Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoInowrocław
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-02-11
 • ZamawiającyMiasto Inowrocław
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-03
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00005156
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ratuszowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 52 35 55 250

1.5.8.) Numer faksu: 48 35 55 233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa i konserwacja fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f74175d-660e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001086/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Obsługa fontann oraz przepompowni tężni solankowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ - załącznik nr 1 instrukcja

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określony w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 158048,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja 13 fontann (fontanna na Rynku, fontanna w Ogrodach Papieskich, fontanna przy muszli koncertowej, fontanna na terenie tężni solankowej, fontanna na dużym stawie z mostkiem w Parku Solankowym, fontanna na małym stawie w Parku Solankowym, fontanna na terenie Skweru Obrońców Inowrocławia, fontanna na stawie – os. Piastowskie, fontanna na stawie – ul. L. Czarlińskiego, fontanna na stawie – Szymborze, fontanna – Skwer Leona Wyczółkowskiego, fontanna na stawie „Kaula”, fontanna przy kościele św. Mikołaja) oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i czystościowym wraz z obsługą przepompowni tężni solankowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części z możliwością składania ofert częściowych, w tym:część 1 – obsługa i konserwacja 12 fontann część 2 – obsługa i konserwacja fontanny na Rynkuczęść 3 – obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”.2. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawarto w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający na wniosek wykonawcy udostępni Instrukcję obsługi i eksploatacji fontanny na Rynku wraz z projektem budowlanym wykonawczym.

4.2.5.) Wartość części: 85365,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wykonanie usług obsługi i konserwacji fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu na okres kolejnych 12 m-cy za kwotę brutto nie przekraczającą 108.000,00 zł brutto

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (wznowienie), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 108.000,00 zł brutto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszona awarię

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja 13 fontann (fontanna na Rynku, fontanna w Ogrodach Papieskich, fontanna przy muszli koncertowej, fontanna na terenie tężni solankowej, fontanna na dużym stawie z mostkiem w Parku Solankowym, fontanna na małym stawie w Parku Solankowym, fontanna na terenie Skweru Obrońców Inowrocławia, fontanna na stawie – os. Piastowskie, fontanna na stawie – ul. L. Czarlińskiego, fontanna na stawie – Szymborze, fontanna – Skwer Leona Wyczółkowskiego, fontanna na stawie „Kaula”, fontanna przy kościele św. Mikołaja) oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i czystościowym wraz z obsługą przepompowni tężni solankowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części z możliwością składania ofert częściowych, w tym:część 1 – obsługa i konserwacja 12 fontann część 2 – obsługa i konserwacja fontanny na Rynkuczęść 3 – obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”.2. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawarto w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający na wniosek wykonawcy udostępni Instrukcję obsługi i eksploatacji fontanny na Rynku wraz z projektem budowlanym wykonawczym.

4.2.5.) Wartość części: 51219,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wykonanie usług obsługi i konserwacji fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu na okres kolejnych 12 m-cy za kwotę brutto nie przekraczającą 65.000,00 zł brutto

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (wznowienie), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 65.000,00 zł brutto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszona awarię

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja 13 fontann (fontanna na Rynku, fontanna w Ogrodach Papieskich, fontanna przy muszli koncertowej, fontanna na terenie tężni solankowej, fontanna na dużym stawie z mostkiem w Parku Solankowym, fontanna na małym stawie w Parku Solankowym, fontanna na terenie Skweru Obrońców Inowrocławia, fontanna na stawie – os. Piastowskie, fontanna na stawie – ul. L. Czarlińskiego, fontanna na stawie – Szymborze, fontanna – Skwer Leona Wyczółkowskiego, fontanna na stawie „Kaula”, fontanna przy kościele św. Mikołaja) oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i czystościowym wraz z obsługą przepompowni tężni solankowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części z możliwością składania ofert częściowych, w tym:część 1 – obsługa i konserwacja 12 fontann część 2 – obsługa i konserwacja fontanny na Rynkuczęść 3 – obsługa i konserwacja przepompowni na terenie tężni solankowej wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”.2. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawarto w załączniku nr 1a do SWZ. Zamawiający na wniosek wykonawcy udostępni Instrukcję obsługi i eksploatacji fontanny na Rynku wraz z projektem budowlanym wykonawczym.

4.2.5.) Wartość części: 21463,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wykonanie usług obsługi i konserwacji fontann oraz przepompowni tężni solankowej w Inowrocławiu na okres kolejnych 12 m-cy za kwotę brutto nie przekraczającą 27.000,00 zł brutto

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (wznowienie), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 27.000,00 zł brutto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszona awarię

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:a) w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali usługi polegające na naprawach i konserwacji fontann, w sposób ciągły, przez co najmniej 6 miesięcy w ramach 1 umowy (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1);b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali usługi polegające na naprawach i konserwacji fontann, w sposób ciągły, przez co najmniej 6 miesięcy w ramach jednej umowy, gdzie przynajmniej jedna z fontann to fontanna muzyczna lub multimedialna, wyposażona w co najmniej 30 sterowanych dysz, w tym min. 10 dysz z przerywaczami strumienia za pomocą elektrozaworu (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 2 lub cz. 1 i 2 );c) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy cz. 3 );d) dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu napraw i konserwacji fontann (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1);e) dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu napraw i konserwacji fontann muzycznych lub multimedialnych, wyposażonych w co najmniej 30 sterowanych dysz, w tym 10 dysz z przerywaczami strumienia za pomocą elektrozaworu (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 2 lub na cz. 1 lub na cz. 1 i 2);f) dysponują min. 1 łodzią wiosłową (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymaga się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie: 1) zmniejszenie zakresu świadczonych usług w przypadku:a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,b) wyłączenia urządzeń (fontann lub przepompowni) z eksploatacji z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia (proporcjonalnie); 2) zwiększenie zakresu świadczonych usług w przypadku: a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,b) włączenia urządzeń (fontann) do eksploatacji z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia, które zostanie ustalone przez strony na podstawie cen podanych w ofercie, z uwzględnieniem specyfiki dodatkowych fontann;c) konieczności realizacji dodatkowych czynności, które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania usług, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom – z jednoczesnym zapewnieniem przez Wykonawcę dodatkowego personelu/narzędzi/sprzętu spełniających/spełniającego warunki techniczne określone w SWZ w liczbie niezbędnej do prawidłowego wykonania zwiększonego zakresu usług;3) zmiana sposobu świadczenia usług w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w SWZ lub umowie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może skutkować zmianą wynagrodzenia wykonawcy; 4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą równoważne z ocenianym doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ofercie wykonawcy;5) zmiana terminu realizacji umowy wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności uzasadnionej warunkami atmosferycznymi i przepisami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19.Pozostałe informacje dotyczące zmian umowy określa SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania:Cz. 1 – od 15 kwietnia 2021 r. do 15 października 2021 r. (terminy rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianie uzasadnionej warunkami atmosferycznymi)Cz. 2 – od 1 marca 2021 r. (lub od dnia zawarcia umowy) do 28.02.2022 r.Cz. 3 – od 1 marca 2021 r. (lub od dnia zawarcia umowy) do 28.02.2022 r.Ww. terminy mogą ulec zmianie uzasadnionej warunkami atmosferycznymi i przepisami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19).
2021-02-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Polerowanie blachy mosiężnej - Inowrocław
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie polerowanie blachy mosiężnej, Proszę o podanie ceny za m2 Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG NA TERENIE GMINY SULECHÓW
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Utrzymanie nośników Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie w 2021 roku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI