Świadczenie usług w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych oraz druku i dostawy plansz infografik
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-16
 • Numer ogłoszenia598717-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 598717-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: Świadczenie usług w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych oraz druku i dostawy plansz infografik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12084810200000, ul. ul. Vetulaniego  , 31-227  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail tarnow@zpkwm.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,330217,2020-r.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,330217,2020-r.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,330217,2020-r.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie lub osobiście na adres wskazany poniżej
Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych oraz druku i dostawy plansz infografik
Numer referencyjny: OT/271/2/5/2020/KMU
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych oraz druku i dostawy plansz infografik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwanym dalej SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9
45422100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 105520,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, a warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik 2 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1076) (według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: (odrębnie dla każdej części):a) dla części I: 707,00 (słownie: siedemset siedem złotych 00/100) b) dla części II: 890,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) c) dla części III: 465,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) d) dla części IV: 419,00 (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych 00/100) e) dla części V: 116,00 (słownie: sto szesnaście złotych 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz .U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.).2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Banku Polskim SA, o numerze 87 1020 2906 0000 1602 0404 9631, tak aby znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach (gwarancje/poręczenie), należy wraz z ofertą przedłożyć dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie (przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu). Dokument wadialny należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), obejmującego cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.5.Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku Zamawiającego.6.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.7.Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenia okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2.Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, a tym samym proporcjonalnie wynagrodzenia, z uwagi na warunki finansowe Zamawiającego, celowość lub inne nieprzewidziane okoliczności. 3.Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:a)zmiany terminu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Umowy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności i wykonania czynności, o których mowa w przepisie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;b)zmiany terminu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. m.in.: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, które bezpośrednio powodują brak możliwości wykonania przedmiotu umowy i są jedyną przyczyną niewykonania przedmiotu umowy, a nadto których zaistnienie będzie odpowiednio udokumentowane.4.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 i dokonania stosownych ustaleń. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie, w terminie 2 dni roboczych od faktu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub zaistnienia możliwości takiego poinformowania. Powyższa zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.5.Strony dokonując przedmiotowych zmian nie mogą naruszyć zakazu wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy odpowiednio oznaczyć oraz wskazać w formularzu oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1010 ze zm.). Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: renowacja infrastruktury turystycznej ZPKWM Oddział w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Oczyszczenie (z brudu, glonów, grzybów itp.) oraz odmalowanie drewnianych elementów stelaży tablic, ogrodzenia, ław, ławostołów, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wiat, pomostów impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do poszczególnych elementów infrastruktury. Podczas odmalowania drewnianych elementów infrastruktury należy należycie zabezpieczyć plansze oraz otoczenie przed zabrudzeniem farbą. Po zakończonej pracy należy usunąć ewentualne zabrudzenia. Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 1 oraz załącznikach graficznych nr 1a-1d do SOPZ.b)Wymiana drewnianych elementów ogrodzenia, koszy na śmieci, pomostów wg wzorów, stanowiących załączniki graficzne nr 1a-1d do SOPZ. Wszystkie drewniane elementy powinny być wykonane z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem drewna topolowego, bukowego, olchowego oraz zabezpieczone impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do poszczególnych elementów infrastruktury. Elementy metalowe użyte do montażu drewnianych elementów powinny być ocynkowane lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 1 do SOPZ.c)Wydruk oraz wymiana plansz tablic na ścieżkach przyrodniczych. Projekty graficzne plansz zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych plansz zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do SOPZ. Plansze informacyjne powinny spełniać następujące wymogi:rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości ok. 0,5 mm;kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną do wydruku na blasze oraz zapewniającą utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV).Wydrukowane plansze należy zamontować na uprzednio przygotowanych stelażach (oczyszczonych i odmalowanych bądź nowych, uprzednio posadowionych, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 1 do SOPZ). Plansze tablic przyrodniczych nie podlegających wymianie powinny zostać oczyszczone (z brudu, glonów, grzybów itp.), odtłuszczone oraz przemyte, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 1 do SOPZ.Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 1 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45422100-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28750,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenia okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: renowacja infrastruktury turystycznej ZPKWM Oddział w Starym Sączu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Oczyszczenie (z brudu, glonów, grzybów itp.) oraz odmalowanie drewnianych elementów stelaży tablic impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do poszczególnych elementów infrastruktury. Podczas odmalowania drewnianych elementów infrastruktury należy należycie zabezpieczyć plansze oraz otoczenie przed zabrudzeniem farbą. Po zakończonej pracy należy usunąć ewentualne zabrudzenia. Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 2 oraz załącznikach graficznych nr 2a-2b do SOPZ.b)Wydruk oraz wymiana plansz tablic na ścieżkach przyrodniczych. Projekty graficzne plansz zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych plansz zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do SOPZ. Plansze informacyjne powinny spełniać następujące wymogi:rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości ok. 0,5 mm;kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną do wydruku na blasze oraz zapewniającą utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV).Wydrukowane plansze należy zamontować na uprzednio przygotowanych stelażach (oczyszczonych i odmalowanych bądź nowych, uprzednio posadowionych, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 2 do SOPZ). Plansze tablic przyrodniczych nie podlegających wymianie powinny zostać oczyszczone (z brudu, glonów, grzybów itp.), odtłuszczone oraz przemyte, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 2 do SOPZ.Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SOPZ.c)Wykonanie konstrukcji stelaży drewnianych tablic przyrodniczych wg wzorów, stanowiących załączniki graficzne nr 2a i 2b do SOPZ. Stelaże drewniane powinny składać się z:słupków drewnianych, o wymiarach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SOPZ/załącznikach graficznych nr 2a i 2b do SOPZ; słupków drewnianych łączących słupki drewniane stelaża z daszkiem o wymiarach wyszczególnionych w załączniku nr 2a do SOPZ; deskowania przymocowanego od frontu do stelaża o wymiarach wyszczególnionych w załączniku nr 2a i 2b do SOPZ; na deskowaniu przymocowane zostaną wydrukowane uprzednio plansze;dwuspadowego daszka przymocowanego do słupków drewnianych, przykrytego poszyciem z drewnianej frezowanej klepki o wymiarach wyszczególnionych w załącznikach graficznych nr 2a i 2b do SOPZ;elementów metalowych (śrub, nakrętek, podkładek, gwoździ) łączących „plecy” tablic ze słupkami, stelaża ze słupkami oraz daszka ze słupkami w ilości odpowiedniej do zapewnienia wytrzymałości i trwałości konstrukcji.Wszystkie drewniane elementy powinny być wykonane z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem drewna topolowego, bukowego, olchowego oraz zabezpieczone impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do poszczególnych elementów infrastruktury. Elementy metalowe użyte do montażu drewnianych elementów powinny być ocynkowane lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Tablice przyrodnicze (z planszami zamontowanymi na stelażach) należy posadowić w terenie w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez Zamawiającego. Całość konstrukcji powinna być zamontowana w gruncie z użyciem kotw ocynkowanych, umieszczonych w fundamencie betonowym. Kotwy w formie ceowników stalowych (w ocynku ogniowym) o wymiarach 80 x 40 mm, grubości ścianki minimum 3 mm i długości minimum 50 cm powinny posiadać otwory na śruby. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania fundamentu betonowego o głębokości nie mniejszej niż 50 cm. Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45422100-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36160,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenia okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: renowacja infrastruktury turystycznej ZPKWM Oddział w Tarnowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Oczyszczenie (z brudu, glonów, grzybów itp.) oraz odmalowanie drewnianych elementów stelaży tablic impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do poszczególnych elementów infrastruktury. Podczas odmalowania drewnianych elementów infrastruktury należy należycie zabezpieczyć tablice oraz otoczenie przed zabrudzeniem farbą. Po zakończonej pracy należy usunąć ewentualne zabrudzenia. Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 3 oraz załącznikach graficznych nr 3a-3f do SOPZ.b)Wydruk oraz wymiana plansz tablic na ścieżkach przyrodniczych. Wymiary poszczególnych plansz zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do SOPZ. Plansze informacyjne powinny spełniać następujące wymogi:rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości ok. 0,5 mm;kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną do wydruku na blasze oraz zapewniającą utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV).Wydrukowane plansze należy zamontować na uprzednio przygotowanych stelażach (oczyszczonych i odmalowanych bądź nowych, uprzednio posadowionych, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 3 do SOPZ). Plansze tablic przyrodniczych nie podlegających wymianie powinny zostać oczyszczone (z brudu, glonów, grzybów itp.), odtłuszczone oraz przemyte, jeśli jest o tym mowa w załączniku nr 3 do SOPZ.Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 3 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45422100-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18890,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenia okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: renowacja tablic granicznych parków krajobrazowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wydruk oraz wymiana plansz tablic granicznych. Wymiary poszczególnych plansz zostały wyszczególnione w załączniku nr 4 do SOPZ. Plansze informujące o nazwie formy ochrony przyrody (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665)) w oparciu o wzór planszy tablicy granicznej stanowiącej załącznik nr 4a do SOPZ powinny spełniać następujące wymogi:rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości ok. 0,5 mm – Zamawiający uwzględnia wykonanie plansz na nowych blachach zgodnie z liczbą plansz wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SOPZ;kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną do wydruku na blasze oraz zapewniającą utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV).Projekty graficzne plansz zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wymiary plansz tablic granicznych podane są w załączniku nr 4 do SOPZ.Ponadto w tej części w jednej z lokalizacji (Łabowa) Zamawiający przewiduje wykonanie i montaż dwóch sztuk plansz zawierających logotypy: Województwa Małopolskiego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) oraz z kodami QR. Logotypy oraz kody QR zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Plansze z logotypami oraz kodami QR wg wzoru tablicy granicznej stanowiącej załącznik nr 4b do SOPZ, powinny spełniać następujące wymogi:wymiary planszy – 20x168 cm;rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości ok. 0,5 mm; kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni tablicy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną do wydruku na blasze oraz zapewniającą utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV).Przed montażem jednej z dwóch plansz należy wykonać i zamontować dodatkową, listwę drewnianą (na planszę z kodami QR) o wymiarach listwy drewnianej (plansza z logotypami) zamontowanej już na tablicy granicznej. Na listwie drewnianej o wymiarach 27x175 cm należy zamontować wydrukowaną uprzednio planszę z kodami QR. Listwa powinna być wykonana z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem drewna topolowego, bukowego, olchowego oraz zabezpieczona impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne i kolorze zbliżonym do drugiej z zamontowanych listew.Przy świadczeniu usługi tej części zamówienia należy uwzględnić zapisy oraz lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 4 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45422100-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17019,50
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
wydłużenia okresu gwarancji 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: druk i dostawa plansz infografik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Druk 44 sztuk plansz infografik powinien spełniać następujące wymogi:44 sztuki tj. 4 zestawy po 11 infografik (11 odrębnych projektów dostarczonych przez Zamawiającego);format: B2 (50 x 70,7 cm);rodzaj materiału – płyta poliuretanowa o grubości ok. 5 mm;rodzaj druku: dostosowany do wydruku na płycie poliuretanowej oraz zapewniający utrzymanie planszy w bardzo dobrym stanie przez minimalny okres odpowiadający gwarancji zapewnionej przez Wykonawcę (np. druk UV/solwentowy, zabezpieczony laminatem UV);zadruk: (4/0) jednostronny kolor.Każdy z przygotowanych zestawów należy przekazać Zamawiającemu w czterech osobnych teczkach polipropylenowych mieszczących 11 plansz infografik i spełniających następujące wymogi:dwa klipsy zamykające;na jednym z brzegów rączka do noszenia;długi, regulowany pasek do noszenia na ramieniu;Wymiary:•szerokość/długość: 70-74 cm,•wysokość: 50-54 cm,•grubość: 6-8 cm.Plansze z infografikami, wydrukowane i zapakowane w teczki, należy dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45422100-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4700,50
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenia okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa sukni ślubnej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Chcę sprzedać swoją suknie ślubna, ale niestety ma parę dziur na dole. Czy da się je jakoś zrobić zeby nie było widać i ile to bedzie kosztowało? Pozdrawiam.