Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebinia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-11-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-06
 • Numer ogłoszenia619014-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619014-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.: Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27374584300000, ul. ul. Matejki  1 , 32-541  Trzebinia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 122 353, 32 6122 353 w.43, e-mail alina.pajak@mzn.trzebinia.pl, anna.studzinska@mzn-trzebinia.pl, faks 326 122 353.
Adres strony internetowej (URL): www.mzn-trzebinia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzn-trzebinia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32 - 541 Trzebinia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Numer referencyjny: PP 2/MZN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 7.1. Przedmiotem zamówienia jest „Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.” 1) Szczegółowy zakres czynności objętych usługą Pogotowia Technicznego określa załącznik nr 7 do SIWZ, natomiast zakres czynności Konserwacji i drobnych napraw wskazano w załączniku nr 8 do SIWZ, przy czym szczegółowy zakres usług Konserwacji i drobnych napraw będzie wynikał ze zleceń roboczych wystawianych na konkretne obiekty, w mirę bieżących potrzeb i zgłoszeń od użytkowników lokali. Adresy nieruchomości określają załączniki 9 i 10 do SIWZ. 2) Zadania z zakresu Konserwacji i drobnych napraw będą wykonywane w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze, natomiast zadania w zakresie Pogotowia Technicznego w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy. 3) Zadania Pogotowia Technicznego wskazane przez Zamawiającego wykonywane będą na terenie Gminy Trzebinia w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz terenach do nich przyległych. 4) Zadania z zakresu Konserwacji i drobnych napraw będą wykonywane na terenie Gminy Trzebinia w gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych, na terenach do nich przyległych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych, zarówno administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. jak i będących w obcym zarządzie. 5) Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien stosować wyłącznie wyroby i materiały posiadające dopuszczenie do stosowania zgodnie z warunkami Prawa Budowlanego. 6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 11 do SIWZ. 7) Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych 50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 7.2. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.): 1) roboty konserwacyjno - naprawcze w zakresie instalacji elektrycznej; 2) roboty konserwacyjno - naprawcze w zakresie instalacji gazowej; 3) roboty konserwacyjno- naprawcze w zakresie instalacji wod- Kan; 4) roboty konserwacyjno - naprawcze w zakresie instalacji c.o. i c.w.u.; 5) roboty murarskie i tynkarskie; 6) roboty dekarskie; 7) roboty posadzkarskie; 8) roboty brukarskie (naprawa chodników, podestów wejściowych, opasek wokół budynku); 9) roboty ogólnobudowlane. 7.3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, nie obowiązuje w przypadku, gdy czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 7.4. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 7.2. SIWZ 7.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.7.2. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w pkt. 7.2. SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 7.7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.2. SIWZ czynności. 7.8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.2. SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 2 pkt. 1) ppkt. b) projektu umowy (załącznik nr 11 do SIWZ). 7.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z wolnej ręki na roboty budowlane, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50700000-2
50711000-2
50720000-8
45330000-9
45400000-1
45440000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a) posiada niezbędne doświadczenie i zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, co najmniej jedno zamówienie (umowę), przez okres co najmniej 5 kolejnych miesięcy, obejmujące swym zakresem co najmniej 40 budynków, polegające na świadczeniu, robót odpowiadających swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, w budynkach wielorodzinnych, budynkach mieszkalnych lub użytkowych administrowanych przez wspólnoty, gminy lub spółdzielnie mieszkaniowe, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. - Zamawiający dopuszcza również wykazanie się przez Wykonawcę równoległą realizacją (w tym samym czasie) kilku zamówień (umów) pod warunkiem, że swym zakresem będą obejmowały łącznie co najmniej 40 budynków. b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym przy realizacji zamówienia, tj. minimum 4 samochodami, w tym minimum 2 samochodami dostawczymi o dopuszczalnej ładowności co najmniej 600 kg. c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi: - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów , montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa1) w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu ni wyższym niż 1kV, - minimum 2 osobami, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa1) w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu ni wyższym niż 1kV, - minimum 2 osobami, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i remontów dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych(Grupa2) w zakresie: instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW, - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe(Grupa3) w zakresie: urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, - minimum 2 osobami, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i remontów dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa3) w zakresie: urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, - min 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w pkt. 1.3 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. b) stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prze Wykonawcę robót budowlanych wskazanych w pkt. 1.4. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w szczególności, referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonanie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. d) wykaz samochodów, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi samochodami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca wraz z ofertą składa: Szczegółowa wycena, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, stanowiące załącznik 1b do SIWZ; Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego; Stosowne Pełnomocnictwo(a); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; Potwierdzenie wniesienia wadium. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 19.7 pkt. 7) (strona internetowa Zamawiającego: www.mzn-trzebinia.pl – zakładka „Aktualności - przetargi”), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (na lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 12.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, na wezwanie Zamawiającego składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 12.4.1. oraz dokumenty wymienione w pkt. 12.4.2. w zakresie, w jakim podmiot trzeci udostępnia swoje zasoby. 12.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt. 12.4.1. składa każdy z wykonawców. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.4.2. składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 12.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.4.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.7. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 12.8. SIWZ stosuje się. 12.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 9.1.1. oraz 9.1.2. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać adres pod jakim dostępne są wymagane dokumenty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/. 1) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego. 2) Wykonawca wnosząc wadium winien zaznaczyć, że wadium wnoszone jest na przedmiotowe zamówienie, poprzez podanie nazwy zadania: „Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy”. 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 15.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 – Bank Spółdzielczy w Chrzanowie (Pożądane jest załączenie do oferty kopii dokonanego przelewu). 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego, przed upływem terminu składania ofert. (Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem). 15.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale wraz z pismem przewodnim, przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32-541 Trzebinia (sekretariat, Ip.). 15.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15.7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 15.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinno zawierać również: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) ze wskazaniem ich siedzib; w przypadku oferty wspólnej, należy w treści dokumentu wyraźnie podać, jako dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwy i adresy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 15.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 15.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
czas przystąpienia do usunięcia awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 17 projektu umowy: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać propozycję zmiany oraz wykazanie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Warunkiem dokonania zmian jest zgoda na jej dokonanie, wyrażona przez strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32-541 Trzebinia, w Sali narad, w dniu 20.11.2019 r o godz. 10:30 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Klauzula informacyjna (RODO): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ul. Matejki 1, 32-541 Trzebinia;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nedzaodo@interia.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie chałupnicze - Podhale
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania06-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę szycie chałupnicze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.