„Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-08-10
 • ZamawiającySzkoła Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-02
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku
do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276676775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Jankego 276

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-684

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 478516441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Szkolenie Policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku
do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-981fe6ba-f12a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017602/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/zam/79361,Postepowania-o-zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanej w dalszej części platformą zakupową dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings.
2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie zgodnym z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2247).
3. Zamawiający preferuje w szczególności przesyłanie danych w formacie pdf.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl.
7. Pozostałe szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych opisane są w rozdziale IV i XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 47 85 16 430.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/ oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.”
2. Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.
UWAGA !!
Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika 1A) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych dokumentów, z których będzie wynikał ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ
W POZYCJACH OZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, tj. dla pozycji nr 2, 3, 4, 9, 9a, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 45, 47, 48.
4. Ilości podane w Specyfikacjach asortymentowo-wartościowo-ilościowych stanowiących załączniki 1A do SWZ są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego
do zakupu produktów w tych ilościach.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.
6. Dostawa, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności.
8. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
10. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.
11. Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r.
nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

03142500-3 - Jaja

03211900-2 - Produkty z ziaren

03212212-9 - Ciecierzyca

14430000-4 - Sól warzona i czysty chlorek sodu

15332419-4 - Sułtanki

15412100-0 - Tłuszcze zwierzęce

15421000-5 - Oleje rafinowane

15612100-2 - Mąka pszenna

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15613380-5 - Płatki owsiane

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15620000-0 - Skrobia i produkty skrobiowe

15831200-4 - Cukier biały

15841000-5 - Kakao

15842220-0 - Batony czekoladowe

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

15851100-9 - Makaron niegotowany

15862000-8 - Substytuty kawy

15863200-7 - Herbata czarna

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15871230-5 - Ketchup

15871250-1 - Musztarda

15871260-4 - Sosy

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15871273-8 - Majonez

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

15872100-2 - Pieprz

15872200-3 - Przyprawy korzenne

15872300-4 - Zioła

15891500-5 - Buliony

15894100-2 - Dania wegetariańskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
Cena =100%
2) Cena ofertowa brutto zamówienia – 100 pkt (UWAGA – kryterium podlegać będzie ocenie w toku aukcji elektronicznej).
C - Ilość punktów = najniższa oferowana cena oferty brutto
z ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty x 100 pkt
2) Wyznaczenie wartości punktów:
a) oferta z najniższą ceną z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt,
b) inne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru,
c) jeżeli oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z Rozdziałem VII i VIII niniejszej SWZ), oferta jego nie podlega odrzuceniu oraz który zaoferuje najniższą cenę za realizacje przedmiotu zamówienia
3. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
4. Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 308 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Jeśli nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert, złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
7. W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskają jednakową maksymalną liczbę punktów w toku aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w formie pisemnej.
8. Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:
1) złożone zostały co najmniej dwie oferty;
2) została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.
10. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryterium ceny.
UWAGA
W aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w tym kryterium to 500 zł brutto.
Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.
UWAGA
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2021, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (dostawę) obejmującą swym zakresem dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
b) dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę (DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich złożenia: 1. Podmiotowych środków dowodowych w celu wskazania braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę (DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich złożenia: Podmiotowych środków dowodowych w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021, z późn. zm.) - wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2007 r. nr 106 poz. 730) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.). W przypadku gdy dokumenty zostały wystawione wcześniej niż w okresie ostatnich 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie potwierdzające aktualność powyższych dokumentów.
b) Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4a SWZ. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
c) Wykazu środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych
do wykonania zamówienia, ze wskazaniem daty wydania decyzji lub kontroli dopuszczającej pojazd do transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4b SWZ. Wzór wykazu środków transportu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty produktów, lub inne dokumenty, z których będzie wynikał ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ, dla produktów wskazanych w Specyfikacji, tj. dla pozycji nr 2, 3, 4, 9, 9a, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 45, 47, 48.
UWAGA!
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty produktów, lub inne dokumenty, z których będzie wynikał ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ, dla produktów wskazanych w Specyfikacji, tj. dla pozycji nr 2, 3, 4, 9, 9a, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 45, 47, 48.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl.

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej opisane są w rozdziale XIX SWZ.
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w kryterium "Cena" to 500 zł brutto.
Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w rozdziale IX.A ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Jeśli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywać część zamówienia, do którego przepisy wymagają posiadania uprawnień czy też Zamawiający opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia to każdy z nich musi wykazać, iż posiada uprawnienia i posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące części zamówienia przewidzianego Wykonawcy
do wykonania.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy będą realizowane przez poszczególnych wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz w zakresie w jakim zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych
zgodnie ze wzorem umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany asortymentu wymienionego w załącznikach do umowy, o których mowa w § 1 ust. 1, na pisemny uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen
jednostkowych.
6. Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w przypadku:
1) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej;
2) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu;
3) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni;
4) zmiany producenta w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest jednocześnie producentem dostarczanych produktów, która będzie spowodowana przez:
a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej;
b) zerwaniem współpracy pomiędzy WYKONAWCĄ a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności WYKONAWCA.
7. Ceny jednostkowe dostarczanych towarów w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie wyłącznie na podstawie stosownego aneksu do umowy. Zmiana ceny nie może być większa niż „wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych” za miesiąc poprzedni, określony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowany w Monitorze Polskim.
8. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpić może wyłącznie na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku WYKONAWCY, zawierającego szczegółowe zestawienie asortymentu, którego ceny jednostkowe wnioskuje się zmienić z podaniem cen jednostkowych brutto po ich podwyższeniu.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen.
10. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji dostaw do czasu wyczerpania środków finansowych na realizację umowy (maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy). W takim przypadku ZAMAWIAJACY poinformuje pisemnie WYKONAWCĘ o potrzebie kontynuacji dostaw na warunkach określonych w niniejszej umowie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną wyczerpane środki wynikające z zawartej umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę ślusarskie/spawalnicze - Złoty Potok
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac slusarsko spawalniczych na przebudowę jak i budowę kolejnych nitek technologicznych. Jedna cześć muszę skrócić, w kilku rurach wyciąć i wstawić zawory, a inne poprowadzić do nowych kotłów czy zrobić bajpas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI