Dostawa ,instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ,instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych, ucyfrowienie aparatu rtg ARCOMA wraz z lampą rtg VARIAN A292, a takze świadczenie serwisu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚroda Śląska
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-03-23
 • ZamawiającyŚredzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-15
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00087058
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa ,instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych, ucyfrowienie aparatu rtg ARCOMA wraz z lampą rtg VARIAN A292, a takze świadczenie serwisu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520248105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 16a

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.scz@powiat-sredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.spzoz.powiat-sredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa ,instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych, ucyfrowienie aparatu rtg ARCOMA wraz z lampą rtg VARIAN A292, a takze świadczenie serwisu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfb753bc-a4a5-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032879/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostawa systemu informatycznego wraz z ucyfrowieniem aparatu RTG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sredzkie centrum zdrowia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/sredzkie centrum zdrowia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 roku, str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych –Pan Robert Podwin tel +48 789 297 438.,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa, instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych, ucyfrowienie aparatu RTG ARCOMA wraz z lampą RTG VARIAN A292, a także świadczenie serwisu Gwarancji przez okres min. 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:
• Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (HIS i ERP)
• Ucyfrowienie aparatu RTG ARCOMA wraz z lampą RTG VARIAN A292
• Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu PACS/RIS
• Przeprowadzenie szkoleń użytkowników oprogramowania
• Świadczenie serwisu gwarancyjnego
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
48610000-7 Systemy baz danych
48814000-7 Systemy informacji medycznej
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
79632000-3 Szkolenie pracowników
33111300 - Rentgenowskie urządzenia przetwarzające

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalności dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i fi-nansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 1000 000,00 zł
Ocena warunku wg reguły spełnia – nie spełnia.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
- co najmniej dwa zamówienia, w ramach których dostarczył i wdrożył w podmiotach leczniczych oraz administracyjny system informatyczny, a wartość każdego zamówienia wynosiła min. 150 000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego Wykonawca dostarczył i wdrożył w podmiotach leczniczych system PACS/RIS, a wartość zamówienia wynosiła min. 150 000,00 zł brutto;

Wymagany podmiotowy środek dowodowy: wykaz dostaw wykonanych (zał. nr 13 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Ocena warunku wg reguły spełnia – nie spełnia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw (zał nr 13 do SWZ). Do wykazu załączamy dowody (referencje/ dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane/są wykonywane) potwierdzające, że wyżej wykazane dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku nr 8, 9 i 10 w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1, pkt. 4 - załącznik nr 8,9 i 10 do SWZ.
Zamawiający za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) pobierze odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 pkt 3.1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw (zał nr 13 do SWZ). Do wykazu załączamy dowody (referencje/ dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane/są wykonywane) potwierdzające, że wyżej wykazane dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku nr 8, 9 i 10 w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1, pkt. 4 - załącznik nr 8,9 i 10 do SWZ.
Zamawiający za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) pobierze odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 pkt 3.1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Certyfikat ISO 9001 wykonawcy usług wdrożeniowych w zakresie instalacji, uruchamiania i wdrażania systemów informatycznych
2) Certyfikat ISO 27001 producenta oferowanego systemu ZSI (HIS i ERP) w zakresie projektowania i produkcji systemów informatycznych
Wykonawca powyższe przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą (art. 107 ust 1 pzp)
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust.2).

3) Próbka oferowanego systemu
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę do przeprowadzenia prezentacji z próbki oferowanego systemu w siedzibie Zamawiającego.
Zaproszenie do przedłożenia próbki w postaci komputera przenośnego i przeprowadzenia prezentacji zostanie skierowane do wykonawcy na 7 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji, w celu zapewnienia niezbędnego czasu na jej przygotowanie. W zaproszeniu do prezentacji Zamawiający wskaże 15 funkcji systemu spośród wymaganych obligatoryjnie oraz zdeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowych, które wykonawca będzie zobowiązany zaimplementować na próbce oraz zaprezentować. Na przeprowadzenie prezentacji Zamawiający przewiduje 4 godziny zegarowe. Brak zaimplementowania na próbce co najmniej jednej spośród wyznaczonych przez Zamawiającego funkcji obligatoryjnych będzie skutkował odrzuceniem oferty tego wykonawcy. W takim przypadku do przedłożenia próbki i przeprowadzenia prezentacji zostanie wezwany kolejny wykonawca, który będzie zobligowany do zaprezentowania tych samych 15 funkcjonalności. Brak zaimplementowania na próbce zadeklarowanej funkcji dodatkowej będzie skutkował przyznaniem za tą funkcje 0 punktów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Certyfikat ISO 9001 wykonawcy usług wdrożeniowych w zakresie instalacji, uruchamiania i wdrażania systemów informatycznych
2) Certyfikat ISO 27001 producenta oferowanego systemu ZSI (HIS i ERP) w zakresie projektowania i produkcji systemów informatycznych
Wykonawca powyższe przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą (art. 107 ust 1 pzp)
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust.2).

3) Próbka oferowanego systemu
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę do przeprowadzenia prezentacji z próbki oferowanego systemu w siedzibie Zamawiającego.
Zaproszenie do przedłożenia próbki w postaci komputera przenośnego i przeprowadzenia prezentacji zostanie skierowane do wykonawcy na 7 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji, w celu zapewnienia niezbędnego czasu na jej przygotowanie. W zaproszeniu do prezentacji Zamawiający wskaże 15 funkcji systemu spośród wymaganych obligatoryjnie oraz zdeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowych, które wykonawca będzie zobowiązany zaimplementować na próbce oraz zaprezentować. Na przeprowadzenie prezentacji Zamawiający przewiduje 4 godziny zegarowe. Brak zaimplementowania na próbce co najmniej jednej spośród wyznaczonych przez Zamawiającego funkcji obligatoryjnych będzie skutkował odrzuceniem oferty tego wykonawcy. W takim przypadku do przedłożenia próbki i przeprowadzenia prezentacji zostanie wezwany kolejny wykonawca, który będzie zobligowany do zaprezentowania tych samych 15 funkcjonalności. Brak zaimplementowania na próbce zadeklarowanej funkcji dodatkowej będzie skutkował przyznaniem za tą funkcje 0 punktów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku -
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) terminu realizacji przedmiotu Umowy w wypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy;
3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, w razie, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
2. Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1) może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.
3. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
1) stawek podatku od towarów i usług, lub
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie ulegnie zmianie na zasadach określonych w poniższych ustępach.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ustępie poprzedzającym, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej:
1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów;
2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie;
3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów).ciąg dalszy w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-23 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ sredzkie _centrum _zdrowia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-23 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania19-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ściągacie simlock z Nokia 3510i.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI