Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNamysłów
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-16
 • Numer ogłoszenia574306-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574306-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa: Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, krajowy numer identyfikacyjny 52451300000000, ul. ul. Stanisława Dubois  3 , 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 190 359, e-mail zamowienia@namyslow.eu, faks 774 104 841.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.namyslow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.namyslow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.namyslow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny: ZP.271.53.2019.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Część I - Zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania 64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji Część II - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej QGIS 38221000-0 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest: Część I - Zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego Zakup nowego oprogramowania finansowo-księgowego z zakresu podatków i opłat lokalnych, które umożliwi uruchomienie e-usług na 4 poziomie dojrzałości. Portal internetowy dla mieszkańca, który umożliwi składanie deklaracji i formularzy w wersji elektronicznej, sprawdzenie stanu zobowiązań wobec Gminy oraz dokonanie płatności on-line i otrzymanie elektronicznego dokumentu zwrotnego. Wdrożenie zakupionego systemu wraz z przeniesieniem aktualnych danych z systemów istniejących w Urzędzie Miejskim, producent: Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. W celu wsparcia świadczenia usług administracji samorządowej Urząd Miejski planuje uruchomienie 8 usług elektronicznych. Przez usługi na poziomie 4 – transakcja - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online. Szkolenie dla 14 osób w siedzibie UM w Namysłowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz. Część II - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej QGIS Rozbudowanie systemu informacji przestrzennej QGIS wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów, który ma zostać zasilony danymi z zakresu nieruchomości gminnych i gospodarowania lokalami użytkowymi. Gmina w ramach przewidywanych rozwiązań ma zamiar zakupić dodatkowy moduł do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości, m.in. o możliwość publikacji danych dotyczących mienia komunalnego na portalu mapowym, a także oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną dotyczącą bieżącej oferty inwestycyjnej gminy. Utworzony portal mapowy ma być przeznaczony głównie dla mieszkańców i inwestorów oraz ma umożliwić bezpłatne pozyskanie szczegółowej informacji na temat: własności gruntu, oferty inwestycyjnej, zagospodarowania przestrzennego działki, powierzchni działki. Portal ma umożliwić przeglądanie dołączonych zdjęć z terenu inwestycyjnego. Gmina posiada już system informacji przestrzennej QGIS w wersji 2.18.19, który zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności wynikające z zakupionego oprogramowania do zarządzania zasobem gminnym. Opłata za wdrożenie zakupionego oprogramowania do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości. Szkolenie dla 7 osób w siedzibie UM w Namysłowie. W celu wsparcia świadczenia usług administracji samorządowej zostanie uruchomionych 5 usług. E-usługi utworzone na 3 poziomie dojrzałości spełnią – dwustronną interakcję, w której Użytkownik musi mieć możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie wniosków elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną. Wykonawca musi dostarczyć użytkownikowi możliwość logowania i uwierzytelniania za pomocą m.in.: loginu i hasła utworzonego w systemie oraz Profilu Zaufanego, który chce złożyć wniosek on-line. Portal umożliwi uzupełnianie formularza zawierającego również opcję wskazania przedmiotowych nieruchomości w oknie mapy. Portal udostępniający e-usługi musi być zintegrowany z platformą e-PUAP w celu umożliwienia Interesantowi podpisania wniosku podpisem elektronicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wdrożenie i aktualizacja systemów informatycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 i 7 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 72260000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64216000-3
38221000-0
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. +48 77 41 90 300, e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu,inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Jan Hołowacz, tel. +48 77 41 90 351, e-mail: jan.holowacz@namyslow.eu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie: zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.53.2019.KK;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 – zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:  wykonanie co najmniej:  dwóch usług w zakresie wdrożenia systemów dziedzinowych obejmujących obszar podatków i opłat lokalnych, księgowości, systemów ewidencyjnych wraz z ich integracją z systemem EZD (automatyczna obsługa decyzji, umów, faktur) oraz ePUAP, na kwotę co najmniej 90.000,00 zł brutto każda,  dwóch usług w zakresie wdrożenia platformy usług publicznych zintegrowanej z ePUAP i EZD, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące funkcjonalności:  możliwość obsługi płatności elektronicznych przez co najmniej dwóch różnych operatorów,  dostęp do stanu sprawy EZD,  obsługa kart i opisów usług oraz formularzy ePUAP,  dane udostępniane z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia automatycznych opłat drogą elektroniczną,  dostęp za pomocą mechanizmów autoryzacji ePUAP,  dedykowaną aplikację mobilną działającą na co najmniej 2 platformach systemowych (iOS, Android),  E – Podatki i/lub E-Odpady, na kwotę co najmniej 60.000,00 zł brutto każda. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania w/w usług w jednym zamówieniu na łączną kwotę co najmniej 150.000,00 zł brutto każda. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  że będzie dysponował co najmniej:  dwoma konsultantami merytorycznymi dla systemu finansowo-podatkowego spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów,  dwoma konsultantami spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów,  dwoma specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych, oraz udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada certyfikat ISTQB na poziomie foundation lub wyższy lub równoważny,  dwoma specjalistami ds. wsparcia technicznego spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, oraz udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych,  dwoma inżynierami oprogramowania spełniającymi następujące wymagania każdy: posiada wykształcenie wyższe informatyczne, minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego, oraz brał udział w projektowaniu i budowie co najmniej 3 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponował co najmniej:  dwoma konsultantami merytorycznymi dla systemu finansowo-podatkowego spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów,  dwoma konsultantami spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów,  dwoma specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych, oraz udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada certyfikat ISTQB na poziomie foundation lub wyższy lub równoważny,  dwoma specjalistami ds. wsparcia technicznego spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, oraz udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych,  dwoma inżynierami oprogramowania spełniającymi następujące wymagania każdy: posiada wykształcenie wyższe informatyczne, minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego, oraz brał udział w projektowaniu i budowie co najmniej 3 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej, w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”. Część 2 – rozbudowa systemu informacji przestrzennej QGIS Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:  wykonanie co najmniej:  jednej usługi w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania GIS do prowadzenia i zarządzania rejestrem terenów inwestycyjnych, digitalizacji danych w zakresie terenów inwestycyjnych, integracji oprogramowania GIS z modułem dziedzinowym w zakresie mienia komunalnego, wykonania migracji i uporządkowania danych z innych systemów istniejących w gminie, na kwotę co najmniej 15.000,00 zł brutto każda,  jednej usługi w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania GIS do prowadzenia i zarządzania rejestrem ewidencji mienia komunalnego, digitalizacji danych w zakresie ewidencji mienia komunalnego, dostarczenia narzędzia umożliwiającego obsługę procesu od momentu importu danych GML poprzez transformację, zasilenie bazy do obsługi wszystkich procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym gminy, uruchomienia e- usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości z uwierzytelnieniem konta profilem zaufanym i podpisania dokumentów podpisem elektronicznym ePUAP, na kwotę co najmniej 15.000,00 zł brutto każda,  jednej usługi w zakresie uruchomienia responsywnego portalu mapowego prezentującego dane przestrzenne dla mieszkańców i inwestorów (działającego także na urządzeniach mobilnych), uruchomienia e – usług (m.in. wyrys, wypis, zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na co najmniej 3 poziomie dojrzałości z uwierzytelnieniem konta profilem zaufanym i podpisania dokumentów podpisem elektronicznym ePUAP, dostarczenia licencji oprogramowania GIS w formie desktopowej do zarządzania rejestrami i informacją przestrzenną z zakresu terenów inwestycyjnych, przeprowadzenia szkoleń z zakresu dostarczonego systemu GIS, łącznie na kwotę co najmniej 20.000,00 zł brutto każda. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania w/w usług w jednym zamówieniu na łączną kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto każda. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  że będzie dysponował co najmniej:  jedną osobą - kierownikiem projektu w zakresie realizacji projektów GIS spełniającą następujące wymagania:  wykształcenie wyższe,  wiedza w zakresie zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m. in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną GIS, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto,  jedną osobą - specjalistą w zakresie programowania GIS spełniającym następujące wymagania min.:  wykształcenie wyższe,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m. in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto,  jedną osobą – wdrożeniowiec systemów GIS, spełniającym wymagania min.:  wykształcenie wyższe,  posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e- usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponował co najmniej:  jedną osobą - kierownikiem projektu w zakresie realizacji projektów GIS spełniającą następujące wymagania:  wykształcenie wyższe,  wiedza w zakresie zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m. in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną GIS, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto,  jedną osobą - specjalistą w zakresie programowania GIS spełniającym następujące wymagania min.:  wykształcenie wyższe,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m. in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto,  jedną osobą – wdrożeniowiec systemów GIS, spełniającym wymagania min.:  wykształcenie wyższe,  posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym,  doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e- usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na minimum 3 poziomie dojrzałości),  wdrożenie modułu do zarządzania informacją przestrzenną, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert), przy czym wartość usługi, w której uczestniczył musi wynosić co najmniej 50.000,00 zł brutto, w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie dotyczy b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część I: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta 00/100). Część II: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Funkcjonalność systemu 30,00
Gwarancja 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w niniejszej umowie, tj. w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie wskazanych terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać się może z poważną szkodą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, wystąpienia siły wyższej, działania osób trzecich niezależnych od stron umowy; 2) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same wymagania, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i spełniające te same warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 7; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 6 pkt 3. 5. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 6. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 7. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Zakup nowego oprogramowania finansowo – księgowego Zakup nowego oprogramowania finansowo-księgowego z zakresu podatków i opłat lokalnych, które umożliwi uruchomienie e-usług na 4 poziomie dojrzałości. Portal internetowy dla mieszkańca, który umożliwi składanie deklaracji i formularzy w wersji elektronicznej, sprawdzenie stanu zobowiązań wobec Gminy oraz dokonanie płatności on-line i otrzymanie elektronicznego dokumentu zwrotnego. Wdrożenie zakupionego systemu wraz z przeniesieniem aktualnych danych z systemów istniejących w Urzędzie Miejskim, producent: Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. W celu wsparcia świadczenia usług administracji samorządowej Urząd Miejski planuje uruchomienie 8 usług elektronicznych. Przez usługi na poziomie 4 – transakcja - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online. Szkolenie dla 14 osób w siedzibie UM w Namysłowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72260000-5, 64216000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Funkcjonalnośc systemu 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. +48 77 41 90 300, e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Jan Hołowacz, tel. +48 77 41 90 351, e-mail: jan.holowacz@namyslow.eu  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie: zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.53.2019.KK;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa systemu informacji przestrzennej QGIS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbudowanie systemu informacji przestrzennej QGIS wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów, który ma zostać zasilony danymi z zakresu nieruchomości gminnych i gospodarowania lokalami użytkowymi. Gmina w ramach przewidywanych rozwiązań ma zamiar zakupić dodatkowy moduł do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości, m.in. o możliwość publikacji danych dotyczących mienia komunalnego na portalu mapowym, a także oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną dotyczącą bieżącej oferty inwestycyjnej gminy. Utworzony portal mapowy ma być przeznaczony głównie dla mieszkańców i inwestorów oraz ma umożliwić bezpłatne pozyskanie szczegółowej informacji na temat: własności gruntu, oferty inwestycyjnej, zagospodarowania przestrzennego działki, powierzchni działki. Portal ma umożliwić przeglądanie dołączonych zdjęć z terenu inwestycyjnego. Gmina posiada już system informacji przestrzennej QGIS w wersji 2.18.19, który zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności wynikające z zakupionego oprogramowania do zarządzania zasobem gminnym. Opłata za wdrożenie zakupionego oprogramowania do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości. Szkolenie dla 7 osób w siedzibie UM w Namysłowie. W celu wsparcia świadczenia usług administracji samorządowej zostanie uruchomionych 5 usług. E-usługi utworzone na 3 poziomie dojrzałości spełnią – dwustronną interakcję, w której Użytkownik musi mieć możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie wniosków elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną. Wykonawca musi dostarczyć użytkownikowi możliwość logowania i uwierzytelniania za pomocą m.in.: loginu i hasła utworzonego w systemie oraz Profilu Zaufanego, który chce złożyć wniosek on-line. Portal umożliwi uzupełnianie formularza zawierającego również opcję wskazania przedmiotowych nieruchomości w oknie mapy. Portal udostępniający e-usługi musi być zintegrowany z platformą e-PUAP w celu umożliwienia Interesantowi podpisania wniosku podpisem elektronicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38221000-0, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Funkcjonalność systemu 30,00
Gwarancja 10,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. +48 77 41 90 300, e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Jan Hołowacz, tel. +48 77 41 90 351, e-mail: jan.holowacz@namyslow.eu  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie: zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.53.2019.KK;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego - Sobienie-Jeziory
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI