Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielkopolskie Centrum Onkologii
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-07
 • Numer ogłoszenia544250-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 544250-N-2019 z dnia 2019-05-07 r.

Wielkopolskie Centrum Onkologii: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, krajowy numer identyfikacyjny 29120400000000, ul. ul. Garbary  15 , 61-866  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618850500, e-mail zaopatrzenie@wco.pl, faks 618 521 948.
Adres strony internetowej (URL): www.wco.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wco.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagane jest złożenie ofert w wersji papierowej
Adres:
Kancelaria Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1.
Numer referencyjny: 42/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w : WCO Poznań, ul. Garbary 15, WCO, Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO, Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1. 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 oraz w dwóch Ośrodkach Radioterapii : w Kaliszu, ul. Kaszubska 12 oraz w Pile, ul. Rydygiera 1. 3. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dążenie do maksymalizacji bezawaryjnego czasu pracy. Przedmiot umowy obejmuje przeglądy serwisowe poniższych urządzeń : układy klimatyzacyjne VRF, układy klimatyzacyjne typu split i multisplit, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, węzły cieplne. 4. Przedmiotem umowy jest ponadto wykonanie serwisów awaryjnych (naprawa urządzeń) urządzeń określonych w pkt. III.2. Sposób rozliczania serwisów awaryjnych opisany jest szczegółowo w umowie i specyfikacji technicznej załączniki nr 6 i 7 do SIWZ). 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety: Pak. 1 - Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe) w WCO, Poznań, ul. Garbary 15, Pak. 2 - Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, Pak. 3 - Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1, Pak. 4 - Serwis urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne) w WCO Poznań, ul. Garbary 15 ,WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1,

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50730000-1
45331210-1
45331230-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku: Zdolności techniczne i zawodowe, zamawiający wymaga: Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający: 1) kwalifikacje min. 2 osób, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, grupa 1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (np. Stowarzyszenia Elektryków Polskich), 2) kwalifikacje min. 2 osób, posiadających dokumenty potwierdzające uprawnienia do obsługi technicznej i konserwacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunku: Zdolności techniczne i zawodowe, zamawiający wymaga: Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający: 1) kwalifikacje min. 2 osób, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, grupa 1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (np. Stowarzyszenia Elektryków Polskich), 2) kwalifikacje min. 2 osób, posiadających dokumenty potwierdzające uprawnienia do obsługi technicznej i konserwacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na zawartość oferty składa się: a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ b) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ 2. Do oferty należy dołączyć: a) oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Do oferty zaleca się dołączyć: a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą. b) Wykaz osób (serwisantów) wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji usług serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z podaniem dla każdej z nich okresu wykonywania tych usług ( w latach) na stanowisku serwisanta urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - załącznik nr 8. W przypadku nie załączenia wypełnionej tabeli „Wykaz osób (serwisantów” zamawiający w kryterium „Doświadczenie serwisantów” przyzna 0pkt.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie serwisantów 10,00
Gwarancja na wymienione części 10,00
Koszt roboczogodziny serwisu awaryjnego 10,00
Całkowita cena ryczałtowa za dojazd 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe) w WCO, Poznań, ul. Garbary 15,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe) w WCO, Poznań, ul. Garbary 15, Szczgółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50730000-1, 45331210-1, 45331230-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie serwisantów 10,00
Gwarancja na wymienione części 10,00
Koszt roboczogodziny serwisu gwarancyjnego 10,00
Całkowita cena ryczałtowa za dojazd 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załaczniku do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 45331230-7, 50730000-1, 45331210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie serwisantów 10,00
Gwarancja na wymienione części 10,00
Koszt roboczogodziny serwisu gwarancyjnego 10,00
Całkowita cena ryczałtowa za dojazd 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (split, multisplit, VRF, szafy klimatyzacji precyzyjnej, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, węzeł cieplny) w WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załaczniku do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50730000-1, 45312100-8, 45312300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie serwisantów 10,00
Gwarancja na wymienione części 10,00
Koszt roboczogodziny serwisu gwarancyjnego 10,00
Całkowita cena ryczałtowa za dojazd 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Serwis urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne) w WCO Poznań, ul. Garbary 15 ,WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwis urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne) w WCO Poznań, ul. Garbary 15 ,WCO Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, WCO Ośrodek Radioterapii w Pile, ul. Rydygiera 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załaczniku do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50730000-1, 45331210-1, 45331230-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie serwisantów 10,00
Gwarancja na wymienione części 10,00
Koszt roboczogodziny serwisu gwarancyjnego 10,00
Całkowita cena ryczałtowa za dojazd 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szablonu z plexi - Nowy Tomyśl
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam do wykonania 2 małe szablony. Służyć będą do odrysowywania/odmalowania konturów. Muszą być dość trwałe tak aby móc kilka razy je wykorzystać odporne na nitro myślałem o jakimś transparentnym poliwęglanie nie za grubym 0,5 do 1mm może tez być nie transparentne. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.