Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów Wojewódzkiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez okres 24 miesięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2022-03-24
 • ZamawiającyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00088608
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach przez okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260365480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-155

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 33 35 220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wfos.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach przez okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fe89593-a549-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039114/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Kielcach przez okres 24 miesięcyh

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: brak

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy jest pod adresem email: iod@wfos.com.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:
- podjęcia przez Fundusz niezbędnych działań związanych z oceną oferty i ewentualnym zawarciem umowy
- rozliczeniowym i korespondencyjnym,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa i wewnętrznych przepisów Funduszu.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia oferty i jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty lub zawarcia umowy.

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz np. Ministerstwo Środowiska itp.

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące kategorie odbiorców danych: banki, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo.

11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAI.261.12.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot i zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności Zamawiającego obejmującej moduły:
a) Finansowo - księgowy wraz z budżetowaniem i importem z BGK,
b) Kadry i Płace wraz z serwisem podpisu cyfrowego,
c) Umowy/Wnioski z planem finansowym i obsługą osób fizycznych,
d) Sprawozdawczość (zestawienia),
e) Środki Trwałe,
f) Ochrona Danych Osobowych,
g) Obsługa sms i email,
h) Kancelaria,
i) Portal beneficjenta wraz z elementami służącymi do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, „Moja Woda”, „Agroenergia”,
j) Nadzór nad serwerem bazy danych oraz systemem operacyjnym serwera produkcyjnego i testowego (także m.in. pod kątem niezbędnych aktualizacji zabezpieczeń)


2) Modyfikacja oprogramowania oraz wydruków wynikająca ze zmian przepisów prawa polskiego, UE wraz z wytycznymi do tych przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wraz z instalacją.
Dostosowanie oprogramowania do przepisów wewnętrznych WFOŚiGW w Kielcach na wyraźne polecenie Zamawiającego w ramach limitu 800 roboczogodzin obowiązujących
w trakcie trwania umowy.

3) Wykonywanie w ramach serwisu wszelkich innych modyfikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego na zlecenie Zamawiającego, w ramach limitu 800 roboczogodzin obowiązującego w trakcie trwania umowy. Zakres takiego zlecenia będzie każdorazowo uzgadniany i pisemnie potwierdzany przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu od Wykonawcy wyliczenia liczby roboczogodzin na dane zlecenie. Potwierdzeniem wykonania takiego zlecenia będzie informacja uzyskana od Wykonawcy przez eSerwis lub na adres email oraz weryfikacja wykonania poprzez Administratorów systemu lub wskazanych pracowników Zamawiającego. Zamawiający oczekuje miesięcznego raportu z wykonanych
i zaakceptowanych zleceń.

4) Wszystkie czynności serwisowe realizowane będą lokalnie w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie (za pośrednictwem szyfrowanego łącza VPN). W przypadku świadczenia usługi serwisu zdalnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach, do wezwania Wykonawcy do stawienia się w siedzibie Zamawiającego, celem usunięcia błędu w aplikacji czy omówienia modyfikacji.

5) Zamawiający informuje, że nie posiada kodów źródłowych do ww. systemu oraz praw do tych kodów. Zamawiający posiada jedynie prawa do kodu Portalu Beneficjenta.

6) Wykonawca w celu realizacji niniejszej Umowy zobowiązany jest samodzielnie uregulować wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych bezpośrednio z ich właścicielem, którym jest Prolan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice.

7) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę serwisu, w taki sposób ażeby realizacja nie naruszała praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ (oddzielny plik – załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) Cena – 60%
b) Czas usunięcia awarii krytycznej – 40%
(Zaoferowany czas usunięcia awarii krytycznej musi być podany w pełnych godzinach oraz nie może być krótszy niż 2 godziny ani dłuższy niż 12 godzin – tj. musi być określony liczbą całkowitą w przedziale od 2 do 12).

Opis kryterium oceny ofert:

CENA (C) – kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartości brutto oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C= (najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert)/(cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie) x 60 pkt.

przy czy, podana w ofercie cena brutto musi być większa od 0

CZAS USUNIĘCIA AWARII KRYTYCZNEJ (A) – kryterium, którym będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Czas usunięcia awarii krytycznej - czas wyrażony w godzinach, liczony od momentu otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę (eSerwis lub e-mailem dokonanego w dni robocze) do momentu usunięcia awarii, z dopuszczeniem rozwiązania zastępczego, doraźnie rozwiązującego problem awarii krytycznej. Awaria krytyczna jest tu rozumiana jako wystąpienie katastroficznego uszkodzenia programu (uszkodzenia uniemożliwiającego pracę w aplikacji) lub Bazy Danych.
Minimalny czas usunięcia awarii krytycznej wynosi 2 godziny a maksymalny czas usunięcia awarii krytycznej wynosi 12 godzin. Zaoferowany czas usunięcia awarii krytycznej musi być wpisany w formularzu ofertowym w pełnych godzinach tj. musi być określony liczbą całkowitą w przedziale od 2 do 12. W przypadku zaoferowania czasu usunięcia awarii krytycznej krótszego niż 2 godziny lub dłuższego niż 12 godzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wskazania czasu usunięcia awarii krytycznej w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował maksymalny czas usunięcia awarii krytycznej, tj. 12 godzin.

A = (najkrótszy czas usunięcia awarii krytycznej jaki został zaoferowany spośród nieodrzuconych ofert)/(czas usunięcia awarii krytycznej jaki został zaofetowany w badanej ofercie) x 40 pkt.


Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładności do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
P = C+A
gdzie:
P - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
A - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „czas usunięcia awarii krytycznej”.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii krytycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: należy wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, z których każda polegała/polega na serwisowaniu systemu informatycznego opartego na bazie ORACLE dla liczby użytkowników min. 50, z których każda była/jest świadczona w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego, czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło 12 miesięcy.
UWAGA: Warunek doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją określonej liczby usług, albo jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją tych usług (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganych usług, ale żaden z nich nie posiada tego doświadczenia samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganej dla zadania liczby wykonanych usług), polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie odpowiedniej liczby usług. - W zakresie kwalifikacji zawodowych: dysponuje minimum 5 osobowym zespołem, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, legitymującym się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do zadań jakie zostaną mu powierzone – zgodnie z poniższym wykazem:
a. (osoba pierwsza) minimum 1 osoba posiadająca co najmniej jeden z czterech niżej wymienionych certyfikatów:
• OCA - Oracle Certified Associate,
• OCP - Ocacle Certified Professional,
• OCE - Ocacle Certified Expert,
• Ocacle Certified Master,
O profilu: Baza danych Oracle dla roli zawodowej Database Developer lub Database Administrator lub równoważnych do ww.
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako:
i. analogiczna dziedzina merytoryczna,
ii. analogiczny stopień poziomu kompetencji,
iii. analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania certyfikatu,
iv. potwierdzony egzaminem w przypadku, gdy ww. certyfikat podany z nazwy musi być potwierdzony egzaminem.
b. (osoba druga) minimum 1 osoba posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu serwisu sieci komputerowych i baz danych,
c. (osoba trzecia i czwarta) minimum 2 osoby posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania zintegrowanych systemów zarządzania (ERP lub CRM) opartych o bazę danych Oracle.
d. (osoba piąta) minimum 1 osoba posiadająca min. 2 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania portali internetowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że:
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 26 1130 1192 0027 6006 3420 0005 z dopiskiem WADIUM ZIP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom wykonanie części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców o ile są mu one wiadome na etapie składania ofert;
3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy/firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu (o ile są mu znane) zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o którym mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również nowych podwykonawców, których Wykonawca zaangażuje w przyszłości do realizacji przedmiotowego zamówienia;
4) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-24 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przesłać do Administratora uzupełniony i podpisany formularz (oryginał) potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca powinien przedstawić:
 pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów;
 dokument potwierdzający, że osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia w wykazie osób - Załącznik nr 6 do SWZ - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, posiada jeden z certyfikatów (OCA – Oracle Certified Associate, OCP - Oracle Certified Professional, OCE – Oracle Certified Expert, OCM - Oracle Certified Master o profilu: Baza danych Oracle dla roli zawodowej Database Developer lub Database Administrator) lub równoważne. Nieprzedłożenie ww. dokumentów traktowane będzie przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
• Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;
• Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 2;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3;
• Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 4;
• Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5;
• Wykaz osób - Załącznik nr 6;
• Wykaz usług - Załącznik nr 7;
• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 8;
• Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 9,
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 10.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego - Sobienie-Jeziory
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie przyłącza gazowego do mojego domu jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI