„Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych ”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych ”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-31
 • Numer ogłoszenia616957-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 616957-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie: „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 28060368400000, ul. Saperska  1 , 10-073  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 32 28 15, e-mail 22wog.zamowienia@ron.mil.pl, faks 261 32 34 50.
Adres strony internetowej (URL): www.22wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.22wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.22wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska bud. nr 1 kancelaria jawna pok. 32

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych ”
Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.66.2019/T/13/2100/D/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych" zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych miejscowościach Olsztyn, Lidzbark Warmiński i Lipowiec, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF), z podziałam na 3 części w ogólnej ilości 33 050 kg z opcją, w tym zamówienie podstawowe 8 400 kg. 2. Dostawy środków spożywczych będą realizowane sukcesywnie. 3. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF) - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji - dostarczanie do Odbiorców środków spożywczych na wezwanie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych w terminie realizacji umowy oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 5. Produkty muszą spełniać wymagania wynikające z: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 2) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.), 3) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2164), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 4) przywołanych w załączniku do umowy (opis przedmiotu zamówienia) wymagań jakościowych, metod badań, warunków przechowywania i pakowania dla produktów. 5) ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 824) 6) rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Odbiorców ponosi Wykonawca. 7. Częstotliwość dostaw: część 1,2 i 3 - 2 razy w tygodniu produkty mleczarskie, 2 razy w miesiącu – tłuszcze roślinne. 8. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 9. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym.

II.5) Główny kod CPV: 15511210-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15551000-5
15411100-3
15512000-0
15540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy: -posiadania uprawnień wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252) dla Wykonawcy, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zwierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego - dysponują wdrożonym oraz stosowanym systemem bezpieczeństwa żywności HACCP - Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - na podstawie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - na podstawie oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub wskazania przez Wykonawcę możliwości ich pobrania za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych wskazując adres strony internetowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 aktualna decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia lub: aktualna decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r.(t.j. Dz. U. 2019 poz. 824) lub: aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organ urzędowej kontroli (Art.61 i 62 lub art. 122 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252) - dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 2 przywołanej ustawy). 2. certyfikat systemu HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP – Podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252) lub protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymanie systemu HACCP na postawie art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą być dokonane przy wystąpieniu następujących uwarunkowań w zakresie: 1) zmiany stawki VAT w przypadku ich urzędowej zmiany; 2) zmiany limitów środków spożywczych poprzez dokonywanie korekt ilościowych w limitach między poszczególnymi Odbiorcami lub między poszczególnymi produktami. Zmiany nie mogą spowodować przekroczenia ogólnej ilości środków spożywczych określonej w § 1 ust. 1 oraz całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1; 3) zmiany częstotliwości dostaw do Odbiorców w przypadku konieczności dostosowania do aktualnych potrzeb Odbiorców. 4) w przypadku różnych cen środków spożywczych dla poszczególnych Odbiorców ceną obowiązującą będzie cena części, do której dokonano przesunięcia limitu. 5) wstrzymanie dostaw, z powodu braku produktu na rynku krajowym udokumentowanego przez Wykonawcę . 6) w przypadkach zmniejszenia stanów osobowych, wynikających z restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zmian obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości i częstotliwości dostaw środków spożywczych. Wartością końcową umowy będzie wówczas wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych i prawnych z tego tytułu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 kwietnia 2019 r. poz. 730 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowany przez Komendanta - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie , ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn: fax: 261 32 34 50, e-mail: 22wog.olsztyn@ron.mil.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w 22 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest Pan Bartosz KROGULEC, kontakt: tel. 261 323 04722 e-mail: iod.22wog@ron.mil.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych – pn.: „………………………”. 3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom zgodnie z wymogiem ustawowym określonym w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.). 4) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 5. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 7. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności; 8. Zasada jawności, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio; 9. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.”
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF), w ogólnej ilości 15630 kg z opcją, w tym zamówienie podstawowe 3 970 kg. 2. Dostawy środków spożywczych będą realizowane sukcesywnie. 3. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF) - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji - dostarczanie do Odbiorców środków spożywczych na wezwanie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych w terminie realizacji umowy oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 5. Produkty muszą spełniać wymagania wynikające z: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 2) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.), 3) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2164), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 4) przywołanych w załączniku do umowy (opis przedmiotu zamówienia) wymagań jakościowych, metod badań, warunków przechowywania i pakowania dla produktów. 5) ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 824) 6) rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Odbiorców ponosi Wykonawca. 7. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu produkty mleczarskie, 2 razy w miesiącu – tłuszcze roślinne. 8. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 9. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym. 10. Dostawy będą realizowane w terminie dnia 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511210-8, 15551000-5, 15512000-0, 15411100-3, 15540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF), w ogólnej ilości 12 020 kg z opcją, w tym zamówienie podstawowe 3 075 kg. 2. Dostawy środków spożywczych będą realizowane sukcesywnie. 3. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF) - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji - dostarczanie do Odbiorców środków spożywczych na wezwanie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych w terminie realizacji umowy oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 5. Produkty muszą spełniać wymagania wynikające z: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 2) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.), 3) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2164), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 4) przywołanych w załączniku do umowy (opis przedmiotu zamówienia) wymagań jakościowych, metod badań, warunków przechowywania i pakowania dla produktów. 5) ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 824) 6) rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Odbiorców ponosi Wykonawca. 7. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu produkty mleczarskie, 2 razy w miesiącu – tłuszcze roślinne. 8. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 9. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym. 10. Dostawy będą realizowane w terminie dnia 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511210-8, 15551000-5, 15411100-3, 15512000-0, 15540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF), w ogólnej ilości 5 400 kg z opcją, w tym zamówienie podstawowe 1 355 kg. 2. Dostawy środków spożywczych będą realizowane sukcesywnie. 3. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (PDF) - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji - dostarczanie do Odbiorców środków spożywczych na wezwanie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych w terminie realizacji umowy oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 5. Produkty muszą spełniać wymagania wynikające z: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1252), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 2) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.), 3) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2164), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 4) przywołanych w załączniku do umowy (opis przedmiotu zamówienia) wymagań jakościowych, metod badań, warunków przechowywania i pakowania dla produktów. 5) ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 824) 6) rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Odbiorców ponosi Wykonawca. 7. Częstotliwość dostaw: 2 razy w tygodniu produkty mleczarskie, 2 razy w miesiącu – tłuszcze roślinne. 8. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 9. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym. 10. Dostawy będą realizowane w terminie dnia 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511210-8, 15551000-5, 15512000-0, 15411100-3, 15540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam ślusarza - Pisz
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania07-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam ślusarza do naprawy zamka typu Gerda w drzwiach wejściowych kompletnie nie do otworzenia. I wymiana zamku na nowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI