DOSTAWY MARGARYNY DO SMAROWANIA PIECZYWA I OLEJU ROŚLINNEGO JADALNEGO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWY MARGARYNY DO SMAROWANIA PIECZYWA I OLEJU ROŚLINNEGO JADALNEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRawicz
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-05-23
 • ZamawiającyZakład Karny w Rawiczu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00156252
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY MARGARYNY DO SMAROWANIA PIECZYWA
I OLEJU ROŚLINNEGO JADALNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Rawiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 17-go Stycznia 28

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655468500

1.5.8.) Numer faksu: 655454266

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rawicz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY MARGARYNY DO SMAROWANIA PIECZYWA
I OLEJU ROŚLINNEGO JADALNEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b6560b1-d1e4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUsługi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.Wszystkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul.17-go Stycznia 28;
2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodo_zk_rawicz@sw.gov.pl, telefon 65 546 85 00;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy margaryny do smarowania pieczywa i oleju roślinnego jadalnego”, numer sprawy: D/P.2232.9.2022.SS prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/P.2232.9.2022.SS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy margaryny do smarowania pieczywa i oleju roślinnego jadalnego. W skład niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzą następujące produkty:1) Margaryna do smarowania pieczywa – 14 000 kg 2) Olej roślinny jadalny – 1 600 litrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15411100-3 - Olej roślinny

15431100-9 - Margaryna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej do należytego wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.2. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) tj.:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może ten dokument
uzyskać z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów (§ 13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy Pzp);
2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020, poz. 1076 ze zm) – wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SWZ;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
w/w warunki.
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - wzór oświadczenia załącznik nr 7 do SWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.
2. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, ewentualnie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;2) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację dostaw;4) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przez zawarciem umowy, której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;6) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, za które Wykonawca lub Zamawiający nie poniosi odpowiedzialności;7) zmiany w zakresie podatku VAT – Zamawiający zobowiązuje się do uiszenia opłaty powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT;8) zmiana ceny (wzrost), może nastąpić raz na trzy miesiące w granicach nieprzekraczających wskaźnikawzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający podwyżkę, publikowanego w Monitorze Polskim.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygoremnieważności. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek zmiany, o której mowa w ust. 4, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.3. Zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno – organizacyjno – prawnymi stron umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Strony zobowiązane są do wzajemnego zawiadomiania o zaistniałych zmianach ich dotyczących, mających znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno być dokonywane niezwłocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywołuje skutku względem drugiej Strony.4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam firmy, która ofoliuje mi 15000 pudełek 30cm x 18cm x 3cm- Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam firmy, która ofoliuje mi 15000 pudełek 30cm x 18cm x 3cm. Termin foliowania - miesiąc (sierpień). Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI