Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2022 r. z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2022 r. z podziałem na 8 zadań
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-10-27
 • ZamawiającyŻłobek Miejski w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00237024
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2022 r. z podziałem na 8 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270236733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokolska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-086

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324962957

1.5.8.) Numer faksu: 322597428

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zlobek.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zlobek.katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2022 r. z podziałem na 8 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94ece8c3-2b43-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl; http://www.bip.zlobek.katowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. ). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia@zlobek.katowice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:. pdf., doc.,
docx., rtf., xps., odt. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze
.NETFramework4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (VistaSP2,7,8,10) Aplikacja nie jest
dostępna dla systemu Linux i MACOS. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder.zip (bez
nadawania mu haseł i bez szyfrowania) W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania .Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w stosunku do osób fizycznych
będących dostawcami lub osób działających z upoważnienia dostawców Administratora.Zgodnie z art.
13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 26, 40 –
086 Katowice, będący jednostką organizacyjną miasta Katowice prowadzącą gospodarkę finansową na
zasadach jednostki budżetowej, www.zlobek.katowice.pl.Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych:inspektor.ochrony.danych@zlobek.katowice.pl Celami przetwarzania danych osobowych są:1.
zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.
1 lit. b)
RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator
podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia w szczególności w związku z
konkursami ofert lub postępowaniami przetargowymi);2. wykonanie obowiązków prawnych ciążących
na
Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności związanego z
obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;3.
realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO takich jak:realizacja umowy, w przypadku, nie jest
Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,marketing
bezpośredni,ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,tworzenie statystyk, analiz i zestawień na
potrzeby Administratora.4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w
związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy
takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez
stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach
konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie lub
transportowe,firmy ubezpieczeniowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy
handlowi Administratora, biuro rachunkowe, firmy windykacyjne, a także banki. Ponadto w zakresie
określonym przez przepisy prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również
pozostali oferenci oraz osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej Administratora.6.
Administrator danych nie
zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie
zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
wymagany przez
przepisy prawa lub do przedawnienia roszczeń.8. Ma Pani/Pan prawo do:a) żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych,sprostowania swoich danych osobowych,żądania od
Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli
Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia swoich danych,wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.10.W oparciu o dane, które
Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą
one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.11.Źródłem, z którego
Administrator otrzymuje
Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w
których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.3.2021.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1-Dostawa warzyw i owoców świeżych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.1-4.8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222100-4 - Owoce i orzechy tropikalne

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15331110-1 - Przetworzone warzywa korzeniowe

15331130-7 - Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa

15331140-0 - Warzywa liściaste i kapustne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15331425-2 - Przecier pomidorowy

15332100-5 - Przetworzone owoce

15332270-7 - Przeciery owocowe

15332290-3 - Dżemy

15332400-8 - Owoce konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Dostawa warzyw i owoców mrożonych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane .

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane .

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15110000-2 - Mięso

15113000-3 - Wieprzowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 Dostawa artykułów nabiałowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane .

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15511100-4 - Mleko pasteryzowane

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15542100-0 - Ser twarogowy

15551300-8 - Jogurt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 Dostawa różnych artykułów spożywczych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w załącznikach od 4.1-4.8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15831600-8 - Miód

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

15898000-9 - Drożdże

15899000-6 - Proszek do pieczenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.1-4.8

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811000-6 - Pieczywo

15811100-7 - Chleb

15811400-0 - Bułeczki

15893000-4 - Produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 Dostawa świeżych filetów rybnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.1-4.8

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15211100-1 - Świeże filety rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8 Dostawa mrożonych filetów rybnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice, tj. Oddział przy ul. Ligonia 43, Oddział przy ul. Szeptyckiego 1, Oddział przy ul. Ordona 3a, Oddział przy ul. Bytomska 8a, Oddział przy ul. Tysiąclecia 45, Oddział przy ul. Uniwersytecka 15, Oddział przy ul. Grzegorzka 2, Oddział przy ul. Zadole 24 a, Oddział przy Marcinkowskiego 13, Oddział przy ul. Wojciecha 23A, Oddział przy ul. Ciesielska 1, Oddział przy ul. Boya Żeleńskiego 30, Oddział przy ul. Krzywoustego 9.
Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00.
Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w danym dniu roboczym. Czas oczekiwania do max 2 godzin od momentu telefonicznego lub ( mejlowego) zgłoszenia zamówienia.
HARMONOGRAM DOSTAW ŻYWNOŚCI DO ODDZIAŁÓW
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KATOWICACH
• ZADANIE I – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 - 7.30
• ZADANIE II – WTOREK, CZWARTEK 6.00 – 10.00
• ZADANIE III – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 10:00
• ZADANIE IV – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 8.30
• ZADANIE V – ŚRODA 6.00 – 10.00
• ZADANIE VI – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
• ZADANIE VIII- WTOREK, PIĄTEK 6.00 – 7.30
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w załączniku od nr 4.1-4.8

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym oraz czasowym tj. z uwzględnieniem czasu wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najkrótszym czasem wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem ilościowym , jakościowym lub z SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru wzoru w SWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)”, dokonana zostanie na podsta-wie czasu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena ofert w oparciu o kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )” klasyfikuje się nastę-pująco:
1) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia 40 pkt;
2) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )- do 2 godzin od momentu zgłoszenia - 30 pkt;
3) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ)- do 3 godzin od momentu zgłoszenia - 20pkt;
4) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) – do 4 godzin od momentu zgłoszenia - 10 pkt;
5) Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamó-wieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ) - do 5 godzin od momentu zgłoszenia -0 pkt.
Ocena ofert w oparciu o kryterium czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ ) rozpatrywana będzie na podsta-wie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty j/w.
Najkrótszy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 1,5 godziny od momentu zgłoszenia.
Najdłuższy możliwy czas wymiany towaru na wolny od wad to 5 godzin od momentu zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany towaru na wolny od wad w przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem (niezgodności ilościowe, jakościowe czy z SWZ )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
a) wykaz dostaw (załącznik nr 7) lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świad-czeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty po-twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykonawca winien w wykazie dostaw przedstawić wykonanie co najmniej jednej dostawy odpo-wiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przy czym odpowiednio dla:
Zadanie nr 1 -Dostawa warzyw i owoców świeżych - za cenę łączną minimum 145 377,00 zł. brutto
Zadanie nr 2- Dostawa warzyw i owoców mrożonych –za cenę łączną minimum 47 806,00 zł. brut-to
Zadanie nr 3- Dostawa mięsa i produktów mięsnych -za cenę łączną minimum 25 670,00 zł. brutto
Zadanie nr 4- Dostawa artykułów nabiałowych -za cenę łączną minimum 90 941,00 zł. brutto
Zadanie nr 5- Dostawa różnych artykułów spożywczych -za cenę łączną minimum 93 526,00 zł. brutto
Zadanie nr 6- Dostawa pieczywa -za cenę łączną minimum 23 351,00 zł. brutto
Zadanie nr 7- Dostawa świeżych filetów rybnych -za cenę łączną minimum 12 971,00 zł. brutto
Zadanie nr 8- Dostawa mrożonych filetów rybnych -za cenę łączną minimum 6084,00 zł. brutto

Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy odrębnie na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli składa ofertę na więcej niż jedno zadanie) Wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie dostaw mimo, iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Załączniku od nr 4.1-4.8 do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, wykaże w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 105–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca złoży wówczas wraz z ofertą: Opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych czy certyfikat.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu jak w rozdziale V pkt 5.4 SWZ, zgodnie z art. 107 ust. 2 pzp

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowy kosztorys cenowy stanowiący załączniki nr 4.1-4.8. do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-darczej lub innego właściwego rejestru.
3.1Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 16.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-27 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę ślusarskie/spawalnicze - Złoty Potok
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac slusarsko spawalniczych na przebudowę jak i budowę kolejnych nitek technologicznych. Jedna cześć muszę skrócić, w kilku rurach wyciąć i wstawić zawory, a inne poprowadzić do nowych kotłów czy zrobić bajpas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa macierzy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Katowicach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Garnizonu Toruń i Inowrocław
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawy mięsa wieprzowego i mięsa drobiowego dla Zakładu Karnego w Stargardzie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI