Świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie wsparcia i doradztwa prawnego na podstawie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie wsparcia i doradztwa prawnego na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w ramach projektu uczestnictwa Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 Osaka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2023-11-14
 • ZamawiającyPOLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479195
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie wsparcia i doradztwa prawnego na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w ramach projektu uczestnictwa Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 Osaka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012070669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krucza 50

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-025

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpp@paih.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.paih.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie wsparcia i doradztwa prawnego na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w ramach projektu uczestnictwa Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 Osaka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97c4db8c-7c9b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://paih.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy Pzp, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
b) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ Rozdziale XXVIII.
OCHRONADANYCH OSOBOWYCHKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ Rozdziale XXVIII.
OCHRONADANYCH OSOBOWYCHKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA.DP.25.37.2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doraźnej pomocy prawnej w zakresie wsparcia
i doradztwa prawnego na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w ramach realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. projektu uczestnictwa Polski w Wystawie Światowej EXPO 2025 Osaka, Kansai.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W okresie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. godzin o których mowa w pkt 4 OPZ (1000 godzin), w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
1. zamówieniem gwarantowanym objęte jest 200 godzin,
2. zamówieniem objętym prawem opcji objęte jest 800 godzin.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości nie większej niż 200 godzin.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i wykażą, że:
1.1. wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w zakresie obsługi prawnej realizacji inwestycji budowlanej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 45.000.000,00 PLN brutto.
1.2. wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w zakresie prawa pracy.
1.3. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, a które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w tym, co najmniej:
1.3.1. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadającą tytuł zawodowy adwokata, która zdała egzamin adwokacki i ukończyła szkolenie zgodnie z art. 4 Ustawy o adwokatach (ustawa nr 205 z 1949 r., z późn. zm.) lub uzyskała zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości i spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 5 Ustawy o adwokatach (ustawa nr 205 z 1949 r., z późn. zm.) oraz która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert osobiście świadczyła pomoc prawną na podstawie prawa obowiązującego w Japonii w zakresie obsługi prawnej realizacji inwestycji budowlanej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 45.000.000,00 PLN brutto.
1.3.2. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadającą tytuł zawodowy adwokata, która zdała egzamin adwokacki i ukończyła szkolenie zgodnie z art. 4 Ustawy o adwokatach (ustawa nr 205 z 1949 r., z późn. zm.) lub uzyskała zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości i spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 5 Ustawy o adwokatach (ustawa nr 205 z 1949 r., z późn. zm.) oraz która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert osobiście świadczyła pomoc prawną na podstawie przepisów obowiązujących w Japonii w zakresie prawa pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt VIII. SWZ.
2. W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium Jakość (K2) na podstawie art. 274 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w zd. 1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest ono niezbędne do reprezentacji Wykonawcy,
2) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną,
3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 118 ust. 3 Pzp jest umocowana do reprezentowania, do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby,
4) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy udziale zasobów innego podmiotu – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo - wymóg nie dotyczy spółki cywilnej lub konsorcjum, o ile upoważnienie
do występowania w imieniu spółki lub konsorcjum wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub umowy konsorcjum.
4. Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same postanowienia SWZ co do pojedynczego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia są szczegółowo określone w § 16 i § 17 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://paih.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kancelarii prawnej (sprawa o odszkodowanie) - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Potrzebuję kancelarii prawnej, która będzie reprezentować moje interesy w dochodzeniu odszkodowania. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.