„Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSokołowsko
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-09-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-18
 • Numer ogłoszenia599183-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 599183-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.: „Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89031444000000, ul. ul. Parkowa  3 , 58-351  Sokołowsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 458 240, e-mail przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl, faks 748 458 237.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: PZ/81/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 01, 02, 03, 04 i 05załaczonego do niniejszej SIWZ. 1. Oferowane produkty muszą być świeże i zdatne do spożycia oraz spełniające wymogi i wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (tj. Dz. U. 2018.poz. 1541. ze zm.), • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U.2018.2164 t.j. ze zm.),Zgodnie z polskimi normami. 2. Oferowane produkty muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. Produkty bez oznak nienależytego przechowywania, bez przebarwień i oznak zepsucia. 3. Na każdym dostarczonym opakowaniu musi znajdować się etykieta z następującymi danymi: a) nazwa oraz adres dostawcy lub producenta, b) nazwa oraz rodzaj produktu, c) termin przydatności do spożycia (dzień, miesiąc, rok), d) masa netto, e) warunki przechowywania, f) wykaz składników wg udziału surowców. g) wykaz alergenów UWAGA – do warzyw Wykonawca dostarczał będzie handlowy dokument identyfikacyjny HDI. 4. Wykonawca zapewnia środek transportu do realizacji dostaw mrożonek, który jest przystosowany do przewozu żywności (art. spożywczych). Pojazd musi być wyposażony w pojemniki transportowe, plastikowe, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, bez uszkodzeń mechanicznych, bez obcych zapachów, dopuszczone do kontaktu z żywnością, zapewniające zachowanie właściwej jakości artykułów w czasie transportu. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za skutki ewentualnych kontroli ze strony Zamawiającego lub uprawnionych organów/podmiotów. Transport produktów i związane z tym koszty, w tym koszty opakowania, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie min. 1 środka transportu spełniającego powyższy opis. Wykonawca winien wykazać pojazd dostosowany do zadania na które składa ofertę - dokument potwierdzający dostosowanie samochodu do rodzaju przewożonej żywności zgodnie z wymogami – załącznik nr 7. 5. Całkowita wielkość (wartość) zamówienia uzależniona będzie od ilości pacjentów i faktycznych wymagań Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczać będzie produkty transportem własnym - na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku (w każdy dzień) bezpośrednio do: a) Zadanie nr 01 - Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej w Sokołowsku „Biały Orzeł” Sokołowsko ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko b) Zadanie nr 02 - Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc, Rościszów 11, 58-250 Pieszyce c) Zadanie nr 03 - Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK", ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój d) Zadanie nr 04 - Sanatorium Uzdrowiskowego "ZIMOWIT”, ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki-Zdrój e) Zadanie nr 05 - Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno Zdrój; 8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w załączonym wzorze umowy - załącznik nr 3, a ponadto Zamawiający informuje, że: a) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ jest integralną jej częścią i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. b) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8., c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, d) Zgodnie z art. 85 ust. 2 u Pzp, zamawiający sam może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. e) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 u Pzp. f) Podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego lub listownie, poprzez przesłanie i odesłanie podpisanych egzemplarzy umowy. g) Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia wspólnie, których oferta została wybrana, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust 4 w/w/ ustawy). 9. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) zmiany produktu, cech lub elementów składowych produktu na elementy o parametrach i cechach nie gorszych i cenie nie wyższej w przypadkach korzystnych dla zamawiającego np. ze względu na zastosowanie rozwiązań nowszych, lepszych składników itd., w tym także możliwość zmiany opakowań oferowanych produktów na opakowania o innych pojemnościach, b) zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność Zamawiającego lub inne nie dające się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym, w tym wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego całości asortymentu objętego umową, c) ceny towaru brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT, d) miejsca dostawy produktu w przypadku zmiany adresu obiektu, e) sposobu rozliczania w zakresie np. sposobu wystawiania faktur VAT za wykonane dostawy. 2a Zmiany umowy wprowadzane są zgodnie zgodne z regulacją art. 144 u Pzp: 2b Każda zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. UWAGA – Zamawiający starał się opisać przedmiot zamówienia w sposób najbardziej zrozumiały dla Wykonawcy. Ewentualnie użyte nazwy własne obrazują jedynie rozwiązania, wyznaczając cechy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 15896000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15331170-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opłaconą i aktualną polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środek transportu, który jest zgodny z wymaganiami SIWZ (min. 1 środek transportu przeznaczony i uprawniony do transportu żywności, spełniający wymogi prawa i SIWZ w tym zakresie, który będzie użyty do realizacji przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 7
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 2 i 7 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej – przedstawić opłacone dokumenty ubezpieczeniowe (aktualne polisy), potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środek transportu, który jest zgodny z wymaganiami SIWZ (min. 1 środek transportu przeznaczony i uprawniony do transportu żywności, spełniający wymogi prawa i SIWZ w tym zakresie, który będzie użyty do realizacji przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów, tj.: 4.1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - nie dotyczy Wykonawców w przypadku określonym w art. 26 ust. 6 uPzp.; 4.2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Ustawy, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy [informacja z otwarcia ofert], przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Godziny dostawy „G” 20,00
Nagła dostawa towaru „D” 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) zmiany parametrów oleju na parametry nie gorsze i cenie nie wyższą w przypadkach korzystnych dla Zamawiającego, np. ze względu na postęp technologiczny i zastosowanie rozwiązań nowszych, o zwiększonej funkcjonalności. b) zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność spółki lub inne nie dające się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym, bądź dające się przypisać Zamawiającemu. c) podwykonawców, pod warunkiem że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy d) ceny towaru brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT e) zmiany miejsca dostawy oleju opałowego. a) Sposobu rozliczania w zakresie np. sposobu wystawiania faktur VAT za wykonane dostawy. b) zgodne z regulacją art. 144 u Pzp: - zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame , tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 01 – Dostawa mrożonek do Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej w Sokołowsku „Biały Orzeł”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 01 załaczonego do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Godzina dostawy 20,00
Nagła dostawa towaru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 02 – Dostawa mrożonek do Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc, Rościszów”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 02, załaczonego do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Godzina dostawy 20,00
Nagła dostawa towaru 20,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 03 -„Dostawa mrożonek do Szpitala Rehabilitacyjno Hematologicznego dla Dzieci "ORLIK", Kudowa-Zdrój”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 03, załaczonego do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Godzina dostawy 20,00
Nagła dostawa towaru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 04 -„Dostawa mrożonek do Sanatorium Uzdrowiskowego "ZIMOWIT”, Duszniki-Zdrój”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 04, załączonego do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Godzina dostawy 20,00
Nagła dostawa towaru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 05 -„Dostawa mrożonek do Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia”, Szczawno Zdrój”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mrożonek do jednostek Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. wraz z transportem własnym Wykonawcy lub na jego koszt, zgodnie z wykazem asortymentu – mrożonek, wskazanego w załączniku nr 4 dla zadania nr 05, załaczonego do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Godzina dostawy 20,00
Nagła dostawa towaru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie zadaszenia z tkaniny - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania03-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę uszycie zadaszenia z tkaniny wodoodpornej na antresolę/taras na wymiar 6 m/4.5 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: „DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH"
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI