Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach na rok 2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKozły
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-12-02
 • ZamawiającyZESPÓŁ SZKOŁ W KOZŁACH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00281004
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb
Zespołu Szkół w Kozłach na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOŁ W KOZŁACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141653833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowość: Kozły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 29 777 16 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolawkozlach@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spkozly.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb
Zespołu Szkół w Kozłach na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d4ac2d7-4c3a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta i załączniki do oferty) przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP z miniPortalu).
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (art 70,Pzp).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. A Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://miniportal.uzp.gov.pl przesłanych przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl , w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kozłach
• z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Kozłach można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. 2/2021 prowadzonym w trybie podstawowym w trybie bez negocjacji.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 11129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, nabiału i jaj dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i jego przetworów dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

15113000-3 - Wieprzowina

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw, owoców i podobnych produktów dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03222000-3 - Owoce i orzechy

03222200-5 - Owoce cytrusowe

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów głęboko mrożonych i ryb dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest sukcesywna dostawa dań garmażeryjnych dla potrzeb Zespołu Szkół w Kozłach.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Zamawiającego – formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz formularzu cenowym odpowiednio dla każdej części zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto z Formularza oferty.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu – oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4 do SWZ
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ
b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 SWZ
2.2. zdolności technicznej i zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
a) oświadczenia, że do realizacji zamówienia będą dopuszczeni tylko pracownicy posiadający aktualne zaświadczenia lekarskie o posiadaniu badań przeprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.12.2002r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia aktualnych zaświadczeń lekarskich o posiadaniu badań przeprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
b) oświadczenia Wykonawcy, że do realizacji zamówienia użyje środków transportu dopuszczonych do transportu żywności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności lub oświadczenie, że nie dotyczy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. oświadczenia o nadzorze przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ–
2. oświadczenia Wykonawcy, że do realizacji zamówienia użyje środków transportu dopuszczonych do transportu żywności zgodnie Załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 Pzp stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie;
2. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, należy je złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem elektronicznym, bądź w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji w przypadku zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zmian osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Zamawiającego jak również Wykonawcy,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT,
d) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego,
e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. terminu płatności faktur, zmiana okresu rozliczeniowego),
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 – formularz cenowy – z powodu wzrostu cen towarów w nim określonych, w sposób powodujący, że wykonanie umowy nie leży w interesie wykonawcy i powoduje powstanie straty po jego stronie.
3. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię profile 15, 18, 20, taśmy gw i zw od 0,8 do 3,0, blachy - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię profile 15, 18, 20, taśmy gw i zw od 0,8 do 3,0, blachy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI