Usługa dostępu wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa dostępu wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia525650-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525650-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Usługa dostępu wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40-074  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna szkoła wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.asp.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.asp.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych pokój nr 001

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostępu wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-02-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymagana funkcjonalność oprogramowania jest szczegółowo określona w Specyfikacji oprogramowania do elektronizacji realizacji zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ kolumna nr 2 (wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności platformy/systemu do elektronicznej realizacji zamówień publicznych (wymagania obligatoryjne) Wykonawca winien udzielić niewyłącznej bezterminowej (na czas nieokreślony) licencji na oprogramowanie do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej i jego aktualizacje w trakcie trwania umowy, do korzystania z niego przez użytkowników Zamawiającego (autorskie prawa majątkowe) na polach eksploatacji, obejmujących prawo do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie (czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy, gdyż na mocy niniejszej umowy została ona udzielona); 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. Zamawiający zakłada korzystanie z oprogramowania w sposób i w zakresie wynikającym z celu któremu oprogramowanie służy, w tym korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania takich jak: struktury katalogów, algorytmów, dokumentów, wzorów, szablonów, zestawień, raportów, nazewnictwa itp. oraz modyfikowanie tych produktów i dalsze z nich korzystanie, w szczególności: utrwalanie, zwielokratnianie, wprowadzenie do obrotu oraz jego rozpowszechnianie, w tym także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp. Oprogramowanie winno umożliwiać dalszą jego rozbudowę oraz możliwość dokonywania zmian/modyfikacji systemu z uwagi na zmiany uwarunkowań prawnych i związanych z tym potrzeb Zamawiającego. Oprogramowanie – oferowany system winien cechować się wysoką jakością przejawiającą się niską awaryjnością, nieskomplikowaną strukturą, czytelnością, przejrzystym interfejsem graficznym i tekstowym w języku polskim. Oprogramowanie winno pozwalać na realizację funkcjonalności opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności platformy/systemu do elektronicznej realizacji zamówień publicznych) z poziomu przeglądarki internetowej oraz być zbudowane w sposób, który nie będzie powodował potrzeby zakupu dodatkowych licencji na oprogramowanie obce lub dodatkowego oprogramowania (lub kolejnych modułów oprogramowania) Wykonawcy. W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia, w szczególności: • niewyłączną bezterminową (na czas nieokreślony) licencję na korzystanie z oprogramowania, zgodnie z opisem SIWZ; • wdrożenie oprogramowania polegające na skonfigurowaniu i dostosowaniu oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, uwzględnienie uwag, usunięcie usterek zgłoszonych podczas testów oprogramowania oraz jego uruchomienie, a także przeszkolenie użytkowników Zamawiającego z jego obsługi; • przekazanie instrukcji użytkownika w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej); • aktualizację oprogramowania oraz jego zmiany/modyfikację czy rozbudowę wynikającą ze uwarunkowań prawnych i związanych z tym potrzeb Zamawiającego, które winny być dokonywane przez Wykonawcę w ramach zamówienia w okresie obowiązywania umowy (czas nieokreślony), w cenie ofertowej, na bieżąco, w czasie umożliwiającym Zamawiającemu przeprowadzenie zgodnie z prawem procedury zamówieniowej; • serwis/ naprawę w przypadku wystąpienia usterki/awarii systemu, przy czym: - czas reakcji nie może być dłuższy niż 2h (max 2h), - maksymalny czas naprawy 4h (max 4h) w przypadku istotnego błędu. Za błąd istotny uznaje się: *niedostępność systemu z powodów leżących po stronie Dostawcy systemu, *ograniczona dostępność istotnych funkcjonalności systemu przez które należy rozumieć m.in. brak możliwości wysłania ogłoszeń, korespondencji z Wykonawcami, ograniczona możliwość procedowania. - w pozostałych przypadkach – usterki nieistotne z uwagi na przebieg procedury zamówieniowej winny być usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zgłoszenia o usterkach/błędach będą zgłaszane elektronicznie na wskazany w umowie adres e-mail; • przechowywanie dokumentacji postępowania na serwerach Zamawiającego z możliwością bezpiecznego dostępu z poziomu aplikacji przez osoby uprawnionych użytkowników systemu • po podpisaniu umowy - na etapie wdrażania oprogramowania –opisanie i przekazanie pracownikom IT Zmawiającego mechanizmu wykonywania kopii bezpieczeństwa jaki stosuje system lub jaki powinien zastosować Zamawiający z poziomu systemu operacyjnego Zamawiający posiada infrastrukturę pozwalającą na uruchamianie aplikacji webowych. Wykonawca winien udzielić gwarancji na oprogramowanie na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia wdrożenia oprogramowania u Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 72260000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8
48700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie: • 14 dni od podpisania umowy - dostawa oprogramowania i jego uruchomienie u użytkowników Zamawiającego w ilości określonej w ,,Specyfikacji oprogramowania do elektronicznej realizacji zamówień publicznych” (Załącznik nr 2). • Wdrożenie oprogramowania - w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia testów dostarczonego oprogramowania, o których mowa w pkt. XI pkt. 4 SIWZ oraz w umowie. • Wykonawca winien udzielić licencji na oprogramowanie na czas nieokreślony i w tym czasie dokonywać: - bieżących aktualizacji, zmian/modyfikacji lub rozbudowy wynikających ze zmiany uwarunkowań prawnych i związanych z tym potrzeb Zamawiającego, które winny być dokonywane przez Wykonawcę w ramach zamówienia, w cenie ofertowej, na bieżąco, w czasie umożliwiającym Zamawiającemu przeprowadzenie zgodnie z prawem procedury zamówieniowej - serwisu/ naprawy w przypadku wystąpienia usterki/awarii systemu zgodnie z opisem w pkt III SIWZ. 2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu weryfikacji oferty i funkcjonalności oferowanego oprogramowania, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, aby dostarczył Zamawiającemu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (3-5 dni od wezwania) WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ lub dostęp do WERSJI TESTOWEJ oprogramowania na okres co najmniej 7 dni roboczych. Wykonawca winien udostępnić wersję testową demonstracyjną oprogramowania na 3 stanowiska. a) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji demonstracyjnej /testowej oprogramowania na wezwanie Zamawiającego. b) Udostępniona Zamawiającemu wersja testowa/demonstracyjna winna odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (specyfikacji oprogramowania) oraz posiadać funkcjonalności opisane przez Wykonawcę w ofercie. 3. Niezależnie od wersji demonstracyjnej systemu, o której mowa w pkt. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo przetestowania dostarczonego oprogramowania po podpisaniu umowy na realizacje zamówienia przez okres 2 tygodni (14 dni). Potwierdzeniem zakończenia testów oprogramowania będzie wystosowane do Wykonawcy pismo Zamawiającego z wykazem uwag/zastrzeżeń i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie testów uwagi/zastrzeżenia winny być uwzględnione, a usterki usunięte przez Wykonawcę najpóźniej do dnia określonego jako termin końcowy wdrożenia oprogramowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, gdy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług dostępu - licencji oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej (w zakresie zamówień poniżej i powyżej 30 0000 euro oraz powyżej tzw. progów unijnych), o wartości minimum 15 000,00 zł brutto na rok każda z nich, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz potwierdzi dowodami należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1): • odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 7 ppkt b) potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• zdolności technicznej lub zawodowej WYKAZ USŁUG - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług dostępu - licencji oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej (w zakresie zamówień poniżej i powyżej 30 0000 euro oraz powyżej tzw. progów unijnych) o wartości minimum 15 000,00 zł brutto na rok każda wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz potwierdzi dowodami należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). • sytuacji ekonomicznej lub finansowej Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 złotych. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego wymienionego wyżej dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystraczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca dołączył specyfikację oprogramowania do elektronicznej realizacji zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu. Załącznik winien być wypełniony w kolumnach nr 3-5. Oferowane oprogramowanie musi spełniać, co najmniej wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ). 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne PEŁNOMOCNICTWO w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cana 60,00
funkcjonalność 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  Terminu wykonania umowy – dostawy/dostępu i/lub wdrożenia oprogramowania - w przypadkach wynikających z przyczyn /przeszkód leżących po stronie Zamawiającego. Termin wykonania ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody. 3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1)-3) ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany: • stawki podatku od towarów i usług, • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Kłobuck
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI