 700 kg; 2. baza do lodów na bazie śmietanki - kręconych z automatu - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. Smaki na bazie śmietanki - śmietankowe, czekoladowe lub smakowo równoważne; w opakowaniu Bag-in-Box 4,5-5 kg – 2 300 kg; 3. baza do lodów owocowych - kręconych z automatu - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. O zawartości owoców min. 50%. Smaki - truskawka, czarna porzeczka lub smakowo równoważne; w opakowaniu Bag-in-Box 4,5-5 kg – 2 300 kg; 4. lody kuwetowe - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. Różne smaki (truskawka, czarna porzeczka, banan, czekoladowo-miętowe, pianka, brownie i inne) w kuwecie 5,5 l – 2 700 kg 5. rożek na 1 gałkę, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 40 000 szt. 6. rożek na 2 gałki, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 270 000 szt. 7. rożek do lodów kręconych, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 18 000 szt. W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia: a) 1 (słownie: jednej) witryny do lodów w cylindrach [opakowanie pionowe], min. 8 komór, o wymiarach maks. 1400 szer. 800 gł.1200 wys. b) 2 (słownie: dwóch) automatów do lodów naturalnych kręconych o wydajności min. 350 sztuk lodów (60g) /h Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących lodów: 1. lody śmietankowe z dodatkiem świeżego mleka w polewie z mlecznej czekolady (min. 24%); bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 110-120 ml, naturalne, 2. lody waniliowe z polewą z mlecznej czekolady (min. 24%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 3. lody waniliowe w polewie z białej czekolady; naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 4. lody waniliowe w polewie z mlecznej czekolady z migdałami (min. 5%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 5. lody z sosem malinowym w polewie z mlecznej czekolady (min. 24%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 6. lody o smaku śmietankowo-waniliowym w rożku waflowym i polewą o smaku czekoladowym w środku (min 6%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 100-110 ml, 7. lody o smaku śmietankowo-czekoladowym w rożku waflowym z polewą o smaku czekoladowym w środku (min 6%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 100-110 ml, 8. lody wodne o smaku coli lub smakowo równoważne; naturalne, wielkość: 100-110 ml, 9. lody wodne o smaku gumy balonowej lub smakowo równoważne; wielkość: 100-110 ml. W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia 2 (słownie: dwóch) zamrażarek z przeszkloną i przesuwną górą do ekspozycji lodów. Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rodzajów lodów kuleczkowych: 1. lody kuleczkowe - naturalne, bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 10 różnych smaków, w tym: Słony karmel, Czekolada-mięta, Czekolada-śmietanka, Truskawka, Gumijagoda, Wata cukrowa, Guma Balonowa, Czekolada, Śmietanka, Kawa z kofeiną, Wanilia, Mango 2. lody kuleczkowe - SORBETY - naturalne, bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 2 różne smaki: Mango i Limonka lub smakowo równoważne oraz 3. kubeczków do lodów kuleczkowych o pojemności 60g - różne kolory 4. kubeczków do lodów kuleczkowych o pojemności 80g - zmieniających kolor 5. łyżeczek plastikowych do lodów - różne kolory W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia: a) 2 (słownie: dwóch) zamrażarek o wymiarach: 1600 x 660 x 900mm, z przeszkloną i przesuwną górą do ekspozycji lodów; b) 2 (słownie: dwóch) zamrażarek do przechowywania towaru; dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4. 3. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 30% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, 2d do SIWZ dla zadania nr 4, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 30% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 5. Dostawy Produktów dla każdego z zadań będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 6. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla każdego z zadań produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 10. Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław. 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): opis Kod CPV Wyroby ciastkarskie i ciasta Lody i produkty podobne 15 81 20 00-3 15 55 50 00-3 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną liczbe zadań lub na całość zamówienia. 13. Zamówienie podzielone jest na cztery części, tzn. na cztery zadania: Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 21. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odnoszący się do konkretnego zadania/konkretnych zadań. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15812000-3
15555000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualne Zezwolenie/Zaświadczenie o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze; (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252 ze zm.) oraz - aktualne Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych w zakładzie Wykonawcy (podstawa prawna Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252 art. 59 i 73, ze zm.); Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego; Ponadto Zamawiający uzna, że Wykonawca z Krajów Trzecich spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym, dla którego organ sprawujący bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze wydał pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że środek transportu spełnia wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych (w oparciu o Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1252 art. 59 i 73, ze zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający uzna warunek potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Ustawy za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 Ustawy skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualne Zezwolenie/Zaświadczenie o wpisie do rejestrów zakładów podlegających kontroli organów sprawujących bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze; (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252 ze zm.) oraz - aktualne Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wdrożenie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych w zakładzie Wykonawcy (podstawa prawna Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252 art. 59 i 73, ze zm.); Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego; Ponadto Zamawiający uzna, że Wykonawca z Krajów Trzecich spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przedstawi: - aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem dostawczym, dla którego organ sprawujący bezpośredni nadzór nad zakładem w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze wydał pozytywną decyzję zatwierdzającą środek transportu, potwierdzającą, że środek transportu spełnia wymogi przewozu towarów i produktów spożywczych (w oparciu o Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1252 art. 59 i 73, ze zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: - część I: 2.100,00 zł (słownie dwa tysiące sto złotych 00/100), - część II: 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100), - część III: 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100), - część IV: 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SIWZ kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 4. Forma wadium. a. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgencjiRozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz.U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 ). b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego g) Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: i. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ii.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) lub iii.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub iv.w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i wynikał to z przyczyn leżących po jego stronie. c. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego ( art. 45 ust. 7 Ustawy): 52 1020 5226 0000 6502 0444 1788 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (oryginał), wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w SIWZ (Zamawiający prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty). 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 7. Zwrot wadium. W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4 Ustawy. 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy). 9. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2. oraz w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył świadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy wystąpieniu następujących warunków: a) Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana: przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), Strony przy ustalaniu maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz ceny za zrealizowaną po zmianie przepisów dostawę uwzględnią zmienioną regulację prawną; nie dotyczy to ceny za dostawy zrealizowane przed zmianą przepisów prawa, b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub jej części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, ii. w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z innych przepisów prawnych; iii. w skutek działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację zamówienia, jak itp. klęski żywiołowej, strajków i niepokojów społecznych, a także wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych (długotrwałych i intensywnych opadów deszczu/śniegu, niskiej/wysokiej temperatury itp.) uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony, iv. zmiany terminu, lecz bez zmiany cen jednostkowych i maksymalnej wartości umowy oraz zakresu rzeczowego, d) Zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 a. ust. 3 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, e) gdy zmiany będą leżały w interesie publicznym. 2. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie są zakazane zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e. Ustawy oraz w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy stanowiących, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte/zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-24, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: • administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna ul. Borowska 99, (50-558) Wrocław fax. +48 71 77 11 510 www.aquapark.wroc.pl • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na str. 1 niniejszej SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej Ustawą; • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Wykonawcy przysługuje: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. *** Wyjaśnienie ogólne: w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • wykonawcy będącego osobą fizyczną, • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych ciast i tortów takich jak: tort czekoladowy (190 szt.), tort bezowy (150szt.), tort śmietankowy (150 szt.), sernik (30 szt.) – o średnicach 24-26 cm, tarta w różnych smakach i średnicy min 24 cm (30 szt.). deserów w kubeczku (dwa rodzaje) wielkość kubeczka 190-200 ml (1500 szt.), eklery – ( waga 90-100 g) – 300 szt., drożdżówki – (waga 80-90 g) 300 szt. ponadto zamówienie obejmuje dostawę tortów urodzinowych;  śmietankowy – 100 szt. o średnicy 18-19 cm i 70 szt. o średnicy 20-22 cm  truskawkowy z bitą śmietaną i zawartością truskawek min. 30% – 100 szt. o średnicy 18-19 cm, i 70 szt. o średnicy 20-22 cm.  czekoladowy – 100 szt. o średnicy 18-19 cm i 70 szt. o średnicy 20-22 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15812000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa lodów kuwetowych oraz baz do automatów lodowych wraz z wynajmem sprzętu do robienia lodów z automatu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących produktów: 1. lody w opakowaniach cylindrycznych - naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 50 różnych smaków: Śmietanka, Czekolada, Kinder Niespodzianka, Kinderbueno, Mohito, Oreo, Aloes lub smakowo równoważne; w cylindrach min. 7 litrowych – 2 700 kg; 2. baza do lodów na bazie śmietanki - kręconych z automatu - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. Smaki na bazie śmietanki - śmietankowe, czekoladowe lub smakowo równoważne; w opakowaniu Bag-in-Box 4,5-5 kg – 2 300 kg; 3. baza do lodów owocowych - kręconych z automatu - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. O zawartości owoców min. 50%. Smaki - truskawka, czarna porzeczka lub smakowo równoważne; w opakowaniu Bag-in-Box 4,5-5 kg – 2 300 kg; 4. lody kuwetowe - naturalne, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych stabilizatorów. Różne smaki (truskawka, czarna porzeczka, banan, czekoladowo-miętowe, pianka, brownie i inne) w kuwecie 5,5 l – 2 700 kg 5. rożek na 1 gałkę, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 40 000 szt. 6. rożek na 2 gałki, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 270 000 szt. 7. rożek do lodów kręconych, jadalny, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników – 18 000 szt. W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia: a) 1 (słownie: jednej) witryny do lodów w cylindrach [opakowanie pionowe], min. 8 komór, o wymiarach maks. 1400 szer. 800 gł.1200 wys. b) 2 (słownie: dwóch) automatów do lodów naturalnych kręconych o wydajności min. 350 sztuk lodów (60g) /h
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15555000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lodów impulsowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących lodów: 1. lody śmietankowe z dodatkiem świeżego mleka w polewie z mlecznej czekolady (min. 24%); bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 110-120 ml, naturalne, 2. lody waniliowe z polewą z mlecznej czekolady (min. 24%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 3. lody waniliowe w polewie z białej czekolady; naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 4. lody waniliowe w polewie z mlecznej czekolady z migdałami (min. 5%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 5. lody z sosem malinowym w polewie z mlecznej czekolady (min. 24%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 120-130 ml, 6. lody o smaku śmietankowo-waniliowym w rożku waflowym i polewą o smaku czekoladowym w środku (min 6%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 100-110 ml, 7. lody o smaku śmietankowo-czekoladowym w rożku waflowym z polewą o smaku czekoladowym w środku (min 6%); naturalne, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników, wielkość: 100-110 ml, 8. lody wodne o smaku coli lub smakowo równoważne; naturalne, wielkość: 100-110 ml, 9. lody wodne o smaku gumy balonowej lub smakowo równoważne; wielkość: 100-110 ml. W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia 2 (słownie: dwóch) zamrażarek z przeszkloną i przesuwną górą do ekspozycji lodów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15555000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa lodów kuleczkowych wraz z wynajmem sprzętu do ich ekspozycji i sprzedaży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących rodzajów lodów kuleczkowych: 1. lody kuleczkowe - naturalne, bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 10 różnych smaków, w tym: Słony karmel, Czekolada-mięta, Czekolada-śmietanka, Truskawka, Gumijagoda, Wata cukrowa, Guma Balonowa, Czekolada, Śmietanka, Kawa z kofeiną, Wanilia, Mango 2. lody kuleczkowe - SORBETY - naturalne, bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników. Co najmniej 2 różne smaki: Mango i Limonka lub smakowo równoważne oraz 3. kubeczków do lodów kuleczkowych o pojemności 60g - różne kolory 4. kubeczków do lodów kuleczkowych o pojemności 80g - zmieniających kolor 5. łyżeczek plastikowych do lodów - różne kolory W celu należytej ekspozycji lodów oferent zobowiązuje się do dostarczenia: a) 2 (słownie: dwóch) zamrażarek o wymiarach: 1600 x 660 x 900mm, z przeszkloną i przesuwną górą do ekspozycji lodów; b) 2 (słownie: dwóch) zamrażarek do przechowywania towaru;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15555000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę prętów aluminiowych - Źródła
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę prętów aluminiowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.