Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Kuratorów Sądowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Kuratorów Sądowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-06-03
 • ZamawiającySąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-26
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00179233
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Kuratorów Sądowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005965788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Energetyczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 48 71 7489962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wroclaw.sa.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Kuratorów Sądowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9420898e-dcbe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00100075/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Kuratorów Sądowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Platformę zakupową zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w Postępowaniu, w szczególności w zakresie przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach Postępowania, odbywa się za pośrednictwem posiadanych w Platformie kont użytkowników.
Komunikacja Stron odbywa się w Platformie za pośrednictwem zakładki „Komunikacja”.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Korzystanie z Platformy, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
-oprogramowania zewnętrznego (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera (zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek),
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
-oprogramowania wbudowanego w SmartPZP,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
-Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Portalu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym na poziomie modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Portalu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Portalu jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Portalu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
Korzystanie z Portalu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Portalu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Portalu.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu wynosi 100MB. Za pośrednictwem Portalu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy, która zawarta została z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych), tj.:
a. umożliwienie realizacji i rozliczenie wykonanych prac wynikających z umowy (m.in. nadanie dostępów do systemów teleinformatycznych, zapewnienie rozliczalności działań w tych systemach, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji);
b. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
c. potrzeba posiadania kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy,
przy czym z chwilą podjęcia czynności w ramach zawarcia lub wykonywania umowy, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Zakres danych wynika ze specyfiki przedmiotu umowy, może również wynikać z procedur oraz regulaminów obowiązujących u administratora danych, a udostępnianych wykonawcy umowy w celu jej realizacji (np. Regulaminu Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego).
6. Posiadają Państwo prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
d. prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Nie przysługuje Państwu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na jego rzecz.
13. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-2502-11/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu Systemu PKS lub Systemu Równoważnego przez okres 24 miesięcy nad jednostkami już pracującymi w Systemie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ,
2) wykonanie prac rozwojowych Systemu PKS w maksymalnym wymiarze 600 roboczogodzin (Usługa Modyfikacji),
3) dostawa wszystkich składników (licencja jeśli jest wymagana, wdrożenie i utrzymanie na okres od wdrożenia do końca umowy) wymaganych do realizacji zadań przez Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy.
4) dostawa wszystkich składników (licencja jeśli jest wymagana, wdrożenie i utrzymanie na okres od wdrożenia do końca umowy) wymaganych do działania funkcjonalności przewidzianych dla zakładów pracy dla Sądu Rejonowego w Legnicy,
5) dostawa wszystkich składników (licencja jeśli jest wymagana, wdrożenie i utrzymanie na okres od wdrożenia do końca umowy) wymaganych do działania funkcjonalności dla kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
6) jedno szkolenie online z obsługi Systemu Portal Kuratorów Sądowych lub Systemu Równoważnego dla od 3 do 20 osób w wymiarze do 3 godzin,
7) udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie wszystkich Usług i produktów będących efektem realizacji Przedmiotu Umowy przez okres 12 miesięcy,
8) System Portal Kuratorów Sądowych jest systemem licencjonowanym, którego producentem jest firma ZETO Świdnica Sp. z o.o.. System wykorzystywanym jest na obszarze apelacji wrocławskiej i działa w Infrastrukturze Centralnej.
9) Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia dopuszcza wymianę Systemu Portal Kuratorów Sądowych na System Równoważny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 100 000 zł.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal realizuje (wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na pozostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów, rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego:
a) posiadającego co najmniej 50 jednoczesnych użytkowników, identyfikujących się unikalnym identyfikatorem w bazie danych,
b) posiadającego co najmniej 500 obiektów (np. tożsamości, użytkowników),
c) programowania ASP .NET MVC, d. działającego w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server, d) pobierające dane z systemów rozproszonych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr rachunku 13 1130 1017 0021 1001 8990 .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) – do wykorzystania Załącznik nr 6 do SWZ. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1.1.
2. każdy z warunków określonych w ust. 2 musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. warunek doświadczenia określony w ust. 2 pkt 2.1 musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas wykonawca ten będzie zobowiązany wykonać zakres usług do realizacji których doświadczenie to jest wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadku:
1)gdy realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, lub realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy przy odpowiednim zmniejszeniu w sposób proporcjonalny wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmiany przepisów prawa ogłoszonej po zawarciu Umowy
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Dzienniku Ustaw/Monitorze Polskim, których zmiana lub wejście w życie nastąpiła po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji Umowy lub zakresu świadczeń Wykonawcy, a także zwiększenie/zmniejszenie wysokości wynagrodzenia (nie więcej jednak niż o 5% wartości brutto całej Umowy) lub wydłużenie terminu realizacji Umowy (nie więcej jednak niż o dodatkowe 60 dni) w zakresie w jakim jest to wymuszone tymi zmianami;
3) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, MS lub Użytkownika końcowego - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w obszarze organizacyjnym, przyjętych metod i kanałów komunikacji lub wydłużenie terminu realizacji Umowy (nie więcej jednak niż o dodatkowe 30 dni) w zakresie w jakim jest to wymuszone tymi zmianami organizacyjnymi;
4)wystąpienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w przypadku;
5)zaistnienia Siły wyższej mającej bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację Umowy - Zamawiający dopuszcza zmiany przedmiotu Umowy (w tym w szczególności wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych), terminów realizacji Umowy oraz wysokości wynagrodzenia;
6) gdy konieczność wprowadzenia zmiany będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową – Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy lub wydłużenie terminu realizacji Umowy (nie więcej jednak niż o dodatkowe 60 dni);
7) gdy konieczność zmiany będzie następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy, zakresu świadczeń Wykonawcy, wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych albo wymagań technicznych, a także zmianę terminu realizacji Umowy(nie więcej jednak niż o dodatkowe 60 dni);
8)w przypadku, gdy rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu Umowy, w tym wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych albo wymagań technicznych ;
9)gdy ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych – Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (nie więcej jednak niż o 20% wartości brutto) lub skrócenie terminu realizacji Umowy (nie więcej jednak niż o 60 dni);
10)zmiany Podwykonawcy lub dodania nowego Podwykonawcy – Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie;
11)zmiany celu lub zakresu przetwarzanych danych – Zamawiający dopuszcza zmianę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
12) konieczności zmiany systemów teleinformatycznych wspierających świadczenie Usług – Zamawiający dopuszcza zmianę tych systemów;
13)zaistnienia okoliczności wskazanych w treści Umowy – Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wskazanym w treści Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI