Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-08-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-31
 • Numer ogłoszenia568753-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 568753-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
DROGOWSKAZ
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 34534810000000, ul. ul. 3 Maja  16 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
ul. 3-go Maja 16, 41-800 Zabrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.
Numer referencyjny: ADM.260.27.2020.AP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie w okresie trwania umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości.Zamawiający przewiduje dostawy pieczywa trzy razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem dostaw (przykładowy harmonogram stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) oraz według dodatkowych, nie wynikających z harmonogramu zamówień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną. Każda dodatkowa dostawa będzie odbywała się w terminie wskazanym przez wybranego wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu dostaw po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.Zamawiający przewiduje dostawę pieczywa do ok. 4 placówek realizujących projekt „DROGOWSKAZ” oraz do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia w godz. od 7.00 do 10.00. Liczba podanych placówek jest orientacyjna i może się nieznacznie zmienić w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych MOPR. Każdorazowo wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania dostarczanej żywności pracownikowi zamawiającego lub do pozostawienia jej w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego. Zabrania się pozostawiania żywności bez odbioru. Wykonawca będzie dostarczał towar na adresy jednostek MOPR wskazane przez Zamawiającego w składanych zamówieniach. Wszystkie wskazane powyżej placówki znajdują się na terenie miasta Zabrze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji swoich jednostek w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, iż będzie to nadal teren miasta Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości zrealizowanych dostaw w związku z czym nie daje gwarancji wykorzystania 100% wartości każdej z umów. Ostateczna wartość umów będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i zrealizowanych dostaw. Ze względu na wyjątkową sytuację Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby składanych zamówień lub całkowity brak zamówień. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: transportu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany na świeże.Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umów uznaje się za stałe. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną dostawą.Wykonawca zobowiązuje się wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na poszczególne placówki zgodnie z indywidualnymi zleceniami zamawiającego.Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły – do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem, potwierdzonej pisemną notatką pracownika Zamawiającego oraz natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem. Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w opakowaniach o innej wielkości lub gramaturze niż te określone w niniejszym postępowaniu pod warunkiem zachowania zasady proporcjonalności ceny zawartej w ofercie.Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu po dokonaniu dodatkowej wyceny pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spożywczego spowodowanego czynnikami niezależnymi od wykonawcy, wycofany artykuł zostanie zastąpiony w uzgodnieniu z Zamawiającym innym artykułem o cechach fizycznych i walorach smakowych nie gorszych niż artykuł wycofany, z zachowaniem jego ceny. Zmiana asortymentu wymaga zachowania pisemnej formy informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości produktów lub niezgodności z zamówieniem pracownik Zamawiającego sporządzi pisemną notatkę stwierdzającą niezgodność (wzór notatki stanowi załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia towaru oraz natychmiastowej jego wymiany na towar spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zgodny pod względem ilościowym i jakościowym ze złożonym zamówieniem.Towar powinien:1. być świeży, 2. być dobrej jakości bez wad fizycznych i jakościowych, tj. wygląd, konsystencja, zapach i smak charakterystyczne dla danego rodzaju produktów, bez obcych zapachów, bez posmaków, bez zanieczyszczeń i uszkodzeń fizycznych, bez oznak i pozostałości szkodników, bez pleśni, itp. 3. posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami,4. Dostawy będą kontrolowane przez zamawiającego, a w razie niezgodności z powyższymi zapisami zwracane lub nie przyjmowane. Każdy zwrot zostanie potwierdzony notatką służbową. Jednocześnie płatność faktury zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zamawiający odmówi dokonania płatności w przypadku niewyjaśnienia nieprawidłowości i dokonuje potrącenia z otrzymanej faktury.5. W związku z planowanym częściowym finansowaniem zamówienia ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z częściowej realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania w/w środków. Rezygnacja z realizacji zamówienia dotyczy następujących ilości poszczególnych produktów: chleb – 28 szt., bułki – 150 szt., pączki – 250 szt., ciastka tortowe – 60 szt., makowiec – 12 kg, jabłecznik – 13 kg, sernik – 4 kg.

II.5) Główny kod CPV: 15810000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: a) przedstawionego przez wykonawcę wykazu minimum 2 wykonanych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości 4 500,00 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA. Pod pojęciem usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały cykliczne dostawy żywności. b) przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia o dysponowaniu specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych określonych w SIWZ– załącznik nr 7
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp – załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust 11 ustawy Pzp o przynależności lub nie do grupy kapitałowej (należy złożyć po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podwykonawców – załącznik nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy składają dokument potwierdzający ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dodatkowo każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Wstępne Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz minimum 2 wykonanych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości: 4 500,00 zł brutto każda, (załącznik nr 5) Dokument potwierdzający, że dostawa lub usługa ta została wykonana należycie np. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczynę braku możliwości uzyskania poświadczenia. UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA. Pod pojęciem usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które obejmowały cykliczne dostawy żywności. Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym środkiem transportu dostosowanych do przewozu artykułów spożywczych określonych w SIWZ – załącznik nr 7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów – załącznik nr 2 i załącznik nr 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy składają dokument potwierdzający ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Dodatkowo każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Wstępne Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a. Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. Jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d. Czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokument należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty – załącznik od nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza – jeśli dotyczy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie za zgodą stron w formie aneksu dotyczących: a) zmiany osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy b) zmiany sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy c) zmiany adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych d) zmiany miejsca realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego e) zmiany lub wycofanie podwykonawcy- na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, f) zmiany środka transportu realizowanych dostaw, g) zmiany miejsca dostawy h) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT, i) zmiany asortymentu na podobny o zbliżonej gramaturze i tej samej jakości ustalonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy, j) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli te zmiana będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli te zmiana będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, l) zmiany terminu realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek; 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowania zamówień publicznych powyżej kwoty 30000 euro oraz zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne; 7. Posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tapicerowanie - Siewierz
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania13-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tapicerowanie 4 krzeseł. Materiał welurowy, pikowany. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zabrze: Wykonanie termomodernizacji budynków w Zabrzu etap II (część 1-5
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zabrze: Świadczenie usług transportu sanitarnego o sygn. DZP/14PN/2020
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 r.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2020/2021