Wykonanie usługi naprawy konstrukcyjnej polegającej na wymianie siatki stalowej w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi naprawy konstrukcyjnej polegającej na wymianie siatki stalowej w płycie pomostu, wymianie warstwy jezdnej ścieralnej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej w płytach pomostu jezdni będących elementem konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDęblin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-07-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający41 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-06
 • Numer ogłoszenia558339-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 558339-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Wykonanie usługi naprawy konstrukcyjnej polegającej na wymianie siatki stalowej w płycie pomostu, wymianie warstwy jezdnej ścieralnej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej w płytach pomostu jezdni będących elementem konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna (Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej). Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi naprawy konstrukcyjnej polegającej na wymianie siatki stalowej w płycie pomostu, wymianie warstwy jezdnej ścieralnej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej w płytach pomostu jezdni będących elementem konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65.
Numer referencyjny: 42/20/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy konserwacyjnej polegającej na: - wymianie siatki stalowej w płytach pomostu jezdni; - wymianie warstwy jezdnej ścieralnej w płytach pomostu jezdni;- zabezpieczeniu antykorozyjnym płyt pomostu jezdni będących elementem konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65.2. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: 42/20/N. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania usługi, określa niniejsza SIWZ oraz:a) Załącznik Nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy;b) Załącznik Nr 4 do SIWZ – ogólne warunki umowy;c) Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Techniczny Wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konserwacji mostu DMS-65 polegającego na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami;d) Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na konserwację mostu DMS-65 polegającą na oczyszczeniu konstrukcji i antykorozyjnym zabezpieczeniu farbami.e) Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót.f) Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula Jakościowa 2/41BLSz/2020.g) jak również nie ujęte w powyższej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.h) W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez zamawiającego, w formie dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów, spoczywa na wykonawcy. 4. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. I. Warunki przekazania elementów mostu do konserwacji1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w zakresie naprawy konserwacyjnej płyt pomostu jezdni mostu DMS-65 zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz Opisem technicznym wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konserwacji mostu DMS-65 stanowiącą (załącznik nr 5 do SIWZ), na terenie Wykonawcy.2. Wykonawca odbierze własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność wraz z załadunkiem, elementy mostu DMS-65 przewidziane do naprawy konserwacyjnej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z Umową, z Jednostki Wojskowej 3248, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin zwany dalej Użytkownikiem.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem telefonicznie lub mailowo, do wiadomości Zamawiającego, terminu odbioru mostu do wykonania usługi, z co najmniej z 5-dniowym (pięciodniowym) wyprzedzeniem. W powiadomieniu (uzgodnieniu) o terminie przyjęcia elementów mostu DMS-65, Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które w jego imieniu dokonają przyjęcia elementu mostu, zgodnie z Protokołem przyjęcia-przekazania.4. Przekazanie elementów mostu DMS-65 do naprawy konserwacyjnej nastąpi na podstawie „Protokołu przyjęcia – przekazania”, zgodnie z przedmiotem zamówienia.5. Po wykonaniu usługi, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy mostu składanego DMS-65 w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do Jednostki Wojskowej 3248, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin, własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność wraz z rozładunkiem.6. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie szkody powstałe w związku z realizowaną przez niego usługą. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód w obrębie realizowanej usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt, a gdy okaże się to niemożliwe, poniesie on koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.7. UWAGA!!! Zamawiający umożliwia dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej obiektu - oględzin stanu technicznego i zakresu prac do wykonania na elementach mostu DMS-65 w Jednostce Wojskowej 3248, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin. Zainteresowani wizją Wykonawcy mogą się zgłaszać w dniach: 07-10.07.2020r o godz. 10:00 do kompleksu wojskowego Dęblin-Twierdza, 08-530 Dęblin, ul. Saperów 5, brama główna - biuro przepustek. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są przedstawiciele Zamawiającego, tel: 508-350-026 lub 261-515-206.Osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione jedynie do udostępnienia elementów mostu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami, które będzie okazywać przedmiot zamówienia nie jest wiążące - wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Zakazuje się dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystaniem aparatów latających typu „Dron”.8. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji usługi, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej o której mowa w §11 ust. 1 pkt. 2) ogólnych warunków umowy, dostarczyć Zamawiającemu:1) kosztorys ofertowy obejmujący usługę będącą przedmiotem umowy i opiewający na wartość zgodną z ceną zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby wskazanej w złożonym wykazie osób tj. aktualne świadectwo bądź certyfikat ukończenia przez tą osobę kursu w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w zakresie antykorozji oraz dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu usług antykorozyjnych w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach.9. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji o wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego do nadzorowania i odbioru końcowego usługi w ciągu 3 dni roboczych (trzech dni) od dnia wyłonienia Wykonawczy a przed podpisaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest przesłać wskazanemu Przedstawicielowi RPW całość dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania usługi naprawy konserwacyjnej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mostu DMS-65.10. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia sposobu wykonania (warunków technicznych) oraz Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) na wykonanie usługi naprawy konserwacyjnej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mostu DMS-65 w celu ich zatwierdzenia Przedstawicielowi RPW.II. Tryb odbioru wojskowego przedmiotu umowy po wykonanej usłudze.1. Elementy mostu DMS-65 po wykonanej usłudze zostaną odebrane pod względem stanu technicznego i jakościowego przez właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem, do wiadomości Zamawiającego. Odbiór techniczny elementów mostu będzie się odbywał według procedur określonych przez RPW zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Odbiór końcowy po wykonaniu usługi odbędzie się na terenie Jednostki Wojskowej 3248 Dęblin ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin w obecności Użytkownika mostu, przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz przedstawiciela RPW.2. Wykonawca na 5 dni roboczych (pięć dni) przed terminem gotowości mostu do odbioru, powiadamia telefonicznie lub mailowo o tym fakcie właściwe RPW i Zamawiającego.3. Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawicieli RPW oraz przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika , wynikających z realizowanych przez nich zadań, Wykonawca zapewni przedstawicielom RPW Zamawiającego i Użytkownika środki wymagane do prawidłowego wykonania odbioru wojskowego. Stosowne adnotacje o wykonanej naprawie konserwacyjnej, Wykonawca umieszcza w dokumentacji eksploatacyjnej/ technicznej mostu DMS-65.4. W uzgodnionym terminie przedstawiciele RPW, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika, dokonają technicznego/jakościowego odbioru mostu po wykonanej usłudze na terenie JW. 3248 Dęblin, zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną zawartymi w umowie. Z czynności odbioru technicznego/jakościowego sporządzany jest Protokół Odbioru Końcowego (wykonany w 4 jednobrzmiących egzemplarzach) wykonany przez przedstawiciela RPW. Protokół ten podpisany jest również przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do Protokołu Odbioru Końcowego atesty (certyfikaty), karty techniczne/technologiczne oraz inne dokumenty na materiały użyte na naprawę konserwacyjną oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów mostu DMS-65.5. Z czynności przekazania elementów mostu DMS-65 po wykonanej usłudze sporządzony zostanie Protokół przyjęcia-przekazania sporządzony pomiędzy Użytkownikiem i Wykonawcą.6. W przypadku, gdy przedstawione do odbioru wojskowego elementy mostu nie spełniają wymagań Użytkownika bądź przedstawiciela RPW (m. in. Niewłaściwie wykonana usługa, wady powstałe podczas transportu), przedstawiciel RPW w obecności Użytkownika sporządza „Protokół niezgodności”, który po podpisaniu przez Wykonawcę, przekaże Zamawiającemu niezwłocznie faksem oraz drogą pocztową lub osobiście. Odbiór wojskowy danej usługi ulega wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia niezgodności, nie dłużej jednak niż do 30 dni (trzydziestu dni).7. Sporządzenie „Protokołu niezgodności” z winy Wykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji usługi.III. Odbiór ilościowo - jakościowy Zamawiającego1. Elementy mostu DMS– 65 po wykonaniu usługi zostaną dostarczone oraz rozładowane w miejscu wskazanym przez Użytkownika tj. w Jednostce Wojskowej 3248, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin na koszt Wykonawcy, w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.2. Protokół Odbioru Końcowego (techniczno/ jakościowy) wystawiony przez RPW, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego.3. Wykonawca przygotuje elementy mostu do transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy mostu powinny być w pełni zabezpieczone przed kradzieżą i zniszczeniem oraz innymi negatywnymi czynnikami mającymi wpływ na jakość odbioru końcowego.4. Do czasu przekazania mostu Zamawiającemu (Użytkownikowi), Wykonawca ponosi ryzyko jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powłok lakierniczych oraz pozostałych elementów będących przedmiotem usługi.5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w czasie przyjęcia sprzętu, Użytkownik w obecności Zamawiającego odmawia jego przyjęcia do czasu ich uzupełnienia (Protokół Niezgodności).6. Dodatkowe koszty wynikające z ponownego dostarczenia elementów mostu DMS-65 nie spełniających wymagań podpisanej umowy ponosi Wykonawca.IV. Gwarancja jakości1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie usługi oraz użyte materiały na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wystawionego przez właściwe RPW na usługę naprawy konserwacyjnej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mostu bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.2. Jeżeli w trakcie odbioru usługi, zostaną stwierdzone wady lub niewłaściwe wykonanie prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do:1) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia i utrudniają użytkowanie mostu DMS-65 zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wykonania usługi po raz drugi w całości na koszt Wykonawcy;2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania mostu DMS-65 zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.3. Przegląd naprawy konserwacyjnej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mostu, w ramach przeglądu gwarancyjnego, nastąpi w ciągu 20 dni roboczych przed upływem 5 letniego okresu gwarancji. Na tą okoliczność zostanie sporządzony „Protokół Przeglądu Gwarancyjnego“.Wady jakościowe, dotyczące wykonanej usługi, Użytkownik zgłasza pisemnie Wykonawcy, do wiadomości Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad i usterek w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” na koszt własny. Za usunięcie wad i usterek, Wykonawca i Zamawiający, w obecności Użytkownika, sporządzają Protokół, potwierdzający przywrócenie pożądanych parametrów jakościowych. Termin gwarancji, po usunięciu wad i usterek, ulega przedłużeniu o okres pomiędzy zgłoszeniem (otrzymaniem Protokołu reklamacji) a usunięciem wad i usterek. Nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego odnotowuje się w Protokole.4. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych w usłudze lub użytych materiałach, wynikłych jedynie z winy użytkownika.5. W przypadku nie wykonania przeglądu gwarancyjnego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna.6. W przypadku, gdy wady nie zostaną usunięte w terminie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne usługi objętych umową, stwierdzonych w toku czynności odbioru wykonanej usługi, jak również ujawnionych w dalszym okresie obowiązywania rękojmi.8. Powyższe warunki gwarancji wiążą Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż są one niezależne od gwarancji udzielanej przez producentów wyrobów, urządzeń, materiałów, użytych do realizacji usługi konserwacji mostu.9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił.10. Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określone kompleksowo i w sposób zupełny w SIWZ i umowie będącej załącznikiem do wniosku (Załącznik nr 5), nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę poprzez wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy.11. W przedmiotowej Umowie wszelkie regulacje odnośnie gwarancji dotyczą gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a nie Producenta.12. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne usługi objętej Umową, stwierdzonych w toku czynności odbioru usługi, jak również ujawnionym w dalszym okresie obowiązywania rękojmi. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy strony rozszerzają w następujący sposób:1) okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Odbioru Końcowego” przez Przedstawiciela RPW oraz Wykonawcę;2) niezależnie od rodzaju wady przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.3) Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o wszelkich wadach istniejących w chwili wydania przedmiotu Umowy, Zamawiający nie ma obowiązku badania rzeczy pod kątem jej wadliwości.14. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w ciągu 14 dni od jej wykrycia po uprzednim zawiadomieniu przez Użytkownika.15. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie Umowy, Wykonawca:1) usunie stwierdzone wady fizyczne w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania Protokołu Reklamacji;2) oświadcza, iż przedłuża termin rękojmi o czas, w którym wskutek wad przedmiotu Umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać;3) w przypadku gdy, Wykonawca nie dokona prawidłowej konserwacji elementów mostu w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru zachować uprawnienie do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego powyższe kary, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego wykonania prawidłowej konserwacji elementów mostu lub dokonać konserwacji elementów mostu, której Wykonawca nie wykonał na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą Zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób sprzęt w zakresie niewykonanej części Umowy lub do dochodzenia ceny jaką zapłacił.16. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z dniem upływu terminu gwarancji.17. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.V. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. Wraz z fakturą za zrealizowane usługi Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z Podwykonawcą wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony rozmiar usług wykonanych przez Podwykonawcę.c) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy.d) Postanowienia dotyczące wymagań zamawiającego co do umów o podwykonawstwo oraz zasad zawierania takich umów zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik Nr 4 do SIWZ.VI. Dotyczy Wykonawcy, który oferuje rozwiązania równoważne:Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz Opisie Technicznym Wykonania Zabezpieczenia Antykorozyjnego Konserwacji Mostu DMS-65 (załącznik Nr 5 do SIWZ) lub ogólnych warunkach umowy (podstawa prawna art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę; normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz Opisie Technicznym Wykonania Zabezpieczenia Antykorozyjnego Konserwacji Mostu DMS-65 (załącznik Nr 5 do SIWZ) lub ogólnych warunkach umowy ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych niż opisane w dokumentacji oraz spełnienie opisanych funkcji. Przytoczone nazwy w dokumentacji odnoszą się do konkretnych producentów dostępnych na rynku, w świetle art. 29 ust.3 ustawy Pzp należy je traktować jako materiały i urządzenia przykładowe – powołanie się na konkretny produkt nie oznacza konieczności jego zastosowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne – zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiących opis przedmiotu zamówienia Specyfikacjach Technicznych (załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz Opisie Technicznym Wykonania Zabezpieczenia Antykorozyjnego Konserwacji Mostu DMS-65 (załącznik Nr 5 do SIWZ) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentu, którego dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/ urządzenia/ rozwiązania/ inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą: - posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji; - posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji. VII. Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO):Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:41. Baza Lotnictwa Szkolnego08– 521 Dęblinul. Brygady Pościgowej 5tel. 261-517-525;NIP: 506-011-18-75REGON: 061456920 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi naprawy konstrukcyjnej polegającej na wymianie siatki stalowej w płycie pomostu, wymianie warstwy jezdnej ścieralnej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej w płytach pomostu jezdni będących elementem konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65, Nr 42/20/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego– załącznika nr 1 do SIWZ).W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:• wykonawcy będącego osobą fizyczną,• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia (ograniczona zasada jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu -korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz do czasu przetwarzania -do upływu terminu na ich wniesienie).Zamawiający informuje, iż w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.27. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych –zamawiający informuje o następujących ograniczeniach:• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63712310-9
45442200-9
71337000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę w całości w terminie maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, w jakim czasie od dnia zawarcia umowy – jest w stanie zrealizować przedmiotową usługę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mostów o wartości już zrealizowanych usług nie mniejszej niż 123.000,00 zł brutto każda (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem dwóch umów na kwotę już zrealizowanych usług minimum 123.000,00 zł brutto każda - obejmującej przedmiot wskazany powyżej. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na publikacji Ogłoszenia o zamówieniu.b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości odpowiednio do funkcji jakie zostaną im powierzone.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania tego zamówienia tj. spełniające następujące wymagania:- co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo bądź certyfikat ukończenia kursu (szkolenia) w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w zakresie antykorozji oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu usług antykorozyjnych w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:4.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedmiotowe zobowiązanie – w oryginale - Wykonawca musi załączyć do oferty.4.3. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4.4. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 ustawy Pzp oraz, o których mowa wart. 24 ust. 5 pkt.1. 4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w części V pkt. 3.3.Zamawiający oceni –z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy –czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie poprzez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ).4.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V pkt 3.3. niniejszej SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w części V pkt 3.3 SIWZ–posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udokumentuje –wykonanie przynajmniej dwóch zamówień o żądanej przez zamawiającego wartości -zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) kilku wykonawców - dla uzyskania wymaganej przez zamawiającego wartości.5.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 5.2.6.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy).7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających:• brak podstaw do wykluczeniaDla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów).Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.Informacja dotycząca podwykonawców: 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1993), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów". 15. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy (w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 ustawy).16. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.17. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 17.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).18. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.19. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 20. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.21. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING)22. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.23. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających:• spełnianie warunków udziału w postępowaniu8.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mostów o wartości już zrealizowanych usług nie mniejszej niż 123.000,00 zł brutto każda (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.Z wykazu musi wynikać, iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mostów o wartości już zrealizowanych usług nie mniejszej niż 123.000,00 zł brutto każda (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem dwóch umów na kwotę już zrealizowanych usług minimum 123.000,00 zł brutto każda - obejmujące przedmiot wskazany powyżej. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na publikacji Ogłoszenia o zamówieniu.b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania tego zamówienia tj. spełniające następujące wymagania:- co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo, bądź certyfikat ukończenia kursu (szkolenia) w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w zakresie antykorozji oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu usług antykorozyjnych w zakresie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach.Wzór wykazu osób skierowanych do przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I, załącznik Nr 2b do SIWZ – pkt. I). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt II, załącznik nr 2b do SIWZ - pkt II).3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ – pkt. III).Oświadczenia, o którym mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 7.Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Termin realizacji usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy oraz osób wymienionych w § 6, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków, z tym, że w przypadku osób, o których mowa w § 6 ust. 2, osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia;2) strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia (wartości umowy) w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian;3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;4) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian,- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości usługi, poprawę warunków bezpieczeństwa koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania konserwacji mostu w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,- koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania konserwacji mostu w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.- koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;5) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, działanie siły wyższej tj: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy i ich skutków,2) stwierdzenia braków lub błędów projektowych, o czas niezbędny na poprawienie lub uzupełnienie projektu.3) Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę maszyny do produkcji strzemion - Świdnik
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę maszyny do produkcji strzemion. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.