Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-20
 • Numer ogłoszenia613086-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613086-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie: Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, krajowy numer identyfikacyjny 80132600000000, ul. Ignacego Paderewskiego  45 , 04-450  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 611 94 33, , e-mail sp217@edu.um.warszawa.pl, , faks 22 611 94 33.
Adres strony internetowej (URL): http://sp217.bip.um.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://sp217.bip.um.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sp217.bip.um.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://sp217.bip.um.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Numer referencyjny: S217/RE/26/2020/271/B5/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów żywnościowych tj. artykułów spożywczych, nabiału, mrożonych warzyw i owoców, mrożonych ryb, mięsa i wędlin, świeżego pieczywa, dań gotowych (wyrobów garmażeryjnych), których asortyment szczegółowo określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający podzielił zamówienia na następujące zadania: zadanie nr 1 - dostawa artykułów spożywczych, zadanie nr 2-dostawa nabiału, zadanie nr 3 - dostawa mrożonych warzyw i owoców, zadanie nr 4- dostawa mrożonych ryb, zadanie nr 5 - dostawa mięsa i wędlin, zadanie nr 6 - dostawa świeżych warzyw i owoców, zadanie nr 7 - dostawa świeżego pieczywa, zadanie nr 8 - dostawa dań gotowych (wyroby garmażeryjne) Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie liczbę zadań.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-3
15540000-5
15331100-8
15330000-0
15221000-3
15110000-2
15131130-5
03221000-6
03222000-3
03222110-7
15811400-0
15894300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-04 2021-07-16

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest do: • sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem, w uzgodnionych przez Zamawiającego dniach i godzinach, •dostarczania towarów pierwszej jakości, zgodnych z obowiązującymi normami, oznakowanych nazwą handlową produktu, opakowanych i przewożonych w warunkach zgodnych z wymaganiami HACCP, •realizowania dostaw, zgodnie w wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136, 2227, 2242, 2244, 2245). •dostarczania towarów środkiem transportu określonym w dokumentach dopuszczających środek transportu do przewozu towaru, •dostarczania towarów do magazynu w siedzibie Zamawiającego, transportem na własny koszt i ryzyko.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy będzie weryfikowany w wykazie podatników VAT – „Biała lista”. W przypadku braku firmy w ww. wykazie nie będzie możliwe nawiązanie współpracy (zawarcie umowy).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://sp217.bip.um.warszawa.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określono w Rozdziale XIV SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty żywnościowe o długoterminowym okresie przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 2 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Produkty żywnościowe z krótkim okresem przechowywania, odpowiednio powinny posiadać co najmniej 21 dniowy termin przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa nabiału
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty mleczarskie o długoterminowym okresie przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 1 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Produkty z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać co najmniej 14 dniowy termin przydatności do spożycia, a w przypadku mleka w folii min. 2 dniowy termin do spożycia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa mrożonych warzyw i owoców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty mrożone (warzywa i owoce) o długoterminowym okresie przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 2 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa mrożonych ryb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty mrożone (ryby) o długoterminowym okresie przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 2 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa mięsa i wędlin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać co najmniej 4 dniowy termin przydatności do spożycia dla mięsa i przetworów mięsnych świeżych. W przypadku realizacji dostaw cząstkowych na 2 dni, określona przez Zamawiającego część mięsa lub przetworów mięsnych powinna być hermetycznie zapakowana. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa świeżych warzyw i owoców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wszystkie dostarczane produkty powinny: nosić nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz opakowaniach jednostkowych, posiadać certyfikat - handlowy dokument identyfikacyjny (HDI). Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczania produktów dopuszczonych do obrotu, pierwszej jakości, świeżych, nie zwiędniętych, bez uszkodzeń mechanicznych, zmian mikrobiologicznych, płukanych bez śladu piachu i brudu (dla roślin okopowych tj. ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, buraki itd.), opakowanych i przewożonych w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami HACCP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221000-6, 03222000-3, 03222110-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 7 Nazwa: Dostawa świeżego pieczywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga, aby dostarczane pieczywo było świeże, pakowane. Zamawiający wymaga, aby pieczywo było dostarczane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu wypieku i wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w określonych przez niego terminach tj. (w godzinach 6:30-7:30). Opakowania wielokrotnego użytku wykorzystane przy danej dostawie będą zwracane Wykonawcy przy następnej dostawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania przez Wykonawcę pieczywa odświeżanego lub ze zwrotów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811400-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


Część nr: 8 Nazwa: Dostawa dań gotowych (wyroby garmażeryjne)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga, aby dostarczane dania gotowe posiadały co najmniej 4 dniowy termin przydatności do spożycia od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia określono w Kalkulacji cenowej Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opisano w Załączniku nr 2 "Opis przedmiotu zamówienia". Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 04.01.2021 r. do 16.07.2021 r. Zamawiający informuje, że w dniach 18-29.01.2021 zaplanowana jest „Zima w mieście” a w dniach 28.06.2021 – 16.07.2021 r. „Lato w mieście”.Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poprawka/naprawa kurtki puchowej - Jabłonna
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie poprawka/naprawa kurtki puchowej . Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI