Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-01-22
 • ZamawiającyZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-12
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00034334
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810603415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Ducha 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-205

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 82 488

1.5.8.) Numer faksu: 91 48 82 626

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zarr.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zarr.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

uslugi finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acc848d3-b149-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00034334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zarr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy przetargowej: https://portal.smartpzp.pl/zarr.
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy,
dostępny na Platformie w zakładce „e-learning”, znajdującej się na pionowym pasku Menu po lewej stronie ekranu. Osobą
uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Justyna Kotowicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera);
3) oprogramowanie Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle);
4) aplikacja Szafir;
5) rozszerzenie Szafir WebModule dla danej przeglądarki internetowej;
6) kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis (profil) zaufany lub podpis osobisty (e-dowód) (dopuszczalne formaty podpisów:
PAdES lub XAdES);
7) dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .zipx, .rar, 7z (zalecany .pdf);8) maksymalna
wielkość pojedynczego pliku: 100MB;
9) w zakresie dotyczącym szyfrowania oraz czasu przekazania i odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez
Wykonawcę za pomocą Platformy oferta jest widoczna w systemie jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia
przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi
przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas.
Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Platformy, w
szczególności w odniesieniu do pkt 3-5, zostały zamieszczone w instrukcji obsługi Platformy, o której mowa w ust. 2.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do
Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania
korespondencji na Platformie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.Wszelka korespondencja
kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania i nazwą nadaną zamówieniu. Ofertę należy pod
rygorem nieważności złożyć w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, opisany został w Instrukcji dostępnej na Platformie. Dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia
w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego. Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub
oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci
elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej
„RODO”, informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. św. Ducha 2, 70-
540 Szczecin (dalej: ZARR S.A.),
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego
wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO w celu związanym niniejszym postępowaniem
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 74 PZP,
Dane osobowe przetwarzane przez ZARR S.A. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa, tj. przez czas trwania
postępowania o udzielenie zamówieni oraz na podstawie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W
szczególności dane osobowe:a)pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez ZARR przez okres przedawnienia
roszczeń podatkowych lub
roszczeń cywilnoprawnych ZARR lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b)pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ZARR - są przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa,c)pozyskane w związku z realizacją innych celów - są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP, Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR S.A. - z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa - ma możliwość dostępu
do swoich danych osobowych w bazie ZARR i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do
zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ZARR. ZARR udostępnia adres e-mail
iodo@zarr.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się̨w sprawie danych osobowych,
Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR S.A. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZARR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/WZFR/272/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres świadczenia usługi zawierają załączniki:
1)Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 do SWZ,
2)Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI Specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie bieżącą obsługę prawną podmiotów bankowych, instytucji finansowych, regionalnych funduszy rozwoju przez okres 36 miesięcy, oraz
Uwaga:
1) Zamawiający poprzez jedną usługę rozumie wykonanie/wykonywanie obsługi prawnej w ramach jednej umowy.
2) Jeżeli usługa przedstawiana na potwierdzenie spełniania warunku jest w trakcie realizacji (usługa wykonywana), to okres jej wykonywania do dnia składania ofert nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
b)dysponuje bądź będzie dysponował najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, z których każda posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z d nia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 z późn. zm), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 823) oraz każda posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat, w tym:
a)przynajmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przy przygotowaniu i obsłudze umów pożyczkowych, poręczeniowych, linii finansowych wdrażających programy pomocowe finansowane ze środków publicznych oraz
b)co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej menadżera funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2021. poz. 605) oraz
c)co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów, w których nadzór sprawuje jednostka samorządu terytorialnego oraz
d)posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów bankowych, instytucji finansowych lub regionalnych funduszy rozwoju oraz
e)jako radca prawny lub adwokat, posługuje się biegle językiem angielskim co najmniej na poziomie B2 lub równoważnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału VIII SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
3) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym numer prawa wykonywania zawodu, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz Oferty – zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2)Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,
3)Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, odpowiednio Wykonawca/ Podmiot udostępniający
potencjał/każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę,
4)Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
5)Odpowiedni dokument, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 5 SWZ (jeśli dotyczy),
6)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
2)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ.
3)Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4)Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt 1 Rozdziału VII SWZ – wymagania te muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną), zastrzeżeniem, że jeden z członków konsorcjum spełnia warunek dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach I doświadczeniu w całości zamówienia zgodnie z warunkami udziału, natomiast inny członek konsorcjum w takim wypadku spełnia w całości warunek udziału dotyczący doświadczenia Wykonawcy
5)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 niniejszego rozdziału..

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dokonanie zmiany Umowy dopuszczalne jest w następujących sytuacjach:
1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
na skutek wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy oraz umów, których obsługa prawna dotyczy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy,
b) reorganizacji Zamawiającego skutkującego koniecznością zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,
c) zmiany w zakresie zadań lub obowiązków realizowanych przez ZARR S.A. skutkujących istotną zmianą zapotrzebowania na pomoc prawną, a w konsekwencji zmniejszeniem zakresu obowiązków Wykonawcy lub koniecznością zatrudnienia dodatkowych prawników realizujących czynności tego samego rodzaju,
co wykonywane przez Wykonawcę,
d) konieczność lub celowość zmiany w sposobie spełnienia świadczenia wynikająca
z innych przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi
lub finansowymi,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami; w przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych obowiązków umownych z tym związanych, Wykonawca który wskutek tego nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie swoich zobowiązań oraz przedkładając dokumenty wykazujące, że zaistniała siła wyższa uniemożliwia, czy też utrudnia wykonanie Umowy,
3. Waloryzacja wynagrodzeń. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2023 poz. 1667),
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 46, 1723,1941),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczy prac wykonanych po dacie wejścia w życie tej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do Umowy.
2) w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 – 4 Wykonawca lub Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do strony przeciwnej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca lub Zamawiającybędzie zobowiązany pisemnie przedstawić stronie przeciwnej szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu 14 dni wnioskująca strona nie zwróci się do strony przeciwnej o zmianę wynagrodzenia, strona przeciwna uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

ze względu na ograniczoną liczbę znaków w polu ciąg dalszy zmian umowy w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy za pośrednictwem platformy elektronicznej znajdującej się pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zarr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. dot zmian umowy:

3) Zamawiający lub Wykonawca dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza zmianę kosztów ponoszonych przezstronę przeciwną , dokonana zostanie zmiana Umowy w tym zakresie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza zmiany kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez stronę przeciwną , nie wyrazi zgody na wprowadzanie zmiany, o czym poinformuje Stronę przeciwną, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy, Zamawiający lub Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, z uwzględnieniem uwag Strony, która dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej.
4) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.
5) Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie następowała w oparciu o aneks do Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 pkt 1 Umowy.
5. Niezależnie od postanowień ust. 3-4, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na wniosek Stron Umowy złożony wraz z kalkulacją obrazującą zmianę kosztów wykonania umowy ponoszonych przez Wykonawcę. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio, jak i ich obniżenie kosztów, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian:
1) pierwsza waloryzacja może nastąpić na podstawie złożonego wniosku nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
2) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 291);
3) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 powyżej, o co najmniej 5% rok do roku,
4) waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt 3 nie dotyczy wynagrodzenia już wypłaconego,
5) występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość,
4) w przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
5) waloryzacja dokonana na podstawie postanowień niniejszego paragrafu może zwiększyć wartość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 maksymalnie o 5% ceny ofertowej Wykonawcy netto;
6) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,
w zakresie w jakim świadczy on obsługę prawną Zamawiającego, jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Darłowo
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI