Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opraco-wywanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opraco-wywanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-23
 • Numer ogłoszenia505725-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505725-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opraco-wywanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1 , 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (URL): https://www.umed.wroc.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.umed.wroc.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.umed.wroc.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opraco-wywanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-17/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej dla rozwiązań opracowywanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, polegających na świadczeniu usług w zakresie określonym poniżej: (a) Usługa opracowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz obsługi zgłoszenia obejmująca przygotowanie dokumentacji na podstawie materiałów dostarczonych przez twórców, wstępne badanie, pozwalające na ocenę szans uzyskanie ochrony, dokonanie zgłoszenia w urzędzie patentowym, korespondencję z urzędem patentowym, przekazywanie korespondencji z urzędem patentowym oraz zawiadamianie o opłatach. Opracowywanie dokumentacji może wymagać spotkania z twórcą w siedzibie Zamawiającego. (b) Usługa opracowania dokumentacji zgłoszeniowej na podstawie wstępnego opisu lub jako kontynuacja zgłoszeń wynalazków z tej samej grupy oraz obsługi zgłoszenia obejmująca przygotowanie dokumentacji, dokonanie zgłoszenia w urzędzie patentowym, korespondencję z urzędem patentowym, przekazywanie korespondencji z urzędem patentowym oraz zawiadamianie o opłatach. Opracowywanie dokumentacji może wymagać spotkania z twórcą w siedzibie Zamawiającego. (c) Usługa obsługi zgłoszenia polegająca na przygotowaniu odwołania/odpowiedzi na po-stanowienie lub ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją, tzw. obrona zgłoszeń, w tym przygotowanie odpowiedzi na zarzuty urzędu patentowego, dotyczące zgłoszonych rozwiązań (w tym zarzuty stawiane rozwiązaniom zgłaszanym wcześniej przez zamawiającego). Obsługa zgłoszenia obejmuje także dokonywanie czynności związanych z uzyskaniem i z zachowaniem praw wyłącznych dla rozwiązań podlegających ochronie i przeciwdziałanie ich naruszeniu tj. występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu przed urzędem patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. (d) Usługa konsultacji dotyczących możliwości objęcia ochroną nowych projektów, konsultacje projektów planowanych do zgłoszeń w procedurach międzynarodowych, konsultacje w postępowaniu międzynarodowym. Usługa konsultacji obejmuje doradztwo i wsparcie przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ochrony, pomoc zainteresowanym pracownikom Zamawiającego w przeprowadzaniu badań patentowych w literaturze patentowej - przy nowo podejmowanych pracach badawczych, celem rozeznania i ustalania właściwego stanu techniki, pomoc pracownikom Zamawiającego w opracowywaniu umów z zakresu ochrony własności przemysłowej, umów licencyjnych, a także udział w rokowaniach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz współpraca przy realizacji tych umów. 2. Liczba przewidywanych zamówień odpowiednio dla danej usługi: (a) 12, (b) 12, (c) 12, (d) 48 h - odnosi się do liczby godzin konsultacji (wykraczających poza konieczne do realizacji zamówień, o których mowa w punktach (a), (b), (c)). 3. Zamawiający będzie samodzielnie wnosić opłaty urzędowe i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.

II.5) Główny kod CPV: 79120000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. (zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Wykonawcą).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonu-je, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert • Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń krajowych z zakresu biotechnologii lub medycyny. • Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe z zakresu farmacji. • Minimum trzy przygotowane zgłoszenia krajowe dotyczące urządzeń o zastosowaniu medycznym. • Minimum pięć przygotowanych zgłoszeń międzynarodowych w procedurach PCT/EP. - dysponuje: • Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu biotechnologicznym. • Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu biologicznym. • Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i o wykształceniu chemicznym. • Minimum jednym pracownikiem o uprawnieniach rzecznika patentowego i stopniu naukowym doktora z dziedzin life science, w szczególności biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. • Minimum trzema pracownikami o uprawnieniach europejskiego rzecznika patentowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Siwz; 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie-zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do Siwz), wypełniony przez Wykonawcę, 2) Wykaz doświadczenia zawodowego osób z uprawnieniami rzecznika patentowego, wyznaczonych do realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 6 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 3) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 1-4 niniejszej Siwz, 4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej Siwz – jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena przedmiotu zamówienia 60,00
Czas odpowiedzi na konsultacje dotyczące możliwości objęcia ochroną nowych projektów 10,00
Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze krajowej, z zakresu biologii, biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 10,00
Doświadczenie zawodowe osób z uprawnieniami rzecznika patentowego w przygotowaniu zgłoszeń patentowych w procedurze PCT, z zakresu biologii, biotechnologii, chemii, medycyny lub farmacji. 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp albo zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp jedna z wy-mienionych poniżej okoliczności: 1) zmiany stawki podatku VAT dla usług i robót należących do przedmiotu umowy w toku jej wykonywania – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej w okresie obowiązywania umowy, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 usta-wy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia umownego, którą stanowi wynagrodzenie osób wykonujących przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na pełny etat za minimalne wynagrodzenie za pracę lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na część etatu za proporcjonalną do części etatu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za minimalną stawkę godzinową; 3) zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w okresie obowiązywania umowy, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia, którą stanowi wyna-grodzenie osób wykonujących przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, poprzez jej obniżenie lub podwyższenie równe odpowiednio wartości obniżenia lub podwyższenia wysokości składek; 4) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotne-mu, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - zmiana do-tyczyć będzie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, którą regulować będą zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu; 5) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215), gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wy-konania zamówienia przez Wykonawcę; Strony dokonają odpowiedniej zmiany wyna-grodzenia umownego – zmiana dotyczyć będzie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, którą regulować będą zmieniane zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 6) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 7) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i po obustronnym uzgodnieniu; 8) zmiany osób z uprawnieniami rzecznika patentowego wyznaczonych do realizacji za-mówienia, wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający do-puszcza zmianę ww. osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada nie mniejsze doświadczenie zawodowe niż wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie; 9) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 10) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam prywatnej pożyczki - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam prywatnej pożyczki w kwocie 5000 na okres 3 miesięcy. Mam złą historię w bazach BIK, KRD oraz bankowy rej. Mogę płacić ratę miesięczną około 2500 zł. Oprocentowanie max. 10% miesięcznie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI