Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2020-05-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-15
 • Numer ogłoszenia539567-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539567-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, krajowy numer identyfikacyjny 12276098000000, ul. ul. Wspólna  2 , 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 618 432, e-mail dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.
Adres strony internetowej (URL): www.gugik.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.10.2020.GI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie konfiguracji i konserwacji sprzętu teleinformatycznego w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS, obejmujących w szczególności:1) przeprowadzenie audytu informatycznego sprzętu teleinformatycznegoi oprogramowania systemu ASG-EUPOS; 2) monitorowanie stanu sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w centrum zarządzającym i na stacjach referencyjnych i sporządzanie wymaganych raportów;3) diagnozowanie, rozwiązywanie i delegowanie zgłaszanych incydentów oraz rekonfigurację urządzeń i oprogramowania; 4) instalowanie i konfigurowanie nowego sprzętu teleinformatycznegoi oprogramowania celem zapewnienia optymalnej wydajności systemu;5) udzielanie administratorom systemu konsultacji w zakresie konfiguracji, optymalizacji i funkcjonowania sprzętu informatycznego i oprogramowania.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 72250000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72810000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie podstawowe:- przeprowadzenia audytu informatycznego – wynikający z najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy;- usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia podstawowego – od dnia 15.06.2020 r.do dnia 31.12.2020 r.;Zamówienie opcjonalne:- usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia opcjonalnego – od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, którychspełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, którychspełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: Co najmniej jednej usługi polegającej na administrowaniu przez okres co najmniej 6 miesięcy rozległą siecią zawierającą co najmniej 100 urządzeń teleinformatycznych, w tym serwerami, stacjami roboczymi i urządzeniami sieciowymi, opartymi na technologiach i oprogramowaniu wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia;Technologie i oprogramowanie wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w rozdz. 3.4.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.UWAGA:Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SIWZ” lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.2. W zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy:ii. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwiema) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda będzie posiadać kompetencje, wiedzęi doświadczenie na poziomie administratora, wymienione poniżej:a. Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym;b. Doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia (usługi) administrowania rozległą siecią (sieciami lub systemami) komputerową na rzecz administracji publicznej, pracującą pod kontrolą oprogramowania MS Windows, Linux lub innego równoważnego pod względem funkcjonalności, przez okres co najmniej 6 miesięcy;c. Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows;d. Znajomość systemów operacyjnych sieciowych z rodziny Microsoft Windows Server i sieci zbudowanych na bazie tych systemów;e. Znajomość Microsoft Exchange Server 2007/2013;f. Znajomość oprogramowania i technik wirtualizacji;g. Znajomość systemu operacyjnego Linux;h. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sieciami informatycznymi LAN, WAN, VPN;i. Znajomość zagadnień związanych z zestawianiem tuneli VPN za pomocą protokołów IPsec oraz SSL w ujęciu server to server i server to client;j. Znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem aplikacji biurowych Microsoft Office;k. Znajomość zagadnień związanych z ochroną antywirusową w sieciach komputerowych;l. Znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa serwerów i macierzy dyskowych;m. Znajomość zagadnień związanych z administracją systemami zabezpieczeń na styku sieci lokalnej z Internetem Microsoft ISA Server 2006 i Fortigate;n. Znajomość funkcjonowania, obsługi i serwisowania serwerów, stacji roboczych oraz standardowych urządzeń peryferyjnych;o. Znajomość języka SQL oraz baz danych typu Microsoft Access, MySQL, PostrgreSQL.p. Znajomość oprogramowania do monitoringu, zarządzania i inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego;q. Znajomość technologii zewnętrznych macierzy dyskowych;r. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących integralności danych i polityk bezpieczeństwa informacji;s. Umiejętność przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych w sieciach (systemach) komputerowych;t. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy z podmiotami zagranicznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.UWAGA:Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieżwykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługibyły wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinnybyć wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowiZałącznik nr 6 do SIWZ; ***2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na tematkwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, żepowiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu oudzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowejstanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. ***Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczącychzdolności technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentówwymienionych w ust. 3 udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celuzobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebywykonania zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami wstopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunekłączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiającyżąda: 1) w przypadku warunku, o którym mowa w sekcji III 1.3) ogłoszenia – dokumentów; 2)oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujeusługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania audytu informatycznego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie.2. Wszelkie zmiany Umowy zostały określone w §11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI