Część I: Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych Część II: Sukcesywne...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Część I: Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych Część II: Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-11-26
 • ZamawiającyKomenda Portu Wojennego Gdynia
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00274301
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Część I: Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych
Część II: Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część I: Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych
Część II: Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed96aaf3-485f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017270/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Część I: Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych Część II: Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta,
wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji znajdują się w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 142/KPW/ŻYWN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy produktów garmażeryjnych chłodzonych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość
uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na
warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2
ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą
załącznik do Formularza oferty).
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb
Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w
związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w
załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź
skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów
żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na zasadach przewidzianych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy produktów głęboko mrożonych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość
uzupełniającego zwiększenia dostaw produktów żywnościowych objętych zamówieniem, na
warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 10 tabeli z § 2
ust. 3 umowy (zgodnej z odpowiednią dla danej części Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą
załącznik do Formularza oferty).
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb
Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w
związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w
załączniku nr 1 do umowy (zgodny z zał. nr 1 do SWZ) przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź
skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów
żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez złożenie pisemnego zamówienia, na
zasadach przewidzianych w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada obowiązującą decyzję administracyjną
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego
zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub
wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu
produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji
Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z
dnia 25 sierpnia 2006 r.tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)
lub
aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru
zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25
sierpnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie
zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które
produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do
obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie
objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z
późn. zm.)
lub
- aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru
zakładów zgodnie z postanowieniami ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia
2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

środki dowodowe należy dołączyć do oferty:
- aktualny certyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia
Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej
dla danego kraju
albo
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00271159/01 z dnia 2021-11-17
2021-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji
Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP,
wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone
zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu
HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- aktualny certyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia
Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej
dla danego kraju
albo
- zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji
Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP,
wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone
zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu
HACCP – podstawa prawna zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one
dotyczą:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w umowie asortyment z przyczyn
niezależnych od wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenia produkcji i brak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00271159/01 z dnia 2021-11-17
2021-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
produktu o tych parametrach na rynku),
2) wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy do terminu wskazanego w § 22 nie
zostanie zrealizowana wartość umowy, a zamawiający nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw
(w szczególności w związku z przedłużającymi się procederami o udzielenie zamówienia
publicznego na kolejny rok),
3) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi
go co do tożsamości. W przypadku, gdy wykonawca powoływał się na zdolności tegoż
podwykonawcy (podmiotu) w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, nowy
podwykonawca musi spełniać te same wymogi (na potwierdzenie powyższego wykonawca
przedstawi stosowe dokumenty tj. opisane w SIWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-24

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię: kupię profile, rury, blachy - Stare Pole
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Kupię: kupię profile, rury, blachy. 50x50x3 każdą ilość 50x30x3 każdą ilość 45x45x3 - każdą ilość 40x40x3 każdą ilość 40x30x3 każdą ilość 60x60x4 6 ton 60x30x3 3 tony 30x30x3 10 ton oraz rury 21,3x2,6 (czarna ocynk) każdą ilość blachy ocynk 0,75mm do 1,5mm formaty od 900 mm lub kręgi blachy czarne format do 1500x3000 grubość 2,3,4,5,6,8,10,12,15 Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI