"Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChrzanów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-11-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-07
 • Numer ogłoszenia619542-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619542-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych: "Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z tym że ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w terminie określonym w rozdziale XI SIWZ. Forma pisemna dotyczy również dokumentów i oświadczeń przedkładanych w trybie art. 26 ust. 3, jak również pełnomocnictw z art. 26 ust. 3a ustawy PZP. Adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4. Nr faksu Zamawiającego: 32 6230058 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego dla komunikowania się drogą elektroniczną: mzzk-zp@chrzanow.pl 2. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) w kwestii procedury postępowania: Grażyna Woźniak – Podinspektor ds. zamówień publicznych i organizacji; b) w kwestii przedmiotu zamówienia: Ewa Mondel – Kierownik Dziełu Eksploatacji w godz. poniedziałek 7-17, wtorek – czwartek 7-15, piątek 7-13
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 12028897900000, ul. ul. Garncarska  4 , 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 233 191, e-mail mzzk-zp@chrzanow.pl, faks 326 230 058.
Adres strony internetowej (URL): www.mzzk.chrzanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzzk.chrzanow.pl zakładka: zamówienia publiczne/ogłoszenie o zamówieniu/2019

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzzk.chrzanow.pl zakładka: zamówienia publiczne/ogłoszenie o zamówieniu/2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w terminie określonym w rozdziale XI SIWZ np. za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych 32-500 Chrzanów ul. Garncarska 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie”
Numer referencyjny: ZP.3/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w tym: a) usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację sześciu kotłowni gazowych oraz konserwację placu zabaw; Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki 1a oraz 1b i 1c do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych konserwacją wynosi 17054,70 m2, lokali użytkowych 8646,01 m2, lokali mieszkalnych w Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 21375,9 m2 oraz lokali użytkowych w Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 2012,87 m2 ; b) usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych zdarzeń losowych. Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki 2a oraz 2b do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych pogotowiem technicznym wynosi 16740,53 m2 , natomiast lokali użytkowych 6680,68m2 . 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – załącznik nr 3 do specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w przedmiocie: a) zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni w wyniku pozyskania nowych nieruchomości lub wystąpienia konieczności objęcia konserwacją lub pogotowiem obiektów nieużytkowanych w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu; b) udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, jeżeli zwarcie umowy na kolejny rok budżetowy z dniem 1 stycznia 2021r. będzie niemożliwe, przy czym okres na jaki może zostać zawarta umowa nie przekroczy 1 miesiąca. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP zostaną udzielone pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 10.000,00 zł netto, z uwzględnieniem stawek przyjętych w ofercie, a przedmiot zamówienia obejmować będzie zakres prac ujęty w załącznikach 1a lub 2a do specyfikacji, przy czym stroną umowy będzie wykonawca, który wykonywał/wykonuje zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.a.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej jedną usługę w zakresie konserwacji, spełniającą łącznie następujące warunki:  wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł brutto;  czas trwania usługi wynosił nie mniej niż 11 miesięcy Uwaga: przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej i te parametry (wartość i czas) wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług, o którym mowa w rozdziale VI pkt 6.3.5. c.b.) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:  samochodem z podnośnikiem koszowym min 25m – minimum 1 szt.  samochodem dostawczym – minimum 2 szt.  przepycharką elektryczną do udrażniania kanalizacji – minimum 1 szt.  urządzeniem do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – minimum 1 szt.  kamerą inspekcyjną – minimum 1 szt.  zamrażarką do rur – minimum 1 szt.  detektorem – minimum 2 szt.  śluzami do wymiany wkładek termostatycznych – minimum 2 szt.  przyrządami do pomiarów instalacji elektrycznej – minimum 2 szt.  spawarką – minimum 1 szt c.c.) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku DOZORU, jak również co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI; b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, na stanowisku DOZORU, jak również co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, na stanowisku DOZORU, jak również co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI; d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, na stanowisku DOZORU, jak również co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI. Uwaga: Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję pod warunkiem, że spełnia określone wymagania dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta – zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XII SIWZ - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019.1170 ze zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do formularza ofertowego. 6.3.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dot. pkt 6.3.1.) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dot. 6.3.2., 6.3.3.) – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.8. lit. a lub b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymóg w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (KONSORCJA) lub wspólników spółki cywilnej – każdy podmiot występujący wspólnie lub każdy wspólnik spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć odrębne dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 6.1. ppkt 2 oraz 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. 6.3.4. lub 6.3.8.  W przypadku innego podmiotu (PODMIOTY TRZECIE), na którego zdolnościach wykonawca polega (zgodnie z art. 22a ustawy PZP), wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. 6.3.4. lub 6.3.8.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta – zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XII SIWZ - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.5. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do formularza ofertowego. 6.3.6. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 7 do formularza ofertowego. 6.3.7. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do formularza ofertowego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy (FO) stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, b) Pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Pełnomocnictwo (Upoważnienie) musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia zobligowani są do ustanowienia pełnomocnika do:  reprezentowania ich w postępowaniu albo,  reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane przez osobę uprawnioną. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ppkt 6.1.2 SIWZ. d) Dowód wniesienia wadium. Opis sposobu złożenia wadium został zawarty w rozdziela VIII SIWZ. 6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie, o którym mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
CZAS REAKCJI 20,00
DOŚWIADCZENIE 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zawierającą postanowienia określone w projekcie umowy, który stanowi integralną część SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty polegających na: zmniejszeniu liczby obiektów lub powierzchni administrowanych przez MZZK, a wyszczególnionych w załącznikach 1c, 1b oraz 2b do specyfikacji, które stanowią odpowiednio załączniki nr 3,4 oraz 5 do umowy, w następstwie np. sprzedaży, rozbiórki lub przekazania budynku/lokalu wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie chałupnicze - Podhale
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania06-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę szycie chałupnicze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.