Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych zespołów w fontannie „Woda Światło i Dźwięk”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych zespołów w fontannie „Woda Światło i Dźwięk” oraz fontannie „Kryształ” w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKlimat-Energia-Gospodarka Wodna
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-14
 • Numer ogłoszenia574800-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574800-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna: Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych zespołów w fontannie „Woda Światło i Dźwięk” oraz fontannie „Kryształ” w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, krajowy numer identyfikacyjny 384368691, ul. os. Złotej Jesieni  14 , 31-828  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6167588, , e-mail zamowienia@kegw.krakow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.kegw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: www.kegw.krakow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kegw.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kegw.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków (II piętro, pokój 36a-sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych zespołów w fontannie „Woda Światło i Dźwięk” oraz fontannie „Kryształ” w Krakowie
Numer referencyjny: 3/VII/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie czyni takiego zastrzeżenia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na każdą z dwóch części zamówienia lub tylko jedną dowolną część zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wymiany uszkodzonych części w dwóch fontannach w Krakowie:b) Przedmiot zamówienia jest podzielony na części: Część I: usługa wymiany wyeksploatowanych i uszkodzonych podzespołów w fontannie Woda Światło Dźwięk zlokalizowanej na Placu Szczepańskim w Krakowie Część II: usługa wymiany uszkodzonego oświetlenia fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: • OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dla części 1 – załącznik nr 6.1dla części 2 – załącznik nr 6.2.d) Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).e) Zamawiający przewiduje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców. Termin wizji lokalnej 19.VIII 2020 r. o godzinie 10:00, zbiórka przy fontannie Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić Zamawiającemu drogą mailową. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na cenę wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.f) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.g) Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia.h) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w Oświadczeniu Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ).i) Wymagany okres gwarancji określony w § 8 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy: dla części I wynosi co najmniej 12 miesięcy,dla części II wynosi co najmniej 12 miesięcy (przy czym termin ten nie dotyczy gwarancji na szczelność przejść technologicznych przez ściany niecki, na którą wymagany termin gwarancji to 10 lat – zgodnie z § 8 IPU). Maksymalny, realny okres gwarancji dla: części I wynosi 36 miesięcy,części II wynosi 36 miesięcy (przy czym termin ten nie dotyczy gwarancji na szczelność przejść technologicznych przez ściany niecki, na którą wymagany termin gwarancji to 10 lat – zgodnie z § 8 IPU).W przypadku części II w formularzu oferty Wykonawca wskazuje termin gwarancji na wszystkie elementy, materiały i prace poza gwarancją na szczelność przejść technologicznych przez ściany niecki, gdyż termin gwarancji na szczelność przejść jest stały i wynosi 10 lat. Oferty zawierające dla:części I okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone,części II okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy:3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części I;3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części II
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a w szczególności wykażą, że:a) Spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali:dla części I - co najmniej jedną usługę wymiany podzespołów peryferyjnych w fontannie na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych brutto.dla części II - co najmniej jedną usługę wymiany oświetlenia fontanny na kwotę co najmniej 50.000,00 złotych brutto. b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dla części I - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji 1,5 kv (SEP)dla części II – Zamawiający nie formułuje wymagań minimalnychc) Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla części I co najmniej 200.000,00 złotych, dla części II co najmniej 100.000,00 złotych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z którymkolwiek z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w siedzibie Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, (II piętro, pokój nr 36a - sekretariat)). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., tj. dokumentów wymienionych poniżej: a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 8 do SIWZ;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 9 do SIWZ; UWAGA: Wykaz osób jest wymagany jedynie w przypadku składania oferty na część I zamówienia c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla części I co najmniej 200.000,00 złotych, dla części II co najmniej 100.000,00 złotych.Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ (wzór);b) oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 do SIWZ (wzór).2. Ponadto w celu skutecznego złożenia oferty do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ (wzór) wraz z Kosztorysem Ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiaru Robót (załącznik nr 7.1 do SIWZ dla części I lub załącznika nr 7.2 do SIWZ dla części II)d) kserokopię dowodu wniesienia wadium3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w pkt 1 lit. b) oraz oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ (wzór). 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1 lit. a). 9. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium:1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:na część I - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).na część II – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, odrębnie dla każdej części.2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 42 1020 2892 0000 5402 0726 3348. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Klimat–Energia-Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, (II piętro pokój 36a - sekretariat), przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z §9 Istotnych Postanowień Umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:1) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych, mających wpływ na terminwykonana Przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkodyuniemożliwia jącej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 2) w przypadku nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanego zadania odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojeniaw terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia o warunki techniczne.W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyżej 30 dni,3) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w dokonaniu czynności przez właściwe organy administracji lub zaniechanie dokonania tych czynnościprzez właściwe organy administracji, do dokonania których właściwe organy administracji są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynności przez właściwe organy administracji i będzie miało wpływ na realizacjęPrzedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okrestrwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;4) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu uzgodnień i opinii itp. do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocyprzepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz będzie miało wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiające j wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;5) w przypadku wstąpienia trudności w wykonaniu Przedmiotu umowy związanych z brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowanym zadaniem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.6) przedłużenia procedury podpisania umowy ponad 15 dni licząc od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od daty kazania się ogłoszenia do dnia podpisania umowy.7) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID 19, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy.2. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie element y umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy.4. W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację umowy, strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących bez względu na przyczynę.5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-24, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:10 w Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków (II piętro, pokój nr 37) podczas transmisji on-line dostępnej pod adresem:http://kegw.krakow.pl lub na https://www.facebook.com/kegw.krakow 2. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnościzawartych w ofertach w celu umożliwienia Wykonawcom dopełnienia obowiązku, o którym mowa w Części IV pkt 2. SIWZ i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.4. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:• administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, tel. +48 12 61 67 588, email: sekretariat@kegw.krakow.pl• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres email iod@kegw.krakow.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych zespołów w fontannie „Woda Światło i Dźwięk” oraz fontannie „Kryształ” w Krakowie”, znak sprawy: 3/VII/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________ Informacja do pkt 14* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: usługa wymiany wyeksploatowanych i uszkodzonych podzespołów w fontannie Woda Światło Dźwięk zlokalizowanej na Placu Szczepańskim w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wymiany uszkodzonych części w dwóch fontannach w Krakowie:b) Przedmiot zamówienia jest podzielony na części: Część I: usługa wymiany wyeksploatowanych i uszkodzonych podzespołów w fontannie Woda Światło Dźwięk zlokalizowanej na Placu Szczepańskim w Krakowie Część II: usługa wymiany uszkodzonego oświetlenia fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: • OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dla części 1 – załącznik nr 6.1dla części 2 – załącznik nr 6.2.d) Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).e) Zamawiający przewiduje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców. Termin wizji lokalnej 19.VIII 2020 r. o godzinie 10:00, zbiórka przy fontannie Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić Zamawiającemu drogą mailową. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na cenę wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy:3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części I3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części II


Część nr: 2 Nazwa: usługa wymiany uszkodzonego oświetlenia fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis przedmiotu zamówienia:a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wymiany uszkodzonych części w dwóch fontannach w Krakowie:b) Przedmiot zamówienia jest podzielony na części: Część I: usługa wymiany wyeksploatowanych i uszkodzonych podzespołów w fontannie Woda Światło Dźwięk zlokalizowanej na Placu Szczepańskim w Krakowie Część II: usługa wymiany uszkodzonego oświetlenia fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: • OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dla części 1 – załącznik nr 6.1dla części 2 – załącznik nr 6.2.d) Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).e) Zamawiający przewiduje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawców. Termin wizji lokalnej 19.VIII 2020 r. o godzinie 10:00, zbiórka przy fontannie Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić Zamawiającemu drogą mailową. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na cenę wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy:3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części I3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 grudnia 2020r. – dla części II


NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa sukni ślubnej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Chcę sprzedać swoją suknie ślubna, ale niestety ma parę dziur na dole. Czy da się je jakoś zrobić zeby nie było widać i ile to bedzie kosztowało? Pozdrawiam.