Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlesno
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-05-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Olesna
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-05
 • Numer ogłoszenia536259-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536259-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Gmina Olesna: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych
Numer referencyjny: IX.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 3.2 Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach obejmujących odpowiednio:Cześć 1.: modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO), wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), uruchomienie Katalogu e-usług, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), uruchomienie systemu powiadamiania klientów, uruchomienie płatności elektronicznych, uruchomienie aplikacji mobilnej, uruchomienie szyny integracyjnej, integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO, dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna,Część 2.: dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna.

II.5) Główny kod CPV: 72268000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8
72212000-4
72240000-9
72230000-6
72263000-6
72267000-4
80533100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:dla części 1.:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:a) jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych), której przedmiotem było wdrożenie lub rozbudowa systemów dziedzinowych obejmujących obszar podatków i opłat lokalnych, księgowości, systemów ewidencyjnych wraz z ich integracją z systemem EZD, który był zintegrowany z ePUAP, orazb) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych i jej zintegrowanie z ePUAP, i z systemem EZD, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące funkcjonalności:• Możliwość obsługi płatności elektronicznych; • Dane udostępniane z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia automatycznych opłat drogą elektroniczną;• Logowanie za pomocą mechanizmów autoryzacji ePUAP (profil zaufany);• Moduł E-Podatki.dla części 2.:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:a) dwa zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemów informacji przestrzennej wraz z ich integracją z systemami dziedzinowymi, co najmniej w zakresie możliwości wymiany i publikacji danych z rejestrów publicznych,b) dwa zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie geoportalu umożliwiającego uruchomienie usług publicznych, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące usługi:• Dostęp na cyfrowej mapie do zbiorów danych w zakresie EGiB, EMUiA, BDOT500, GESUT;• Dostęp na cyfrowej mapie do zbiorów danych w zakresie MPZP;• Dostęp do usług danych przestrzennych zgodnych ze standardami WMS, WMTS, WFS.UWAGA (dla części 1. i 2.): dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. dla części 1.:2) dysponuje lub będzie sysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania: • posiada aktualny certyfikat potwierdzający umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważny, tj. certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów, np. certyfikat APMG AgilePM Practitioner, certyfikat Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikat International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager),• posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie,• kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz ich wdrożenie;b) dwoma specjalistami ds. systemów finansowo-podatkowych spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów;c) dwoma specjalistami ds. e-usług spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych usług publicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów;d) jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny;e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania).dla części 2.:2) dysponuje lub będzie sysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) kierownikiem zespołu Wykonawcy spełniającym następujące wymagania: • posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2 Foundation lub równoważny, np. certyfikat APMG AgilePM Foundation, certyfikat Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie CAPM (Certified Associate in Project Management) lub certyfikat International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie D (Certified Project Management Associate),• posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych oraz ich wdrożenie,• kierował co najmniej 2 projektami obejmującymi budowę lub rozbudowę systemów informatycznych służących do świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz ich wdrożenie;b) dwoma specjalistami ds. systemów informacji przestrzennej spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w projektach polegających na wdrożeniach systemów informacji przestrzennej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów;c) dwoma specjalistami ds. systemów informatycznych spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na wdrożeniach systemów w architekturze wielowarstwowej oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach systemów informatycznych w architekturze wielowarstwowej;d) jednym testerem spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na testowaniu systemów informacji przestrzennej, brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę lub rozbudowę systemów informacji przestrzennej oraz ich wdrożenie oraz posiada certyfikat ISTQB lub ISEB na poziomie co najmniej podstawowym lub równoważny;e) jednym specjalistą ds. wsparcia technicznego spełniającym następujące wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w uczestnictwie w projektach polegających na świadczeniu wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania), brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących wsparcia technicznego systemów informatycznych (oprogramowania).UWAGA (dla części 1. i 2.): Doświadczenie w projektach będzie mierzone z dokładnością do dnia, jako łączny czas rzeczywistego uczestnictwa w projektach, przy czym okres uczestnictwa w tym samym czasie w różnych projektach będzie liczony tylko raz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 5. do niniejszej SIWZ);b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem zawarty w Załączniku nr 6. do niniejszej SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4. do niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla części 1.: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych),dla części 2.: 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych),8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form:a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego),b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 1.: modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO), wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), uruchomienie Katalogu e-usług, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), uruchomienie systemu powiadamiania klientów, uruchomienie płatności elektronicznych, uruchomienie aplikacji mobilnej, uruchomienie szyny integracyjnej, integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO, dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2.: dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, uruchomienie e-usług publicznych (A2B i A2C), dostawa dokumentacji technicznej, przeprowadzenie testów i szkoleń, usługi gwarancyjne i asysta techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72268000-1, 48000000-8, 72212000-4, 72240000-9, 72230000-6, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej 10,00
Funkcjonalność systemu 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego - Sobienie-Jeziory
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI