Doradztwo prawne i eksperckie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz funkcjonowania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Doradztwo prawne i eksperckie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i UE.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-09-01
 • ZamawiającyUrząd Komunikacji Elektronicznej
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00317889
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Doradztwo prawne i eksperckie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i UE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doradztwo prawne i eksperckie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i UE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-622d5694-238e-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102531/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Umowa ramowa na prawnicze usługi eksperckie w zakresie zagadnień dotyczących rynku usług pocztowych (2 lub 3 letnia)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-622d5694-238e-11ed-9071-8637ea33a6f9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną przy użyciu:
1) Portalu e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2) Poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą
na stronie Zamawiającego tj. https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne i eksperckie w zakresie zagadnień
regulacyjnych oraz funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i UE w tym:
1. przygotowanie informacji, analiz i raportów w zakresie zagadnień prawnych (w
szczególności regulacyjnych) lub technicznych dotyczących następujących obszarów:
1.1. pocztowej usługi powszechnej, w tym:
1.1.1.wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych, w tym
wskaźników/elementów/parametrów w zakresie jakości,
Strona | 4
1.1.2.wymagań w zakresie finansowania usług powszechnych, w tym zakresu niezbędnej
regulacji,
1.1.3.ustalania opłat operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, w tym
zasady ustalania opłat i ustalanie taryf specjalnych,
1.1.4.zakresu usługi powszechnej (w tym rozszerzenie/ograniczenie usług zawartych w
katalogu usług powszechnych) lub zakresu obowiązku świadczenia usług powszechnych (w
tym sposób świadczenia, częstotliwość doręczeń, rozmieszczenie placówek pocztowych),
1.1.5.zmian i trendów odnoszących się do usług powszechnych, na rynkach usług
pocztowych i e-doręczeń UE,
1.1.6.potrzeb klientów i interesariusza jakim jest państwo.
2.2. usług pocztowych innych niż usługi powszechne oraz e-doręczeń (w tym zmian i
trendów na rynkach usług pocztowych oraz e-doręczeń w ujęciu krajowym i
międzynarodowym),
2.3. infrastruktury dedykowanej do świadczenia usług pocztowych, w tym urządzeń/punktów
nadawczych i odbiorczych do obsługi przesyłek KEP,
2.4. działalności na rynku KEP, a także rynku e-commerce,
2.5. działalności operatora wyznaczonego oraz innych operatorów pocztowych,
2.6. doręczeń elektronicznych (w tym organizacja, sposób finansowania, wyzwania
regulacyjne, najlepsze praktyki zagraniczne),
2.7. wpływu zmian technologicznych, oraz prawnych, w tym usług elektronicznych, na rynek
usług pocztowych,
2.8. wyzwań regulacyjnych dla organów państwowych,
2.9. otoczenia międzynarodowego rynku pocztowego.
3. sporządzania opinii prawnych i ekspertyz do projektów aktów prawnych związanych z
regulacją rynku pocztowego oraz gotowość do przygotowywania innych dokumentów o
charakterze eksperckim;
4. przygotowywania projektów zmian legislacyjnych oraz uwag do takich projektów zarówno do
aktów prawa krajowego jak i prawa UE, w szczególności ustawy Prawo pocztowe i Ustawy o
doręczeniach elektronicznych;
5. prowadzenia szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących zagadnień regulacji rynku
pocztowego w Polsce i na świecie;
6. przygotowanie i dostarczenie interaktywnych/multimedialnych materiałów szkoleniowych z
przeprowadzonych wykładów i szkoleń;
7. przekazywania informacji dotyczących najważniejszych zmian na rynku pocztowym w UE, EOG i USA w formie raportów i informacji eksperckich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

79100000-5 - Usługi prawnicze

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia zleconego w trybie pilnym

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług sporządził:
 co najmniej dwie opinie lub raporty analityczne dotyczące zagadnień regulacyjnych
w zakresie rynku usług pocztowych, w szczególności usług powszechnych, w tym
narzędzi wykorzystywanych do regulacji cen tych usług, implementacji dyrektyw
pocztowych Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje, że uzna wymaganie za spełnione, także w przypadku gdy
opinie lub raporty opracowane zostały w ramach prowadzonej działalności
naukowej lub współpracy z innym podmiotem uprawnionym do sporządzania opinii
lub raportów analitycznych określonych w zdaniu pierwszym wymagań względem
Wykonawcy, o wartości łącznie nie mniejszej niż 80 000,00 PLN.
albo
 co najmniej 2 usługi polegające na wsparciu eksperckim w przygotowaniu
opracowania obejmującego swym zakresem tematykę, która łącznie obejmuje
następujące obszary: pocztową usługę powszechną, regulację rynku pocztowego
oraz doręczeń elektronicznych o wartości łącznie nie mniejszej niż 80 000,00 PLN.
Zamawiający informuje, że uzna wymaganie za spełnione, także w przypadku gdy
opinie lub raporty opracowane zostały w ramach prowadzonej działalności naukowej
lub współpracy z innym podmiotem uprawnionym do sporządzania opinii lub raportów
analitycznych określonych w zdaniu pierwszym wymagań względem Wykonawcy.
b) Wykonawca dla spełnienia warunku powinien wykazać, że dysponuje oraz
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby, posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonywania zamówienia, tj.: (…)
 Kierownik zespołu – osoba posiadająca udokumentowaną wiedzę lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku pocztowego, w szczególności w
obszarze usług powszechnych oraz działalności operatora wyznaczonego.
 Ekspert – Osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w zakresie
sporządzania analiz i raportów eksperckich dotyczących rynku pocztowego w
Polsce i Europie, w tym dotyczących e-doręczeń oraz rozwoju usług cyfrowych w
obszarze rynku
pocztowego.
 Ekspert - Osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie naukowe lub
legislacyjne z zakresu regulacji działalności pocztowej w Polsce lub Europie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa
powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innymWykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wzór
wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3)3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji
Wykonawcy są zobowiązani wypełnić oświadczenie w Załączniku nr 1 do SWZ –
Formularz ofertowy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do SWZ.
7) Formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ.
11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ww. warunki mogą spełnić wspólnie.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane szczegółowo w załączniku na 8 do SWZ- Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki pod weksel - Lesznowola
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki pod weksel.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI