Pełnienie pogotowia awaryjnego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie pogotowia awaryjnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJastrzębie-Zdrój
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Nieruchomości
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-27
 • Numer ogłoszenia544154-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 544154-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Miejski Zarząd Nieruchomości: Pełnienie pogotowia awaryjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości, krajowy numer identyfikacyjny 27120497100000, ul. ul. 1-go Maja  55 , 44-330  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 787 001, e-mail dl@mzn.jastrzebie.pl, faks 324 762 952.
Adres strony internetowej (URL): www.mzn.jastrzebie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzn.jastrzebie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie pogotowia awaryjnego
Numer referencyjny: DL.4221.3.2020.AWP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu dyżuru pogotowia technicznego w nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:Zadanie 1: Pełnienie dyżuru pogotowia awaryjnego.Zadanie polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania instalacji: wod.-kan., c.o., gazowych oraz utrzymanie ogólnej sprawności technicznej we wszystkich obiektach administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju. Czas reakcji wynosi maksymalnie do 60 min. Za czas reakcji rozumiany jest czas od momentu zgłoszenia awarii do czasu przystąpienia do jej usuwania. Usunięcie awarii powinno nastąpić: maksymalnie do 3 godzin od zgłoszenia. Uwaga: w przypadku awarii, która może spowodować duże szkody do jej usunięcia należy przystąpić natychmiast.Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania 1 określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ.Razem lokali mieszkalnych: 494Razem lokali użytkowych: 93Zadanie 2: Awaryjne pełnienie obsługi budynku przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju w dniach roboczych w godzinach 8:00-20:00 oraz ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-20:00 wg potrzeb Zamawiającego określonych w STWiOR, stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. Pełnienie obsługi może się także odbywać w pojedynczych godzinach wg potrzeb Zamawiającego.Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania 2 określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ.Zamawiający oszacował 140 godzin awaryjnego pełnienia obsługi budynku przy ul. Witczaka 5B w czasie realizacji umowy.Zadanie 3: Wyjazd do działek i budynków mieszkalnych i użytkowych nie ujętych w załącznikach do STWiOR w obrębie miasta Jastrzębia-Zdroju. Zakres czynności do realizacji jest tożsamy z zakresem Zadania 1.Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania 3 określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ.Zamawiający oszacował 5 wyjazdów w ramach pełnienia pogotowia awaryjnego do budynków i działek mieszkalnych spoza załączników wskazanych w STWiOR.Zamawiający oszacował 10 wyjazdów w ramach pełnienia pogotowia awaryjnego do budynków i działek użytkowych spoza załączników wskazanych w STWiOR.2) W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.4) Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu j/n: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace5) Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi: 12 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania bezusterkowego pozytywnego częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.6) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:- na etapie złożenia oferty – stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę;- na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we wzorze umowy stanowiącym Załączniknr 10 do SIWZ;b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ;c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określa pkt 9 STWiOR (Załącznik nr 11 do SIWZ).Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami oraz sytuacji w zakresie spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia:Zadanie 1 Pełnienie dyżuru pogotowia awaryjnego:a) czas pełnienia dyżuru: w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 7:00 dnia następnego,b) w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowe dni wolne ustalone przez Zamawiającego (ok. 4-5 dni w roku) - całodobowo. W przypadku dodatkowych dni wolnych ustalonych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności pełnienia dyżuru z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.Zadanie 2 Awaryjne pełnienie obsługi budynku przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju:a) w dni robocze oraz ustawowo wolne od pracy w godzinach od godz. 8:00 do godz. 20:00 (w ilości oszacowanej przez Zamawiającego na 140 godzin),b) awaryjne pełnienie obsługi może także odbywać się na pojedyncze godziny wg potrzeb Zamawiającego,c) Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności pełnienia obsługi budynku z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadkach nagłych (absencja pracownika Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia obsługi w terminie do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia przez Dyżurnego MZN.Zadanie 3 Wyjazd do działek i budynków mieszkalnych i użytkowych nie ujętych w załącznikach do STWiOR w obrębie miasta Jastrzębia-Zdroju:a) czas pełnienia dyżuru: w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 7:00 dnia następnego,b) w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowe dni wolne ustalone przez Zamawiającego (ok. 4-5 dni w roku) - całodobowo. W przypadku dodatkowych dni wolnych ustalonych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności pełnienia dyżuru z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi:a) świadectwo kwalifikacji SEP w zakresie obsługi, konserwacji i remontów typu „E” i „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem sieci i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa (minimum 1 osoba),b) świadectwo kwalifikacji SEP w zakresie obsługi, konserwacji i remontów typu „E” i „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW oraz sieci instalacyjne cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW (minimum 1 osoba),c) badania wysokościowe uprawniające do pracy na wysokości (minimum 1 osoba).Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami.2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nw. sprzętem oraz urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego wraz z aktualnym na dzień składania dokumentów potwierdzeniem legalizacji urządzeń pomiarowych:a) samochód serwisowy – minimum jeden;b) zestaw narzędzi do prac hydraulicznych (klucze do rur, klucze płaskie, oczkowe, gwintownica do rur) – minimum jeden zestaw;c) komplet drabin do prac na wysokościach (w tym jedna do wysokości minimum 6 m) – minimum 2 szt.;d) aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do wykonywania pomiarów szczelności instalacji gazowej - minimum jedna;e) urządzenia i narzędzia do ręcznego i mechanicznego udrażniania kanalizacji – minimum jeden zestaw;f) zestaw narzędzi i elektronarzędzi (śrubokręty, młotki, pilarka mechaniczna, wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowa, wiertarki) – minimum jeden zestaw;g) urządzenie do zgrzewania rur w technologii pp wraz z kompletem głowic – minimum jedno;h) zaciskarka do rur stalowych z kompletem szczęk zaciskowych – minimum jedna;i) spawarka – minimum jedna.Wymagane jest, aby wszystkie pomiary były wykonywane urządzeniami kontrolno-pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa legalizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 6.4.2) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/y powinien/powinny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ppkt, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument/y powinien/powinny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób dotyczący warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) lit. a)-c) SIWZ stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi dotyczy warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2) lit. a)-i) SIWZ stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;b) Dokumenty i oświadczenia, które zgodnie z postanowieniami pkt 6 ppkt 6.1a) SIWZ należy przedłożyć wraz z ofertą;c) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników;e) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu - Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003.4. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w Dziale Logistyki MZN, pokój nr 1 do dnia 05.06.2020 r. do godz. 9 00 .5. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:1) obejmować warunki zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami zawarte w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp tj.:a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy.6. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego tj. 05.06.2020 r. do godz. 9 00 .7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena/stawka brutto (A) 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (B) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadku:a) zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;b) śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska, utraty wymaganych uprawnień;c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;d) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,e) istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;f) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia;g) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;h) zbycia lub wyłączenia z eksploatacji przez Zamawiającego obiektów dotyczy Zadania 1 oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego;i) możliwość zmniejszenia ilości budynków w przypadku czasowego wyłączenia obiektów z eksploatacji, w szczególności na czas wykonania remontu, adaptacji lub modernizacji dotyczy Zadania 1 oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego;j) możliwość zwiększenia ilości budynków w przypadku włączenia do realizacji umowy nowo przejętego budynku/budynków lub włączenia do realizacji umowy budynku/budynków administrowanych przez MZN a nieujętych w Zadaniu 1 – rozliczenie nastąpi wg stawki/ceny jednostkowej określonej w umowie dotyczy Zadania 1 – oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego;k) możliwość zwiększenia szacowanej ilości godzin dla Zadania 2 określonych w § 1 niniejszej umowy w przypadku wykorzystania godzin szacowanych przez Zamawiającego oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego;l) możliwość zwiększenia szacowanej ilości wyjazdów do lokali w budynkach mieszkalnych i użytkowych dla Zadania 3 określonych w § 1 niniejszej umowy w przypadku wykorzystania wyjazdów szacowanych przez Zamawiającego oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego;ł) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania;m) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części;n) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;o) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;p) rezygnacji z Podwykonawcy;r) zmiany prowadzącej do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;s) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób z wymaganymi uprawnieniami określonymi w § 5 ust. 4 lit a)-c) umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SIWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;2. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt l), ł), m), n), o) wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.3. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zakresu rzeczowego bądź konieczności zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych wyżej, rozliczenie wartości zamówienia nastąpi zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w Formularzu Ofertowym dołączonym do złożonej oferty.4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rozbicie żeliwa - Wojkowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę rozbicie żeliwa ilość około 70 ton w skali roku około 1000-1500. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.