Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020 r
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-11-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-28
 • Numer ogłoszenia613214-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613214-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1 , 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http:/bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:/bip.erzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Wydział Centralnego Zamawiającego 35-064 Rzeszów, ul. Josielewicza 4, pok.nr 13 ( sekretariat Wydziału)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020 r
Numer referencyjny: CZ-D.271.95.286.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w 2020 r – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: 1) Opis, zakres i przedmiot części: a) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2A do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.1. Wymagane są dostawy mięsa wyłącznie z bieżącej produkcji. W momencie dostawy wędliny nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. b) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i nabiału w ilości i o jakości wskazanej Załączniku nr 2B do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.2. W momencie dostawy mleko i produkty mleczne nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Towar należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach z czytelnym oznakowaniem daty, nazwy oraz składu. Opakowania produktu muszą być czyste, nieuszkodzone. Produkt ma mieć właściwą dla niego konsystencję i zapach. Musi zawierać również wymaganą ilość tłuszczu i innych składników określonych w Załączniku nr 2B do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.2. c) Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2C do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.3. Wymagane są dostawy pieczywa świeżego z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku (nie dotyczy pkt. 7). Szczegóły dotyczące poszczególnych produktów określa Załącznik nr 2C do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.3. d) Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2D do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.4. W momencie dostawy ryby mrożone nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Oznakowanie ma być w miejscu widocznym, niemożliwym do zmienienia. Ilość glazury powinna być podana na opakowaniu i nie przekraczać 10%. Przy dostawie waga przy rozmrożeniu nie może być niższa od deklarowanej. Wszystkie produkty muszą być prawidłowo oznakowane i zawierać nazwę ryby w języku polskim, obszar połowu, metodę produkcji, a w przypadku filetów dokładna gramaturę. Mrożone owoce i warzywa powinny być zdrowe, czyste, bez nadmiernego rozdrobnienia, wolne od chorób i szkodników o odpowiednim stopniu dojrzałości. Opakowanie musi być prawidłowo oznakowane, zawierać nazwę produktu w języku polskim, gramaturę. W momencie dostawy owoce i warzywa mrożone nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Towar w opakowaniu nie może być nadmiernie pokryty lodem, a opakowania powinny być nieuszkodzone i właściwie transportowane. e) Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2E do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.5. Wymagane są dostawy wyrobów garmażeryjnych wyłącznie z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu produkcji, bez konserwantów i wzmacniaczy smaków, sztucznych aromatów oraz składników niskiej jakości. Produkty muszą mieć podany skład i wartość odżywczą. f) Część 6: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dobrej jakości w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2F do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.6. W momencie dostawy warzywa i owoce muszą być świeże, zdrowe, bez oznak pleśni, butwienia i uszkodzenia oraz jakiegokolwiek procesu rozkładu, wolne od chorób i szkodników o odpowiednim stopniu dojrzałości oraz prawidłowo oznakowane. g) Część 7: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz świeżych jajek i miodu w ilości i o jakości wskazanej Załączniku nr 2G do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.7. W momencie dostawy towary nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Po otwarciu na powierzchni nie może być oznak pleśni, wymagana jest odpowiednia konsystencja i gęstość, smak i zapach. Przyprawy powinny być suche, o prawidłowej sypkości i konsystencji. 2) Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. 3) Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowiący Załączniki od nr 2A do 2G do SIWZ dostępne w oddzielnych plikach tj.: a) dla Części 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 1 – Załącznik nr 2A do SIWZ; b) dla Części 2: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 2 – Załącznik nr 2B do SIWZ; c) dla Części 3: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 3 – Załącznik nr 2C do SIWZ; d) dla Części 4: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 4 – Załącznik nr 2D do SIWZ; e) dla Części 5: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 5 – Załącznik nr 2E do SIWZ; f) dla Części 6: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 6 – Załącznik nr 2F do SIWZ; g) dla Części 7: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 7 – Załącznik nr 2G do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w każdej części (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji w każdej części nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla danej części nie może przekroczyć: a) Część 1: 29 402,40 zł netto; b) Część 2: 14 674,00 zł netto; c) Część 3: 6 917,20 zł netto; d) Część 4: 12 996,00 zł netto; e) Część 5: 20 487,20 zł netto; f) Część 6: 26 830,70 zł netto; g) Część 7: 21 937,55 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert) Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA. 2. Pełnomocnictwa – jeśli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza 3. Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2A do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.1. Wymagane są dostawy mięsa wyłącznie z bieżącej produkcji. W momencie dostawy wędliny nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 1 – Załącznik nr 2A do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15113000-3, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 29 402,40 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 2 Nazwa: Prodykty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i nabiału w ilości i o jakości wskazanej Załączniku nr 2B do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.2. W momencie dostawy mleko i produkty mleczne nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Towar należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach z czytelnym oznakowaniem daty, nazwy oraz składu. Opakowania produktu muszą być czyste, nieuszkodzone. Produkt ma mieć właściwą dla niego konsystencję i zapach. Musi zawierać również wymaganą ilość tłuszczu i innych składników określonych w Załączniku nr 2B do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.2. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 2 – Załącznik nr 2B do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 14 674,00 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 3 Nazwa: Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego pieczywa w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2C do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.3. Wymagane są dostawy pieczywa świeżego z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku (nie dotyczy pkt. 7 Załącznika nr 2C do SIWZ). Szczegóły dotyczące poszczególnych produktów określa Załącznik nr 2C do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.3 Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 3 – Załącznik nr 2C do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 6 917,20 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 4 Nazwa: Ryby i mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i mrożonek w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2D do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.4. W momencie dostawy ryby mrożone nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Oznakowanie ma być w miejscu widocznym, niemożliwym do zmienienia. Ilość glazury powinna być podana na opakowaniu i nie przekraczać 10%. Przy dostawie waga przy rozmrożeniu nie może być niższa od deklarowanej. Wszystkie produkty muszą być prawidłowo oznakowane i zawierać nazwę ryby w języku polskim, obszar połowu, metodę produkcji, a w przypadku filetów dokładna gramaturę. Mrożone owoce i warzywa powinny być zdrowe, czyste, bez nadmiernego rozdrobnienia, wolne od chorób i szkodników o odpowiednim stopniu dojrzałości. Opakowanie musi być prawidłowo oznakowane, zawierać nazwę produktu w języku polskim, gramaturę. W momencie dostawy owoce i warzywa mrożone nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Towar w opakowaniu nie może być nadmiernie pokryty lodem, a opakowania powinny być nieuszkodzone i właściwie transportowane. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 4 – Załącznik nr 2D do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15200000-0, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 12 996,00 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 5 Nazwa: Wyroby garmażeryjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2E do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.5. Wymagane są dostawy wyrobów garmażeryjnych wyłącznie z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu produkcji, bez konserwantów i wzmacniaczy smaków, sztucznych aromatów oraz składników niskiej jakości. Produkty muszą mieć podany skład i wartość odżywczą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 5 – Załącznik nr 2E do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: e) Część 5: 20 487,20 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 6 Nazwa: Owoce i warzywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw dobrej jakości w ilości i o jakości wskazanej w Załączniku nr 2F do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.6. W momencie dostawy warzywa i owoce muszą być świeże, zdrowe, bez oznak pleśni, butwienia i uszkodzenia oraz jakiegokolwiek procesu rozkładu, wolne od chorób i szkodników o odpowiednim stopniu dojrzałości oraz prawidłowo oznakowane. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 6 – Załącznik nr 2F do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 26 830,70 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


Część nr: 7 Nazwa: Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych oraz świeżych jajek i miodu w ilości i o jakości wskazanej Załączniku nr 2G do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz.7. W momencie dostawy towary nie mogą mieć terminu ważności krótszego niż połowa daty ważności przydatności do spożycia. Po otwarciu na powierzchni nie może być oznak pleśni, wymagana jest odpowiednia konsystencja i gęstość, smak i zapach. Przyprawy powinny być suche, o prawidłowej sypkości i konsystencji. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, tj., że jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 7 określa: 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla cz. 7 – Załącznik nr 2G do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15200000-0, 15320000-7, 15331400-1, 15411000-2, 15600000-4, 15830000-5, 15870000-7, 15890000-3, 03142500-3, 03142100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:40 do 8:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie), gdzie przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji dla tej części nie może przekroczyć: 21 937,55 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego. 2) Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę desek suszonych struganych - Murowana Goślina
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę desek sosnowych lub świerkowych. Deski maja być strugane (heblowane) czterostronnego o następujących wymiarach i ilościach: - 120 cm x 7 cm x 12 mm = 600 sztuk, - 120 cm x 10 cm x 12 mm = 900 sztuk, - listewka na wymiar strugana suszona 16 mm x 16 mm x 74 cm = 5400 sztuk. Deski mają być spakowane i dostarczone na euro paletach. Termin składania ofert: 2020-06-05.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI