Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-12-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-08
 • Numer ogłoszenia763440-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 763440-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Szkoła Policji w Katowicach: Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen. Jankego  276 , 40-684  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6069441, , e-mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, , faks 032 6069249, 6069279.
Adres strony internetowej (URL): http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szkoła Policji w Katowicach ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, Sekretariat Wydziału Finansów budynek D, pokój nr D-04.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
Numer referencyjny: 14/ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ. 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach.UWAGA !!Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.4. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową.5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności.6. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą karty wskazanych produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ.8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.) lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:CPV:15412100-0 (Tłuszcze zwierzęce), 15421000-5 (Oleje rafinowane), 15842220-0 (Batony czekoladowe), 15842300-5 (Wyroby cukiernicze), 15841000-5 (Kakao), 15862000-8 (Substytuty kawy), 15863200-7 (Herbata czarna), 15851100-9 (Makaron niegotowany), 15871110-8 (Ocet lub produkty równoważne), 15871250-1 (Musztarda), 15871260-4 (Sosy), 15871273-8 (Majonez), 15612100-2 (Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych), 15613000-8 (Produkty z ziaren zbóż), 15613380-5 (Płatki owsiane), 15614100-6 (Ryż długo-ziarnisty), 15620000-0 (Skrobia i produkty skrobiowe), 03142100-9 (Miód naturalny), 15332419-4 (Sułtanki), 03211900-2 (Produkty z ziaren), 15871230-5 (Ketchup), 15890000-3 (Różne produkty spożywcze i produkty suszone), 03142500-3 (Jaja), 15831200-4 (Cukier biały), 15872000-1 (Zioła i przyprawy korzenne), 15872100-2 (Pieprz), 15871270-7 (Mieszanki przypraw), 15872300-4 (Zioła), 15872200 (Przyprawy korzenne), 14430000-4 (Sól warzona i czysty chlorek sodu), 15891500-5 (Buliony).

II.5) Główny kod CPV: 15412100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15421000-5
15842220-0
15842300-5
15841000-5
15862000-8
15863200-7
15851100-9
15871110-8
15871250-1
15871260-4
15871273-8
15612100-2
15613000-8
15613380-5
15614100-6
15620000-0
03142100-9
15332419-4
03211900-2
15871230-5
15890000-3
03142500-3
15831200-4
15872000-1
15872100-2
15871270-7
15872300-4
15872200-3
14430000-4
15891500-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 30.06.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
01.01.2021 30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnieo dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na realizację zamówienia wynikające z zawartej umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1252, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753) w szczególności Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (dostawę) obejmującą swym zakresem dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);b) dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.) lub aktualna decyzja administracyjna o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.)Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(Dz.U. z 2007 r. nr 106 poz. 730). W przypadku gdy zaświadczenie zostało wystawione wcześniej niż w okresie ostatnich 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z zaświadczeniem oświadczenie potwierdzające aktualność powyższego zaświadczenia.2. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale V ust. 2 pkt 3a SIWZ. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.3. Wykaz środka/ów transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do wykonania zamówienia, ze wskazaniem daty wydania decyzji lub kontroli dopuszczającej pojazd do transportu w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale V ust. 2 pkt 3b SIWZ . Wzór wykazu środka/ów transportu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.UWAGA! Brak złożenia formularza ofertowego lub złożenie nie podpisanego formularza ofertowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-wartościową wypełnioną zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.Niedołączenie do oferty specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej lub dołączenie niepodpisanej specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty jak o Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodnej z SIWZ.Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa stanowi część oferty. 3. Karty produktów lub inne podobne dokumenty z których wynikałby skład proponowanych przez Wykonawcę produktów i na podstawie których będzie można określić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik 1A do SIWZ. 4. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert.UWAGA: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanych wyżej oświadczeniach;2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o Podwykonawcach we wskazanych wyżej oświadczeniach;3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.6. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.7. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z SIWZ i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.8. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.9. Oświadczenie Wykonawcy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.10. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.11. Oświadczenie Wykonawcy czy zamierza zlecić Podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia Podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm Podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ.12. Oświadczenie Wykonawcy czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.13. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.14. Oświadczenie Wykonawcy, że realizując zamówienie Wykonawca będzie stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”), złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.15. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, złożone na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.16. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.17. Ewentualne pełnomocnictwo.18. Ewentualne uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.19. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zalecane jest złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): W aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w kryterium "cena oferty brutto" to 1.000 zł brutto
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zgodnie z Rozdziałem XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne 2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w rozdziale IV terminie nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na realizację zamówienia wynikające z zawartej umowy 3. Ceny jednostkowe dostarczanych towarów w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie wyłącznie na podstawie stosownego aneksu do umowy. Zmiana ceny nie może być większa niż „wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych” za miesiąc poprzedni, określony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowany w Monitorze Polskim. 4. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpić może wyłącznie na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku WYKONAWCY, zawierającego szczegółowe zestawienie asortymentu, którego ceny jednostkowe wnioskuje się zmienić z podaniem cen jednostkowych brutto po ich podwyższeniu. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 32 60 69 430 lub 47 85 16 430. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://www.katowice.szkolapolicja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę ślusarskie/spawalnicze - Złoty Potok
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac slusarsko spawalniczych na przebudowę jak i budowę kolejnych nitek technologicznych. Jedna cześć muszę skrócić, w kilku rurach wyciąć i wstawić zawory, a inne poprowadzić do nowych kotłów czy zrobić bajpas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Palgrave Macmillan w wersji online
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: KWP w Katowicach – kontrola dostępu parking zewnętrzny.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa artykułów spożywczych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Rudkach ul. Szkolna 2 na rok 2021.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI