PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD –

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiędzychód
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-08-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-03
 • Numer ogłoszenia569402-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569402-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , krajowy numer identyfikacyjny 00031024900000, ul. Szpitalna  10 , 64-400  Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48957482011, e-mail zampub@spzoz-miedzychod.com.pl, faks +48957482711.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzoz-miedzychod.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Adres:
UL. SZPITALNA 10 ; 64-400 MIĘDZYCHÓD

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone
Numer referencyjny: AG/ZP - 06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia sąPRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzoneWykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz przestrzegać zasady systemu HACCP.Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posiłków, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw.Produkcja i dystrybucja posiłków winna gwarantować bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne.Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych obowiązujących w szpitalach – zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zakres świadczenia usług:- przygotowywanie, gotowanie posiłków wg norm i zasad żywienia przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet, ściśle wg potrzeb Zamawiającego, według systemu HACCP;- dostarczenie gotowych posiłków do siedziby Zamawiającego, sztućców i naczyń Wykonawcy;- dostarczanie pojemników z posiłkami do kuchenek oddziałowych winno odbywać się w sposób gwarantujący zachowanie właściwej temperatury, czystości i jakości posiłków, tj. przy użyciu wózków transportowych, kontenerów;- dostarczanie obiadów – drugiego dania w pojemnikach - tackach jednorazowego użytku do maszyn zgrzewających, zafoliowanych próżniowo bez możliwości otwarcia przez osoby trzecie, dopuszczone do kontaktu z żywnością;- dostarczanie zupy (śniadanie, obiad), kawy w pojemnikach zbiorczych;- dostarczanie dodatków do śniadania i kolacji porcjowanych na talerzu lub w pojemniku;- dostarczanie surówek podawanych na zimno porcjowanych w jednorazowych pojemnikach dla każdego pacjenta;- odbiór z oddziałów szpitalnych zebranych po posiłkach naczyń/zastawy stołowej;- mycie i dezynfekcja naczyń;- odbieranie, wywóz i utylizacja odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zawarcia umowy na wywóz i utylizację odpadów powstałych na skutek realizacji przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.Wykonawca musi dostarczyć posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeśli Wykonawca nie dostarczy posiłków lub nie dostarczy odpowiedniej ilości posiłków do określonej w SIWZ i w umowie godziny, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego Wykonawcy na koszt Wykonawcy.Wymagane warunki dla usług przygotowania i dostawy posiłków całodobowo świadczonych przez Wykonawcę na rzecz SPZOZ Międzychód:1. Jadłospis dekadowy sporządzany przez dietetyka szpitalnego, a zatwierdzony przez Kierowników Oddziałów SPZOZ Międzychód zawiera diety, tj. dietę podstawową, lekkostrawną oraz diety specjalne w poszczególnych oddziałach – zał. nr 9 do SIWZ.2. Usługa musi być realizowana zgodnie z wymogami określonymi w:- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 wraz z późniejszymi zmianami);- Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149, 60 wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi);- Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242, 471 wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi);- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z dnia 09 maja 2007 roku Nr 80, poz. 545 wraz z późniejszymi zmianami);- Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE.L 2004 Nr 139 z późniejszymi zmianami);- Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L 2004 Nr 139 z późniejszymi zmianami);- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 21 z 2017r. poz. 2422 wraz z późniejszymi zmianami).3. Wymagany jest dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP w kuchni, gdzie przygotowywane są posiłki.4. Posiłki dostarczane będą bezpośrednio do poszczególnych oddziałów szpitala w Międzychodzie i porcjowanie w odpowiednich opakowaniach, zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków dla pacjentów do Szpitala w Międzychodzie zgodnie z zamówieniem złożonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.6. Warunki przechowywania posiłków, transport oraz sposób przygotowania pożywienia muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków do Szpitala w Międzychodzie przy ul. Szpitalnej 10 – wyżywienie całodzienne w ilości szacunkowej 65 porcji dziennie (każdy posiłek: śniadanie, obiad, kolacja),W/w posiłki należy dostarczyć w następujących godzinach:- śniadanie od godz. 8:00 do godz. 8:30,- obiad, podwieczorek, kolacja od godz. 11:30 do godz. 12:30.Dla pacjentów dorosłych, którym przypisana jest dieta cukrzycowa lub dieta wysokobiałkowa oraz dla dzieci – do dziennego wyżywienia zapewniony będzie czwarty posiłek, tj. podwieczorek – szacunkowo 25 porcji dziennie wraz z zagwarantowanym naczyń i sztućców jednorazowych.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków rozszerzonych w związku z udziałem Zamawiającego w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” oraz podpisaniem umowy nr 150001425/18/5/0014/0/19/21 z dnia 30.09.2019r. z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w ramach w/w programu.Rozszerzona dieta:wyżywienie całodzienne w ilości szacunkowo 65 porcji dziennie, przy założeniu szacunkowo 10 porcji dziennie diety rozszerzonej dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym (każdy posiłek: śniadanie, obiad, kolacja, pozycje diety rozszerzonej):- śniadanie i II śniadanie od godz. 8:00 do godz. 8:30,- obiad, podwieczorek, kolacja oraz pozostałe pozycje diety rozszerzonej od godz. 11:30 do godz. 12:30.Dieta rozszerzona spełniać musi wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz.U. z 2019r. poz. 1537).Podane ilości są ilościami szacunkowymi. W przypadku zakupu mniejszych ilości porcji posiłków od podanych Wykonawca nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu pozostałej części. W przypadku zapotrzebowania na zakup większej ilości porcji posiłków od podanych Wykonawca sprzeda posiłki po cenie ofertowej w oparciu o formularz ofertowy.8. Posiłki winny być porcjowane zgodnie z jadłospisem i dostarczone bezpośrednio do poszczególnych oddziałów w naczyniach jednorazowego użytku.9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnej ilości kompletnej zastawy stołowej jednorazowego użytku i sztućców jednorazowego użytku, które muszą posiadać atest dopuszczający do kontaktu z żywnością.10. Czas odbioru ilościowego i jakościowego posiłków w punktach dostarczania nie może przekroczyć łącznie 30 minut.11. Naczynia stołowe (w tym kubki z dziubkiem), w których dostarczane są posiłki typu: zupa, kawa, pasty, dżemy, wyporcjowane wędliny itp. oraz łyżki wazowe powinny być zabierane po posiłku i prawidłowo myte i wyparzane w wyznaczonym miejscu u Wykonawcy.12. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie czynności związane z przygotowaniem i dystrybucją posiłków, jak również zmywanie, wykonywać będzie zgodnie z zasadami sanitarnymi określonymi w przepisach odrębnych, z wykorzystaniem środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w szpitalach.13. Zużyte naczynia jednorazowe wraz z resztkami jedzenia (z całego szpitala) po każdym posiłku Wykonawca zobowiązuje się do zgromadzenia i zutylizowania we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający dopuszcza możliwość obciążania Wykonawcy kosztami magazynowania i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych w oparciu o stosowny aneks do umowy.14. Naczynia jednorazowe, w których dostarczane będą posiłki do Szpitala muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje do zebrania i utylizowania we własnym zakresie zużytych naczyń wraz z resztkami jedzenia. Wszystkie opakowania (w tym zbiorcze) winny posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, pozytywne opinie itp.15. Ponadto Wykonawca musi zabezpieczyć personel wydający posiłki w:a) nabierki i inne narzędzia potrzebne do nakładania posiłków,b) pojemniki na odpady pokonsumpcyjne,c) worki koloru czerwonego na odpady pokonsumpcyjne,d) kontener na odpady bytowe.16. Wraz z posiłkami Wykonawca dostarczy niezbędną ilość kompletnej zastawy stołowej i sztućców. W skład zastawy wchodzą:a) bulionówka do zupy (śniadanie, obiad) typu styropian dopuszczony do kontaktu z żywnością i ciepłych posiłków,b) talerz deserowy plastikowy jednorazowego użytku,c) kubki (do ciepłej kawy i herbaty) do śniadania i kolacji typu styropian dopuszczony do kontaktu z żywnością,d) kubki z dziubkiem plastikowe wielokrotnego użytku (dla pacjentów karmionych),e) talerz lub kubek do podwieczorku jednorazowego użytku,f) sztućce (łyżka, nóż, widelec) plastikowe jednorazowego użytku,g) odpowiednia ilość nabierek wazowych do nakładania posiłków, łyżki, łopatki.17. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych z poszczególnych diet zgodnie z obowiązującymi przepisami.18. Koszt surowca nie może być niższy niż 50% stawki netto.19. Rozliczenie nastąpi w okresie dekadowym.20. Zamawiający zastrzega, iż stawka dziennego wyżywienia w przeliczeniu na jednego hospitalizowanego pacjenta nie może być wyższa niż 15,80 PLN brutto wraz z podwieczorkiem nie uwzględniając „diety mamy”.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie:– zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym (tzw. gramówka),– podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: a) zupy – temperatura 75˚C (±3˚C)b) II danie – temperatura 65˚C (±3˚C)c) kawa, herbata, kakao 75˚C (±3˚C)22. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatków do kolacji w następujący sposób:– dodatek do kolacji (np. wędliny, pasztet, sery, itp.) na czas przechowywania winien być pakowany zbiorczo dla każdego oddziału z podziałem na poszczególne diety – osobno – każda porcja.23. Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm i uzgodnień oraz realizacją postanowień zawartych zawartych w umowie, sprawować będą koordynatorzy z ramienia Zamawiającego, którym Wykonawca zapewni dostęp do wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli/audytu.24. Zamawiający w celu kontroli jakości posiłków będzie miał prawo maksymalnie dwa razy w roku w czasie trwania umowy dokonać na koszt Wykonawcy sprawdzenia kaloryczności posiłków w wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostce kontrolnej.25. Wyrywkowej kontroli będzie także podlegała gramówka dostarczanych posiłków.26. Obowiązek pobierania i przechowywania próbek potraw będzie dotyczył zakładu Wykonawcy, w którym potrawy te zostały wyprodukowane. Próbki potraw są udostępnione organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.27. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu prawidłowego określenia sposobu dystrybucji posiłku.

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15894200-3
15894300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  20   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SPZOZ Międzychodzie ul. Szpitalna 10 64-400 Międzychód • inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Międzychodzie jest Pani Beata Hrycej mail: iod@spzoz-miedzychod.com.pl ; tel. 668 212 249 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW – CAŁODOBOWO – DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD” – postępowanie powtórzone, AG/ZP – 06/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt.3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt.3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. W przypadku braku konieczności przedstawienia ww. dokumentu – oświadczenie Wykonawcy, że ustawy nie nakładają takiego obowiązku;d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (np. dietetyk) oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg zalecanego do wypełnienia wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług/dostaw w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg zalecanego do wypełnienia wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;f) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą nić 500.000,00 zł.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;Zamawiający oczekuje nie mniej niż 2 referencje dotyczące usług w/w postępowania – potwierdzające należycie wykonaną/wykonywaną usługęb) pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym – dopuszczającej Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia (tj. zatwierdzenie kuchni i transportu);c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP w kuchni, gdzie przygotowywane są posiłkid) procedur dotyczących przedmiotu zamówienia tj. procedury mycia i dezynfekcji naczyń.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.2) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w/w umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie schodów rzeźbionych około 12-14 stopniowych. Godziesze Małe
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Zlecę wykonanie schodów rzeźbionych około 12-14 stopniowych. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI