Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-12-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-15
 • Numer ogłoszenia766711-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 766711-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, , e-mail przetargi@zgm.eu, , faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, drogą pocztową lub pocztą kurierską
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, drogą pocztową lub pocztą kurierską
Adres:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
Numer referencyjny: ZGM/DZ/191/2020/ADM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej obejmującej między innymi roboty takie jak: dekarskie, blacharskie i pozostałe z tej branży budowlanej.1) przez świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości objętych zamówieniem stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy, a które to lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców), poprzez wykonywanie następującego zakresu prac:a) wykonywania drobnych napraw, remontów oraz bieżącej konserwacji nieruchomości (budynków) w zakresie branży blacharsko-dekarskiej,b) wykonywania konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach objętych zamówieniem wyszczególnionych w wykazie nieruchomości stanowiącym załączniki nr 4 i 4a do siwz i umowy, 2) zamówienie obejmuje świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży blacharsko-dekarskiej. Zamawiający z całkowitej powierzchni dachów na budynkach objętych niniejszym zamówieniem publicznym, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej szacuje, szacuje, że w trakcie trwania umowy, wykona prace objęte zamówieniem na około 5% powierzchni dachów z powierzchni całkowitej dachów objętych zamówieniem, tj. na ok. – 11 486,48 m2 powierzchni dachów ogółem dla części 1 i części 2 zamówienia,3) przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50700000-2
50712000-9
71315000-9
71326000-9
71500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 454860,22
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia. Wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i wykazał, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie i potwierdził ich wykonanie co najmniej 1 usługę okresową lub ciągłą, polegającą na świadczeniu usług bieżącej konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży budowlanej blacharsko-dekarskiej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, świadczona w sposób ciągły, w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, przez okres nie krótszy niż co najmniej 6 miesięcy wraz z dowodami, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez usługi – prace odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie zrealizowanie, wykonywanie usług bieżącej konserwacji, napraw, remontów wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, które realizowane były w nieruchomościach mieszkalnych, lokalach użytkowych, budynkach użyteczności publicznej itp.. Wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia,b) dołączył dowody potwierdzające, że usługi wykazane w pkt. a) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykonawca winien dysponować:- co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację prac (Kierownik robót), która winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą co najmniej 3 letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji kierownika budowy i pełnienia nadzorów nad kompleksowymi remontami budowli lub budynków, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia. Dotyczy obu części zamówienia- Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: * nie mniej niż 2 „Ekipami remontowymi”, każda składająca się z 3 osób, w skład każdej ekipy muszą wchodzić:- co najmniej 1 osoba – pracownik branży dekarsko-blacharskiej z co najmniej 3 letnią praktyką w wykonywaniu tego rodzaju prac oraz - co najmniej 2 osoby (pracownicy) z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową w wykonywaniu robót budowlanych lub praktyką w wykonywaniu robót dekarskich, blacharskich itp., W sumie Wykonawca musi dysponować 6 osobami (pracownikami), które będą czynnie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia.Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, d) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień,e) pisemne zobowiązanie - oświadczenie, w oryginale, innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających ww. kwalifikacje, jeżeli Wykonawca w wykazie, o którym mowa wyżej wskazał osoby, którymi będzie dysponował, jeżeli dotyczy. W takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty przedwstępne umowy o pracę z tymi osobami, potwierdzające, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, będą one zatrudnione u niego przez okres trwania umowy,4) Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp),6) Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23,c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,7) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. IV ust. 3specyfikacji,8) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z ust. 3 niniejszego rozdziału, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy, b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,d) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) – zał. nr 10 do siwz,2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej mogą oni wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy kapitałowej przedstawić dowody (dokumenty bądź i informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.):a) Wykonawca wskaże dostępność tych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty,b) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia i dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4) inne wymagane dokumenty:a) oświadczenie o dysponowaniu telefonem/telefaxem stacjonarnym w strefie numerycznej 33 (załącznik nr 12 do siwz i umowy) oraz adresem poczty elektronicznej,b) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców konsorcjum lub spółka cywilna – ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt. 11 siwz. W takich wypadkach każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI ust.1 pkt. 1 i pkt. 3 lit. a, b, c i d, a jeżeli dotyczy także pkt. 7. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne,c) w przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia przez te podmioty:- wszelkich dokumentów określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia,- zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby albo innego dokumentu, potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, które to zobowiązanie w szczególności będzie określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia,5) w zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1126). „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”,6) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwzględnie ma zastosowanie § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.). „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”,d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,e) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:a) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia. Wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia,b) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 150 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni,c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada polisę lub inny dokument ubezpieczenia, dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli dotyczy,d) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust.2c ustawy Pzp),2) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie (w ramach zawartej umowy lub umów) usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży ogólnobudowlanej, odpowiadających swoim rodzajem, zakresem i wartością usługom - pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia załącznik nr 7 – „Wykaz usług”, zawierający: - co najmniej 1 usługę okresową lub ciągłą, polegającą na świadczeniu usług bieżącej konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży budowlanej blacharsko-dekarskiej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, każda świadczona w sposób ciągły, w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy wraz z dowodami, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi – prace odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie zrealizowanie, wykonywanie usług bieżącej konserwacji, napraw, remontów wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, które realizowane były w nieruchomościach mieszkalnych, lokalach użytkowych, budynkach użyteczności publicznej itp.. Wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia,b) dowody potwierdzające, że usługa wykazana w załączniku nr 7 do siwz zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Zamawiający wymaga złożenia dowodów - poświadczeń dla minimum 2 usług odpowiadających swoim zakresem, rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o parametrach i wartościach szczegółowo określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a) niniejszej specyfikacji. Dowody te winny zawierać:- datę i miejsce wykonania usług,- rodzaj i wartość wykonanych usług, - ocenę wykonania usług dokonaną przez Zamawiającego, ze wskazaniem czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,c) przy czym, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. poz. 1126 z dnia 27. 07. 2016r.). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), dowodami o których mowa w pkt. b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej prtzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,d) wykaz osób wraz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg. załącznika nr 8 do siwz – „Wykaz osób”, tj. Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 osobami, dla części 1 lub części 2 zamówienia, realizującymi przedmiotową usługę, w tym:- co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację prac (Kierownik robót), posiadającą wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub dokumenty równoważne, która winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą co najmniej 3 letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji kierownika budowy i pełnienia nadzorów nad kompleksowymi remontami budowli lub budynków, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia. Dotyczy obu części zamówienia,- Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: * nie mniej niż 2 „Ekipami remontowymi”, każda składająca się z 3 osób, w skład każdej ekipy muszą wchodzić:- co najmniej 1 osoba – pracownik w branży blacharsko-dekarskiej z co najmniej 3 letnią praktyką w wykonywaniu tego rodzaju prac oraz - co najmniej 2 osoby (pracownicy) z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową w wykonywaniu robót budowlanych lub praktyką w wykonywaniu robót dekarskich, blacharskich, ciesielskich itp. W sumie Wykonawca musi dysponować 6 osobami (pracownikami), które będą czynnie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia.Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, e) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień (załącznik nr 8 do siwz),f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, posiadających ww. kwalifikacje, jeżeli w „Wykazie osób”, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował, jeżeli dotyczy. W takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty przedwstępne umowy o pracę z tymi osobami, potwierdzające, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, będą one zatrudnione u niego przez okres trwania umowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagane oświadczenia i dokumenty stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ustawy Pzp):1) do oferty każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:a) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,b) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,2) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz)3) wypełnione, „Formularze cenowe” - załączniki nr 2 i 2a do siwz i umowy, w których została skalkulowana cena oferty dla części 1 lub 2 zamówienia, nie zawierające błędów w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,4) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,5) dowód wniesienia wadium,6) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do specyfikacji,7) wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części podwykonawcom z podaniem wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji,a) oświadczenie o dysponowaniu telefonem/telefaxem stacjonarnym w strefie numerycznej 33 (załącznik nr 12 do siwz i umowy) oraz adresem poczty elektronicznej,8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego rozdziału (składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów), art. 25a ust. 3 ustawy Pzp,9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 siwz wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 i 8 niniejszego rozdziału. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp),10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp są zobowiązani:a) do złożenia, w ofercie, dokumentu pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,b) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał od nich umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia; - skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy- Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie przyznanej w wyniku tego postępowania,- wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- pełnomocnik jest upoważniony do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji i do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów razem i każdego z osobna. Jednakże pożądanym przez Zamawiającego jest, aby umowa konsorcjum została zawarta przed terminem składania ofert,11) samodzielne podmioty gospodarcze, działając w formie spółki cywilnej, składający ofertę łączną (wspólną) traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. W takim przypadku każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zgodnie z art. 45 ust. 1, pkt. 2 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium, wysokość wadium ustala się na następujące kwoty w rozbiciu na poszczególne części zamówienia:- część 1 zamówienia – REJON PIERWSZY – 2 649,38 PLN słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 38/100,- część 2 zamówienia – REJON DRUGI – 2 365,46 PLN, słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 46/100.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądz,b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancja bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,f) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489. Przelew ma być dokonany w takim terminie, aby zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie swojego banku, że w terminie składania ofert – dnia 28. 12. 2020r., kwota wadium jest do dyspozycji Zamawiającego na jego rachunku. Brak potwierdzenia banku posiadania kwoty wadium na rachunku, będzie jednoznaczne z nie wniesieniem wadium przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, mają one zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). W razie braku wymienionych zapisów, dokumenty te mają być uzupełnione odpowiednimi umowami Wykonawcy z bankiem, firmą ubezpieczeniową lub poręczycielem, w których będzie zagwarantowane powyższe prawo Zamawiającego. Oryginały wszystkich dokumentów należy załączyć do oferty lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3c – parter), w dniu 28. 12. 2020r., przed terminem składania ofert, Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie, z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, wykluczony z postępowania, zasady zwrotu wadium zostały określone w ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 75,00
Okres gwarancji i rekojmi 10,00
Wysokość kary umownej za opóźnienia z tytułu niedotrzymywania terminów realizacji usług objętych zamówieniem 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,c) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części usług podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych usług,d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,e) rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych usług dodatkowych o ile usługi te stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3 ustawy lub zostały spełnione okoliczności dopuszczalne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 oraz ust. 1a, 1b, 1c, 1d i 1e ustawy,f) rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych usług dodatkowych koniecznych do wykonania, jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp,g) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich itp.),h) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji poszczególnych zleceń, zgłoszeń),i) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług lub usług tego samego rodzaju nie przewidzianych w umowie, o ile okażą się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zamówienie na te usługi będzie udzielane Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, do łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1. Zmiana umowy dokonana na podstawie niniejszego ustępu, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 3, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany podatku VAT lub na skutek sytuacji zastrzeżonej w § 7 ust. 5, 6 i 7 umowy.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie zlecenia, zgłoszenia),b) zmiany danych teleadresowych.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta winna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - REJON PIERWSZY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 1 – REJON PIERWSZY:a) Zamawiający z całkowitej powierzchni dachów budynków, objętych częścią 1 zamówienia – Rejon Pierwszy, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej szacuje, że wykona, w trakcie trwania umowy, prace objęte zamówieniem na około 5% powierzchni, z całkowitej powierzchni dachów objętych częścią 1 zamówienia, tj. na ok. 6 068,40 m2 powierzchni dachów, z całkowitej powierzchni dachów wszystkich budynków objętych częścią 1 zamówienia,b) ponieważ prace w zakresie konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania skutków awarii świadczone będą zarówno na budynkach mieszkalnych jak i budynkach usługowych, Zamawiający przewiduje z całkowitej powierzchni objętej przedmiotem zamówienia, że:- 85% powierzchni dachów, czyli – 5 158,14 m2 tej powierzchni będzie obejmowało dachy na budynkach mieszkalnych, z obowiązującą stawką podatku VAT w wysokości - 8%,- 15% powierzchni dachów, czyli – 910,26 m2 tej powierzchni będzie obejmowało dachy na budynkach usługowych z obowiązującą stawką podatku VAT w wysokości - 23%,c) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w „Szczegółowym zakresie usług - Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3 do siwz i umowy,d) szczegółowa lokalizacja nieruchomości wraz z powierzchniami, dla części 1 zamówienia, została określona w załączniku nr 4 do siwz i umowy – „Wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – Rejon Pierwszy”,e) wymagany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia lub do wyczerpania pełnej kwoty stanowiącej wartość umowy, w zależności co nastąpi wcześniej, przy czym nieprzekraczalny termin zakończenia całego zakresu usług-prac objętych umową ustala się na dzień 31.12.2021r, f) wymagany termin rozpoczęcia realizacji usługi – nie później niż od dnia zawarcia umowy,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50700000-2, 50712000-9, 71315000-9, 71326000-9, 71500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240306,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 75,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00
Wysokość kary umownej za opóźnienia z tytułu niedotrzymywania terminów realizacji usług objętych zamówieniem 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część 2 - REJON DRUGI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część 2 – REJON DRUGI:a) Zamawiający z całkowitej powierzchni dachów budynków, objętych częścią 2 zamówienia – Rejon Drugi, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej szacuje, że wykona, w trakcie trwania umowy, prace objęte zamówieniem na około 5% powierzchni, z całkowitej powierzchni dachów objętych częścią 2 zamówienia, tj. na ok. 5 418,08 m2 powierzchni dachów, z całkowitej powierzchni dachów wszystkich budynków objętych częścią 2 zamówienia,b) ponieważ prace w zakresie konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania skutków awarii świadczone będą zarówno na budynkach mieszkalnych jak i budynkach usługowych, Zamawiający przewiduje z całkowitej powierzchni objętej przedmiotem zamówienia, że:- 85% powierzchni dachów, czyli – 4 605,37 m2 tej powierzchni będzie obejmowało dachy na budynkach mieszkalnych, z obowiązującą stawką podatku VAT w wysokości - 8%,- 15% powierzchni dachów, czyli – 812,71 m2 tej powierzchni będzie obejmowało dachy na budynkach usługowych z obowiązującą stawką podatku VAT w wysokości - 23%,c) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w „Szczegółowym zakresie usług - Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3 do siwz i umowy,d) szczegółowa lokalizacja nieruchomości wraz z powierzchniami, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku nr 4a do siwz i umowy – „Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon Drugi”,e) wymagany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia lub do wyczerpania pełnej kwoty stanowiącej wartość umowy, w zależności co nastąpi wcześniej, przy czym nieprzekraczalny termin zakończenia całego zakresu usług-prac objętych umową ustala się na dzień 31.12.2021r, f) wymagany termin rozpoczęcia realizacji usługi – nie później niż od dnia zawarcia umowy,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50700000-2, 50712000-9, 71315000-9, 71326000-9, 71500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 214553,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 75,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00
Wysokość kary umownej za opóźnienia z tytułu niedotrzymywania terminów realizacji usług objętych zamówieniem 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wymiana tapicerki na czterech krzesłach - Gostyń
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Czy jest możliwość zmiany tapicerki na 4 krzesłach kuchennych o konstrukcji metalowej . Proszę o kontakt telefoniczny.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Eksploatacja i konserwacja fontann miejskich w Świnoujściu w latach 2021-2023