Dostawa żywności do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa żywności do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRusinów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-01
 • ZamawiającyGmina Rusinów
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00280531
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rusinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rusinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6727022

1.5.8.) Numer faksu: 48 6727022 wew. 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rusinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rusinow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-322e2a13-4c55-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005928/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa żywności do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-322e2a13-4c55-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.rusinow.pl oraz za pośrednictwem platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl;
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
adres skrzynki Zamawiającego: /ya2vwq395g/SkrytkaESP (maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB) oraz skrzynki e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl (pojemność jednej wiadomości na skrzynce – 20 MB).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.4. Za datę przekazania dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub skrzynkę e-mail.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rusinów reprezentowana przez Wójta Gminy Rusinów, z siedzibą w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, tel. 48 67 27 022, e-mail: gmina@rusinow.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rusinów jest Pani Elżbieta Walasik, e-mail: e.walasik@rusinow.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pastwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa żywności do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do:
- dostarczania produktów żywnościowych do stołówki szkolnej zlokalizowanej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie ul. Szkolna 47, 26-411 Rusinów pojazdem przystosowanym do przewozu wymienionych w postępowaniu artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
3. Artykuły żywnościowe będą dostarczane nie częściej niż jeden raz w dniu roboczym w czasie trwania zajęć lekcyjnych, w godzinach od 7.00 do 7.30.
3.1. Ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego podana jest szacunkowo. Ilość ta może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia. Ewentualne zmniejszenia mogą być uzależnione od frekwencji i absencji dzieci korzystających z żywienia.
3.2. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, niż wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3.3. Zamawiający potwierdzi na dostarczonej przez Wykonawcę np. karcie WZ przyjęcie towaru, co jest podstawą do uzyskania zapłaty za dostarczoną żywność.
3.4. Szczegółowe zamówienie na dostawy artykułów spożywczych Zamawiający będzie podawać Wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem z wyprzedzeniem 7-dniowym.
4. Jeżeli w opisie przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródło lub szczególny proces – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania jakościowe zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie.
5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy
2) polskie aprobaty techniczne;
3) krajowe deklaracje zgodności.
6. Wszystkie artykuły spożywcze winny być zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, a Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie w tym samym dniu do jego wymiany na towar wolny od wad w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wymaga aby:
8.1. produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
8.2. produkty były świeże i pierwszej jakości;
8.3. produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia;
8.4. produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy – tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji;
8.5. mięso świeże pochodziło ze zwierząt do lat 3 i było pochodzenia polskiego;
8.6. dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);
8.7. mięso świeże nie zawierało okrywy tłuszczowej, ścięgien oraz błon.
8.8. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zadeklarowany czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – załącznik nr 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert (załącznik nr 3) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy Wykonawca.
3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 4).
4. Pełnomocnictwo – upoważnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony w postaci elektronicznej – załącznik nr 5.
5. Wypełniony Arkusz kalkulacyjny - formularz z opisem przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ramach tzw. wspólnej oferty, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
a) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy musza być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców,
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innym Wykonawcami. Jeśli tak się stanie to wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wzorach, składa i opisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykonawca zapewnia w okresie obowiązywania umowy stałość cen towarów określonych w formularzu asortymentowo- cenowym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1-8.
1)W czasie obowiązywania umowy Wykonawca może obniżyć ceny towarów (danej partii) bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego.
2) Wykonawca obniży cenę dostawy danej partii, jeżeli będzie to uzasadnione spadkiem ceny towaru na rynku.
3) Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi znaczny wzrost cen towarów na rynku, Wykonawca może ubiegać się o podwyższenie cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany co miesiąc przez GUS.
4) Zamawiający może uwzględnić żądanie Wykonawcy, gdy wzrost cen towarów nie wynika z winy Wykonawcy oraz gdy wzrost cen nie był możliwy do przewidzenia.
5) Żądanie podwyższenia cen, musi zostać przedstawione Zamawiającemu w formie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen.
6) Gdy z przedstawionych dokumentów
a) nie wynika konieczność podwyższenia cen towarów,
lub
b) gdy podwyższenie tych cen wiąże się z przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, lub
c) gdy Zamawiający na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów- nie stwierdził wzrostu cen,
- wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się.
7) W przypadku podwyższenia cen towarów, Zamawiający sporządza aneks do umowy, w którym określi procentową lub wartościową wysokość podwyżki, ceny po zastosowaniu podwyżki oraz dzień wejścia w życie ustaleń zawartych w aneksie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami SWZ na formularzu o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta należy podpisać przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
3.1. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.
3.2. Strony oferty należy ponumerować i podpisać przez osobę uprawnioną.
3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
3.5. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu; w terminie do 01.12.2021 r. do godz. 10.00. Formularz do zaszyfrowania ofert jest dostępny dla Wykonawców na portalu miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, e-mail, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3.6. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.7. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowanie opisany jest w instrukcji użytkownika, na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
Po upływie terminu na składanie ofert nie jest możliwe dokonanie jej zmiany lub wycofania.
3.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania niż Zamawiający, Wykonawca powinien złożyć je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię profile 15, 18, 20, taśmy gw i zw od 0,8 do 3,0, blachy - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię profile 15, 18, 20, taśmy gw i zw od 0,8 do 3,0, blachy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa maszyny wytrzymałościowej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rusinów: Dostawa energii elektrycznej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rusinów: Dostawa oleju grzewczego do placówek oświatowych i budynku Ośrodka Zdrowia
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa żywności w 2022 roku dla DPS w Mnichowie - 9 zadań
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą różnych artykułów spożywczych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI