Zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich [PUA] wraz z Wirtualnym Asystentem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich [PUA] wraz z Wirtualnym Asystentem Rekrutacji [WAR] oraz ich wdrożenie. Wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów [USOS]
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-03-29
 • ZamawiającyPapieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00093016
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich [PUA] wraz z Wirtualnym Asystentem Rekrutacji [WAR] oraz ich wdrożenie. Wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów [USOS]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040123332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katedralna 9

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-328

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwt@pwt.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pwt.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

uczelnia kościelna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich [PUA] wraz z Wirtualnym Asystentem Rekrutacji [WAR] oraz ich wdrożenie. Wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów [USOS]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35ecfca9-a91a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Uczelnią równych szans”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pwt.wroc.pl/index.php/bip-2/dokumenty/aktualne-zamowienia-publiczne/2704-przetarg-nr-1-2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344) za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretarz@pwt.wroc.pl lub skrzynki ePUAP: /PWT_Wroclaw/SkrytkaESP (Zamawiający zaleca
wyszukiwanie skrytki ePUAP Zamawiającego poprzez wpisanie pełnej nazwy: Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy tj. 1/2022.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skrzynki ePUAP /PWT_Wroclaw/SkrytkaESP. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane będą przetwarzane w trakcie niniejszego postępowania, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować poprzez e-mail: sekretarz@pwt.wroc.pl lub pisemnie na adres Ks. Dr Piotr Duda, PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 9.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia publicznego w projekcie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Uczelnią równych szans.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich (PUA) wraz z Wirtualnym Asystentem Rekrutacji (WAR) oraz ich wdrożenie. Wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Zamawiający oświadcza, że jest członkiem stowarzyszonym MUCI i udostępni Wykonawcy pliki instalacyjne systemu USOS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

48610000-7 - Systemy baz danych

48620000-0 - Systemy operacyjne

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poniżej określonych kryteriów oceny ofert
przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas reakcji serwisu dla zgłoszeń „PILNE”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wdrożenia WAR (Wirtualny Asystent Rekrutacji)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uczelnia kościelna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeśli przedstawi ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 500.000 zł;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. wykonał co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu informatycznego, w tym:
a. co najmniej jedna zakończona usługa o wartości nie mniejszej niż 400 000 brutto
PLN, których elementem prac było wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi
Studiów USOS w Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o
Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
b. co najmniej jedna zakończona usługa o wartości nie mniejszej niż 500 000 brutto
PLN, których elementem prac było wdrożenie Platformy Multiportalowej w Uczelni
Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
2.4.2. wykonał co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia Bota konwersacyjnego w obszarze
rekrutacji, którego elementem prac była integracja z Uniwersyteckim Systemem Obsługi
Studiów USOS w Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce.

UWAGA!
Przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień.

2.4.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz
posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania więcej niż
jeden raz osoby dla danej roli projektowej.
• Kierownikiem projektu (1 osoba) z wykształceniem wyższym posiadającym ważny
certyfikat Prince2 Practitioner lub IPMA Level C lub równoważny potwierdzający
umiejętność kierowania wg metodyki zarządzania projektami, oraz ważny certyfikat z
zakresu zarządzania ryzykiem który brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli
kierownika projektu, w minimum dwóch projektach o wartości zamówienia na kwotę
co najmniej 400 000,00 PLN brutto każdy, obejmujących wdrożenie Uniwersyteckiego
Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanych na Uczelni Wyższej działającej w oparciu
o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiada co najmniej pięć lat
doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
• Zastępcą kierownika projektu (1 osoba) z wykształceniem wyższym posiadającym
ważny certyfikat Prince2 Foundation® lub IPMA Level D lub równoważnym
potwierdzający umiejętność kierowania wg metodyki zarządzania projektami, który
brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli kierownika projektu lub zastępcy
kierownika projektu, w minimum jednym projekcie o wartości zamówienia na kwotę co
najmniej 500 000,00 PLN brutto każdy w tym min jednego projektu realizowanego na
Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
• Architektem systemowym (1 osoba) z wykształceniem wyższym, posiadającym
certyfikat TOGAF – 9 lub równoważnym, który brał udział, w okresie ostatnich pięciu
lat, w roli architekta systemowego w minimum dwóch projektach o wartości
zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto każdy w tym min jednego
projektu realizowanego na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o
Szkolnictwie Wyższym, posiadającym co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego
w obszarze IT.
• Zespołem co najmniej dwóch konsultantów, którzy brali udział, w okresie ostatnich
pięciu lat, w minimum dwóch projektach o wartości zamówienia na kwotę co najmniej
500 000,00 PLN brutto każdy, obejmujących wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu
Obsługi Studiów USOS realizowanych na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o
ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej trzy lata
doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
• Konsultantem wdrożeniowym (1 osoba) obszaru Wirtualny Asystent – Bot
Konwersacyjny, który brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym
projekcie obejmującym wdrożenie Wirtualnego Asystenta Rekrutacji wraz z integracją z
Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej
działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz
posiadających co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
• Zespołem co najmniej dwóch programistów, którzy brali udział, w okresie ostatnich
pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego
Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu
o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej trzy
lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
• Analitykiem systemów informatycznych (1 osoba) z wykształceniem wyższym, który
brał udział w okresie ostatnich pięciu lat, w roli analityka w minimum jednym projekcie
realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 1) posiadającego certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia w
zakresie zbierania wymagań projektowych oraz w zakresie modelowania procesów w
notacji BPMN 2.0. lub równoważnej oraz posiada co najmniej trzy lata doświadczenia
zawodowego w obszarze IT,
• Testerem (1 osoba) posiadającym certyfikat ISTQB Foundation bądź równoważny
potwierdzający kompetencje testerskie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
b. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. sporządzonej nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu/usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według
Załącznika nr 6 do SWZ;
c. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Raporty z testów wydajności ISO wystawione przez producenta oraz wystawioną przez niego
deklarację zgodności (certyfikat) z zasadniczymi wymaganiami jakimi są normy ISO 9001 oraz ISO
27001 lub równoważny w zakresie projektowania, budowy, integracji, wdrożenia i serwisu systemów teleinformatycznych, systemów technologii internetowych oraz sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego, systemów oprogramowania, usług szkoleniowych i przetwarzania danych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji;
1.2. Próbka zaoferowanego systemu PUA (wersja testowa, demonstracyjna) celem weryfikacji stopnia gotowości i jakości oferowanego systemu do wdrożenia. Szczegółowy opis dotyczący złożenia próbki został opisany w załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 p.z.p., dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanej usługi/produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 p.z.p. udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności zamawiający żąda certyfikatów wydanych przez jednostki wykonujące działania zakresu zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008 r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty - mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego - w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA).
Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich urządzeń /podzespołów są dedykowane.
3. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w pkt 2 powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w pkt 2 powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego usługi spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 p.z.p.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Raporty z testów wydajności ISO wystawione przez producenta oraz wystawioną przez niego
deklarację zgodności (certyfikat) z zasadniczymi wymaganiami jakimi są normy ISO 9001 oraz ISO
27001 lub równoważny w zakresie projektowania, budowy, integracji, wdrożenia i serwisu systemów teleinformatycznych, systemów technologii internetowych oraz sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego, systemów oprogramowania, usług szkoleniowych i przetwarzania danych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji;
2. Próbka zaoferowanego systemu PUA (wersja testowa, demonstracyjna) celem weryfikacji stopnia gotowości i jakości oferowanego systemu do wdrożenia. Szczegółowy opis dotyczący złożenia próbki został opisany w załączniku nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamawiania publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, że dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został opisany szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-29 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta składa się z:
a) Formularz oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
c) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII lit. C pkt 11 SWZ;
d) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ, a także
poglądowe rysunki, fotografie, foldery, dla każdej części osobno;
e) /Jeżeli dotyczy/ Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy, wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
f) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
przedstawiciel Wykonawcy);
g) /Jeżeli dotyczy/ W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły zostały opisane w pkt 12 poniżej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI