Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 za

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyŻłobek Miejski w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-03
 • Numer ogłoszenia761739-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 761739-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Żłobek Miejski w Katowicach: Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania.Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Miejski w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27023673300000, ul. Sokolska  26 , 40-086  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 25 39 677, e-mail sekretariat@zlobek.katowice.pl, faks 32 25 97 428.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zlobek.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.zlobek.katowice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zlobek.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Dyrekcji Administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach (przy ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice; budynek Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych piętro: II) osobiście, przez kuriera lub drogą pocztową. O ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu.
Adres:
Dyrekcja Administracja Żłobka Miejskiego w Katowicach ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania.
Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2; Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy ul. Marcinkowskiego 13; Oddział przy ul. Wojciecha 23A; Oddział przy ul. Ciesielska 1; Oddział przy ul.Boya Żeleńskiego 30; Oddział przy ul. Krzywoustego 9. 4 zadania.Zadanie nr 3 -Dostawa mięsa i produktów mięsnych, Zadanie nr 4 Dostawa artykułów nabiałowych, Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa,Zadanie nr 7 Dostawa świeżych filetów rybnych. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załącznikach do SIWZ od nr 4.3;4.4;4.6;4.7.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.3;4.4;4.6;4.7.do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ z ppkt.2.5 niniejszego rozdziału SIWZ przedkładając na każde żądanie Zamawiającego.Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana zgodnie z harmonogramem dostaw.HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH , ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00, ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30, ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30, ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30.Istnieje możliwość dostarczenia żywności w innym terminie po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15100000-9
15110000-2
15113000-3
15112000-6
15500000-3
03142500-3
15551300-8
15530000-2
15511100-4
15540000-5
15542100-0
15811000-6
15811100-7
15211100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 01.01.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę: 1) Dostawa mięsa i produktów mięsnych o łącznej wartości minimum 47 000 zł brutto – zadanie nr 3 2) Dostawa artykułów nabiałowych o łącznej wartości minimum 139 000 zł brutto – zadanie nr 43) Dostawa pieczywa o łącznej wartości minimum 37 000 zł. brutto – zadanie nr 64) Dostawa świeżych filetów rybnych minimum 24 000 zł. brutto – zadanie nr 7które zostały wykonane lub są wykonywane należycie – suma brutto wartości wszystkich wskazanych dostaw w danym zadaniu musi odpowiadać co najmniej wartości określonej na to zadanie (kwoty jak powyżej). Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy odrębnie na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli składa ofertę na więcej niż jedno zadanie), wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie dostaw mimo, iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.3;4.4;4.6;4.7.do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ z ppkt.2.5 niniejszego rozdziału SIWZ przedkładając na każde żądanie Zamawiającego.Opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych.Powyższe dokumenty są potwierdzeniem że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 4.1 do nr 4.8. do SIWZ (zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U.2016 r. poz. 1126 i Dz.U. z 2018 r. poz.1993).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której podane będą informacje z otwarcia ofert.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:a) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie JEDZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy; b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia);c) zmiany zakresu podwykonawstwa;d) zamiany określonej ilości danego rodzaju produktu na inny objęty niniejszą umową w ramach danego zadania, z zastrzeżeniem, że cena wynikająca z postanowień umowy nie ulegnie zmianie; o zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) przyjęcia powyższego do realizacji; e) zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie wniosku telefonicznego lub e-mail Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego w formie e-mail lub telefonicznie;f) wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;g) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wykazach adresowych (dodanie lub odjęcie adresu dostawy), z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość przedmiotu umowy pozostanie bez zmian.3. Zmiany o których mowa powyżej wymagają pisemnego powiadomienia z wyjątkiem zmiany określonej w ust. 2 pkt.e.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa mięsa i produktów mięsnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2; Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy ul. Marcinkowskiego 13; Oddział przy ul. Wojciecha 23A; Oddział przy ul. Ciesielska 1; Oddział przy ul.Boya Żeleńskiego 30; Oddział przy ul. Krzywoustego 9. Zadanie nr 3-Dostawa mięsa i produktów mięsnych. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załączniku do SIWZ od nr 4.3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ. Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00. HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00 . Istnieje możliwość dostarczenia żywności w innym terminie po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9, 15110000-2, 15113000-3, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa artykułów nabiałowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2; Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy ul. Marcinkowskiego 13; Oddział przy ul. Wojciecha 23A; Oddział przy ul. Ciesielska 1; Oddział przy ul.Boya Żeleńskiego 30; Oddział przy ul. Krzywoustego 9. Zadanie nr 4-Dostawa artykułów nabiałowych. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określone w załączniku do SIWZ nr 4.4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku nr 4.4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ. Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00. HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30. Istnieje możliwość dostarczenia żywności w innym terminie po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3, 03142500-3, 15551300-8, 15530000-2, 15511100-4, 15540000-5, 15542100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa pieczywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2; Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy ul. Marcinkowskiego 13; Oddział przy ul. Wojciecha 23A; Oddział przy ul. Ciesielska 1; Oddział przy ul.Boya Żeleńskiego 30; Oddział przy ul. Krzywoustego 9. Zadanie nr 6-Dostawa pieczywa. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załącznikach do SIWZ nr 4.6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku nr 4.6 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ. Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00. HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH -ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30. Istnieje możliwość dostarczenia żywności w innym terminie po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15811000-6, 15811100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Dostawa świeżych filetów rybnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2; Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy ul. Marcinkowskiego 13; Oddział przy ul. Wojciecha 23A; Oddział przy ul. Ciesielska 1; Oddział przy ul.Boya Żeleńskiego 30; Oddział przy ul. Krzywoustego 9. 7-Dostawa świeżych filetów rybnych; Zadanie. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określonymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załączniku do SIWZ nr 4.7 .Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku nr 4.7. do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach do SIWZ. Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00. HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH -ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30 . Istnieje możliwość dostarczenia żywności w innym terminie po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15211100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę ślusarskie/spawalnicze - Złoty Potok
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac slusarsko spawalniczych na przebudowę jak i budowę kolejnych nitek technologicznych. Jedna cześć muszę skrócić, w kilku rurach wyciąć i wstawić zawory, a inne poprowadzić do nowych kotłów czy zrobić bajpas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI