Zabezpieczenie konserwatorskie części wytypowanego zasobu archiwalnego celem jego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zabezpieczenie konserwatorskie części wytypowanego zasobu archiwalnego celem jego przygotowania do digitalizacji i udostępnienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-06-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-10
 • Numer ogłoszenia550055-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 550055-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Zabezpieczenie konserwatorskie części wytypowanego zasobu archiwalnego celem jego przygotowania do digitalizacji i udostępnienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Cyfrowe archiwum Archidiecezji Krakowskiej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej: POPC), Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), nr umowy o dofinansowanie projektu POPC.02.03.01-00-0078/19-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 38719130000000, ul. ul. Kanonicza  25 , 31-002  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 421 68 48 wew. 624, e-mail zp@upjp2.edu.pl, faks 12 421 68 48 wew. 624.
Adres strony internetowej (URL): www.upjp2.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://oldwww.upjp2.edu.pl/wszystkie_zp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy skladać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera
Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3 Biuro Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie konserwatorskie części wytypowanego zasobu archiwalnego celem jego przygotowania do digitalizacji i udostępnienia
Numer referencyjny: ZP.PN.240.20 - 22
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konserwatorskie części wytypowanego zasobu archiwalnego celem jego przygotowania do digitalizacji i udostępnienia.1.1. Zasób archiwalny objęty pracami konserwatorskimi zawiera:a) 120 woluminów, w tym – Księgi Metrykalne około XVI-XIX w., wybrane parafie z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie w liczbie 117 woluminów oraz Księgi Metrykalne około XVI-XVII w. z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka) w liczbie 3 woluminów. aa) Księgi Metrykalne (około XVI – XIX w.) Sporządzone zostały na papierze ręcznie czerpanym, spisane atramentem. Niektóre posiadają drukowane formularze z wpisami atramentowymi. Wszystkie szyte są na zwięzy sznurkowe lub na paski pergaminowe. Księgi mają różną formę. Najwięcej, bo ok 70 vol., występuje w formie „dudki”. Zbiór zawiera też formaty 2 i 4. Księgi oprawione są w okładziny tekturowe, tylko jedna pozycja ma okładziny drewniane. 14 vol. obleczone jest w pełną skórę brązową lub białogarbowaną, 9 vol. to oprawy z obleczeniem pergaminowym. Do opraw pergaminowych wykorzystane zostały trzy rodzaje pergaminu: jednostronnie szlifowany, pergamin barwiony oraz pergamin pozyskany z kart starych rękopisów. Najwięcej pozycji (73 vol.) oprawione jest w tzw. półskórek z ozdobnym papierem marmoryzowanym na okładzinach. 16 vol. nie posiada opraw - obecnie zabezpieczone są w teczkach i obwolutach, oprawy zaginęły.Stan zachowania tego zbioru jest bardzo zły. Księgi metrykalne są nadal cały czas używane. Z tego powodu bloki ksiąg mają liczne zniszczenia wynikające z tzw. „zaczytania”: duże zabrudzenia, zmechacenia powierzchni papieru, postrzępienia kart na krawędziach, przedarcia i ubytki papieru. Rozchwiana konstrukcja, popękane nici i zwięzy powodują wypadanie składek i luźnych kart, co spotęgowało zniszczenia. Zawilgocenie niektórych pozycji wywołało zniszczenia mikrobiologiczne: intensywne przebarwienia, osłabienie struktury, rozwarstwienie i zmechacenie papieru oraz wykruszanie się dużych fragmentów kart. Najbardziej zniszczone są księgi, których oprawy zaginęły. Brak ochrony, jaką daje oprawa, mocno zaważył na ich stanie zachowania.Zachowane oprawy woluminów są zabrudzone i mocno zdeformowane. Okładziny tekturowe rozwarstwione i w wielu miejscach połamane. Deski księgi metrykalnej z Wieliczki na krawędziach i w okolicach grzbietu są pokruszone, a w dolnej okładzinie widać duży ubytek górnego fragmentu. Obleczenia skórzane i pergaminowe są bardzo przesuszone, twarde i zdeformowane, przez co podatne na spękania oraz ubytki. Liczne fragmenty na grzbietach, narożnikach i okładzinach zagubione. Powierzchniowe uszkodzenia: przetarcia lica, zarysowania i spłaszczenia ozdobnych tłoczeń. Oprawy pergaminowe, wykorzystujące karty ze starych rękopisów, ze względu na dwustronne szlifowanie i większą delikatność są bardziej zabrudzone (brud mocniej wnika w porowatą powierzchnię), z większymi uszkodzeniami mechanicznymi. Oprawy półskórkowe, najczęściej na skutek zawilgocenia, mają porozklejane elementy składowe oprawy: skórzane grzbiety, narożniki i papier obleczenia. Tektury opraw są zdeformowane, a papier marmurkowy poprzecierany, w kilku oprawach zagubiony. Fragmenty skórzane są bardzo przesuszone, osłabione, z wieloma przedarciami, spękaniami i ubytkami. Wiązania opraw, najczęściej bawełniane taśmy, też są ważnym elementem ochrony księgi. W tym zbiorze dużo jest wiązań niekompletnych. Zapięcie na klamry mosiężne występuje w jednej księdze (parafia Wieliczka) i jest także zdekompletowane, zachowały się jedynie górne elementy zapinek. b) 30 dokumentów pergaminowych około XVI-XVIII w. z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.bb) . Dokumenty pergaminowe (około XVI-XVIII w.)Zbiór liczy 30 pozycji. W większości są to dokumenty pojedyncze (jedna karta pergaminowa). 12 spośród nich ma formę kodeksu kilku- lub kilkunasto- kartkowych, oprawnych w pergamin (4 dok.), w pergamin malowany (1 dok.), w półskórek (1 dok.), w pergamin z karty rękopisu (1 dok.) lub bez oprawy (5 dok.). Do wielu dokumentów przywieszone są pieczęcie: woskowe (10 dok.), bulle papieskie (6 dok.), pieczęcie płaskie - opłatkowe i lakowe. Dokumenty w formie kodeksów mają uszkodzone oprawy: zabrudzone powierzchniowo, głębokie zaplamienia, zdeformowane okładziny, przesuszony pergamin obleczenia. Na krawędziach i grzbiecie występują spękania oraz drobne ubytki. Pergamin kart jest mocno zabrudzony, z głęboko wtartym brudem w strukturę pergaminu, szczególnie w dokumentach bez opraw. Dokumenty pojedyncze najczęściej były przechowywane w formie złożonej. Przesuszony pergamin trudno jest obecnie rozłożyć. Najczęściej są one mocno zabrudzone, z uszkodzeniami na krawędziach, w miejscach złożeń, czy po działalności owadów i gryzoni lub powstałymi w wyniku wycięcia pieczęci. Kilka dokumentów zostało odzyskanych z opraw książkowych. Mają one charakterystyczne ślady montażu: załamania i docięcia do formy oprawy.Pieczęcie woskowe są bardzo zabrudzone. W wielu zaciera się rysunek wycisku pod nawarstwionym brudem. Jedna z pieczęci jest pęknięta na trzy części nie przytwierdzone do podłoża. Jedna jest wyciśnięta w misce woskowej. Pozostałe umieszczono w puszkach metalowych, które są mocno skorodowane. Kilka przykryć puszek zaginęło. Bulle ołowiane są bardzo zabrudzone i na niektórych widoczne są warstwy produktów korozji ołowiu. Sznury pieczętne są brudne, w kilku dokumentach trudno rozpoznawalny jest kolor nici. Są one częściowo ponadrywane i splątane.Zasób archiwalny planowany do objęcia pracami konserwatorskimi, za wyjątkiem dokumentów pergaminowych, poddano dezynfekcji w komorze próżniowej z zastosowaniem tlenku etylenu.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:1) co najmniej dwie usługi, które swoim zakresem obejmowały konserwację dokumentów pergaminowych co najmniej z około XV-XVIII w. - każde o wartości co najmniej 50.000 zł;2) co najmniej dwie usługi, które swoim zakresem obejmowały konserwację rękopisów na papierze ręcznie czerpanym/ksiąg rękopiśmiennych (z okresu nie później niż XVIII w.) – każde o wartości co najmniej 100.000 zł.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powyższy, tj. określony w pkt 1) i 2), zostanie uznany za spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z wykonawców posiada wymagane doświadczenie (określony wyżej minimalny poziom zdolności).oraz2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji papieru i skóry, posiadającą:• tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry;• co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji zabytków z papieru i skóry, • w okresie ostatnich pięciu lat wykonała co najmniej dwie konserwacje dokumentów pergaminowych (z okresu nie później niż XVIII w.). 2) co najmniej trzema osobami pełniącymi funkcję dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji papieru i skóry, posiadającymi:• tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry;• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji zabytków na podłożu papierowym, • w okresie pięciu ostatnich lat wykonały (każda z nich) co najmniej dwie konserwacje rękopisów na papierze ręcznie czerpanym/ksiąg rękopiśmiennych (z okresu nie później niż XVIII w.).Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia zrealizowanych usług, o których mowa powyżej, w ramach tych samych zespołów obiektów/realizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:wraz z ofertą:a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:a) wykaz (Załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie usługi, które swoim zakresem obejmowały konserwację dokumentów pergaminowych z okresu około XV-XVIII w. - każde o wartości co najmniej 50.000 zł;- co najmniej – dwie usługi, które swoim zakresem obejmowały konserwację rękopisów na papierze ręcznie czerpanym/ksiąg rękopiśmiennych (z okresu nie później niż XVIII w.) – każde o wartości co najmniej 100.000 zł.wraz z dowodami, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1 albo 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz.1126); c) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodnie z pkt. 8) ppkt. 2 specyfikacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie dysponowania ww. osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zmawiajacego przedstawić dowody, że zamówienia wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1 albo 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz.1126);
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca złoży :1) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 2 do formularza oferty. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3). Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendacje opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia dotyczącego istnienia lub braku powiązań kapitałowych przedstawiony jest w załączniku do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:a) zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,b) zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny,2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,3) zamianę wynagrodzenia w wyniku:- ustawowej zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na usługi stanowiące przedmiot umowy- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez Wykonawcę,jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba (opieka nad członkiem rodziny) trwająca dłużej niż 30 dni, ustanie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, nienależytego wykonywania pracy stwierdzonego przez komisję konserwatorską. pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ. 5) zmiany postanowień umowy związane ze:1) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);2) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, 4) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,5) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,6) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie dostawy.4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa sukni ślubnej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Chcę sprzedać swoją suknie ślubna, ale niestety ma parę dziur na dole. Czy da się je jakoś zrobić zeby nie było widać i ile to bedzie kosztowało? Pozdrawiam.