USŁUGA NAPRAWY URZĄDZEŃ UTRZYMANIA LOTNISK

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA NAPRAWY URZĄDZEŃ UTRZYMANIA LOTNISK
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-10-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-05
 • Numer ogłoszenia592981-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 592981-N-2020 z dnia 2020-10-05 r.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego: USŁUGA NAPRAWY URZĄDZEŃ UTRZYMANIA LOTNISK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 63243177100000, ul. Ul. Silniki  1 , 61-325  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 548 500, e-mail 31blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 548 555.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JEDNOSTKA WOJSKOWA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.31blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNY
Adres:
31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO, UL. SILNIKI 1 61-325 POZNAŃ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA NAPRAWY URZĄDZEŃ UTRZYMANIA LOTNISK
Numer referencyjny: ZP 31/V/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa bieżąca wynikająca z przepracowanych roboczogodzin oraz naturalnego zużycia części eksploatacyjnych w następujących urządzeniach utrzymania lotnisk firmy AEBI-SCHMIDT:1. ODKURZACZ LOTNISKOWY AS-750 AEBI SCHMIDT Zamontowany na samochodzie ciężarowym VOLVO FL7 Numer fabryczny 54-2-005 rok produkcji 2000ZAKRES NAPRAWY1. Wymiana zaworu pneumatycznego wysuwania szczotki talerzowej,2. Wymiana szybkozłączy hydraulicznych do szczotki VKS,3. Wymiana siłownika pneumatycznego przełączania trybu pracy: nadmuch-zasysanie,4. Wymiana siłownika pneumatycznego górnej przysłony wylotu powietrza,5. Wymiana siłowników pneumatycznych odciążenia tylnej szczotki walcowej,6. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia szczotek talerzowych,7. Wymiana siłowników pneumatycznych wysuwania szczotek talerzowych,8. Wymiana siłownika pneumatycznego gaszenia silnika spalinowego. 2. ODKURZACZ LOTNISKOWY AS-900 AEBI SCHMIDT Zamontowany na samochodzie ciężarowym MERCEDES AXOR Numer fabryczny 59-1-002 rok produkcji 2005ZAKRES NAPRAWY1. Wymiana zaworów pneumatycznych odciążenia i wysuwania szczotek talerzowych,2. Wymiana trójników wlotu powietrza dysz nadmuchowych,3. Wymiana siłowników pneumatycznych przesłony na duże śmieci,4. Wymiana siłowników pneumatycznych kierunku nadmuchu,5. Wymiana siłownika pneumatycznych podnoszenia szczotki talerzowej,6. Wymiana siłownika pneumatycznego przełączania trybu pracy: nadmuch- zasysanie,7. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia szczotki walcowej.8. Wymiana obejm do mocowania dyfuzorów9. Wymiana łożysk (tulejek) przegrody dyfuzora3. ODKURZACZ LOTNISKOWY AS-900 AEBI SCHMIDT Zamontowany na samochodzie ciężarowym MERCEDES AXOR Numer fabryczny 59-1-003 rok produkcji 2005ZAKRES NAPRAWY1. Wymiana siłowników pneumatycznych przesłony na duże śmieci,2. Wymiana siłowników pneumatycznych kierunku nadmuchu,3. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia szczotek talerzowych,4. Wymiana siłownika pneumatycznego górnej przesłony,5. Wymiana siłowników pneumatycznych rozkładania szczotek talerzowych,6. Wymiana siłownika pneumatycznego przełączania trybu pracy: nadmuch- zasysanie,7. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia szczotki walcowej,8. Wymiana wtyczki elektrozaworu hydraulicznego9. Wymiana obejm do mocowania dyfuzorów10. Wymiana łożysk (tulejek) mocowania przegrody dyfuzora4. ODKURZACZ LOTNISKOWY AS-990 AEBI SCHMIDT Zamontowany na samochodzie ciężarowym MERCEDES AXOR Numer fabryczny 66-1-022 rok produkcji 2012ZAKRES NAPRAWY1. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia tylnej szczotki walcowej,2. Wymiana siłowników pneumatycznych wysuwania szczotek talerzowych,3. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia szczotek talerzowych,4. Wymiana siłowników pneumatycznych górnej przysłony ssawy na duże śmieci,5. Wymiana siłowników pneumatycznych podnoszenia dysz nadmuchowych,6. Wymiana siłownika pneumatycznego przełączania trybu pracy: nadmuch- zasysanie,7. Wymiana siłowników pneumatycznych górnej przysłony wylotu powietrza,8. Wymiana wtyczki siłowników pneumatycznych przysłony ssawy do zbierania cieczy9. Wymiana przewodów wiatrowych dyfuzorów5. ROZSYPYWARKA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NIDO-90 Zamontowany na samochodzie ciężarowym JELCZ 422 Numer fabryczny N 9002678 rok produkcji 1997ZAKRES NAPRAWY1. Naprawa systemu zraszającego nakładany środek chemiczny2. Naprawa układu przenoszenia chemii3. Naprawa pilota sterującego urządzeniem 4. Regulacja pracy urządzenia.2. Warunki realizacji napraw:a) do wykonania naprawy wymienionych w pkt 1 urządzeń Wykonawca musi dysponować oprzyrządowaniem diagnostycznym do lokalizowania błędów, rozszyfrowywania kodów błędów oraz ich usunięcia po naprawie do urządzeń utrzymania lotnisk wymienionych w pkt. 1 oraz personelem upoważnionym do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi naprawianego sprzętu,b) naprawy obejmują wykonanie czynności, które zostały opisane w punkcie 1,c) części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i powinny odpowiadać para¬metrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie, nienaprawiane, nieregenerowane d) Zamawiający dostarczy urządzenia pod wskazany przez Wykonawcę adres, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,e) jeżeli w czasie wykonywania usługi zostaną ujawnione inne wady niż przewidziane w pkt 1, Wykonawca przedstawi koszto¬rys oraz ustali termin wykonania naprawy, a po jego akceptacji przez Zamawiającego przystąpi do na¬prawy – koszt ewentualnych dodatkowych napraw nie wchodzi w zakres zamówienia,f) naprawy pojazdów muszą być wykonywane wg technologii napraw danej marki urządzeń. Ewentualne koszty wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii napraw lub niewłaściwych części będą obciążać Wykonawcę,g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialno - prawną za urządzenie pozostawione przez Zamawia¬jącego, h) Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt,i) Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi na wykonane usługi, a na zastosowane części zamienne i materiały zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca zatrudnił, do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące naprawy urządzeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-11

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naprawy urządzeń lotniskowych o wartości co najmniej 120 000 zł w terminie 12 miesięcy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu usług potwierdzających spełnienie warunku zgodnie z częścią V.1.c.1. SIWZ – wg zał. nr 5 do SIWZ do wykazu należy dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi wykonanezostały należycie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg. zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień niniejszej zawartej umowy w zakresie wskazanym poniżej: 1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT;2) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych;3) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy;4) zmiany w zakresie terminu realizacji w razie zaistnienia niekorzystnych, uzasadnionych „siłą wyższą” lub innych, niezależnych od stron okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy. W przypadku gdy termin zostanie przesunięty na rok 2021, zamawiający za wykonane usługi naprawy urządzeń dokona płatności częściowej do końca roku 2020, a za część umowy zrealizowaną w roku 2021 po otrzymaniu środków finansowych na ten cel;5) Wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.3. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia przez Strony do porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szablonu z plexi - Nowy Tomyśl
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do wykonania 2 małe szablony. Służyć będą do odrysowywania/odmalowania konturów. Muszą być dość trwałe tak aby móc kilka razy je wykorzystać odporne na nitro myślałem o jakimś transparentnym poliwęglanie nie za grubym 0,5 do 1mm może tez być nie transparentne. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.