Usługa wdrożenie systemu klasy ERP

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wdrożenie systemu klasy ERP
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-06-14
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00185677
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa wdrożenie systemu klasy ERP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszarowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ejanicka@szpital.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa wdrożenie systemu klasy ERP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c445c919-e03c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Przedmiotowe środki dowodowe - zestawy prezentacyjne - próbka oferowanego produktu muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego osobiście za pomocą poczty lub kuriera

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 27/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i rozbudowa o nowe funkcjonalności aktualnie posiadanego przez Zamawiającego systemu Finansowo-Księgowego wraz z jego integracją z posiadanymi systemami klasy HIS Infomedica/AMMS produkcji Asseco Poland S.A. oraz systemem kadrowo-płacowym firmy Kamsoft .
3.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zakup i wdrożenie dodatkowania oprogramowa -100000,00PLN

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia polisy OC do wysokości 400 000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
Zmawiający uzna wyżej wskazany warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w podmiocie wykonującym działalność leczniczą jako stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne min. 1 dostawę systemu informatycznego klasy ERP dla minimum 15 użytkowników o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, obejmującą co najmniej następujące zakresy funkcjonalne: obszar finansowo-księgowy, obszar majątku trwałego; obszar gospodarki magazynowej;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o poniższych minimalnych kwalifikacjach, które będą brały czynny udział we wdrożeniu:
• Kierownik projektu - osoba będąca kierownikiem projektu w min. dwóch wdrożeniach systemu informatycznego klasy ERP; posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdrożeniach projektów informatycznych klasy ERP; posiadająca certyfikat PRINCE2 Foundation lub IPMA (poziom min. D) lub równoważne*;
• Specjalista ds. wdrożeń - co najmniej 2 osoby uczestniczące w co najmniej dwóch wdrożeniach oferowanego rozwiązania ERP i posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego rozwiązania ERP;
• Administrator Baz Danych - wykształcenie wyższe, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w administracji oraz tuningu silnika bazy danych dla oferowanego systemu potwierdzone certyfikatem
*Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu, analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
• analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;
• analogiczny stopień poziomu kompetencji;
• analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.);
• uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem.
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.6.1 wykaz osób, o których mowa w punkcie 5.2.4b) SWZ wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ;
6.6.2 wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia (o którym mowa w punkcie 5.2.4a) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

6.6.3 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-dzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
6.6.4 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

prezentacja systemu zgodnie z wytycznymi z w pkt.1.8 załącznika nr 1

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.3. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
5.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
5.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o braku podstaw do wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.3. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kwalifikacji i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w funkcjach: dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.3.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany zgodnie par 16 postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI