Wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza na rok 2019, plakatu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza na rok 2019, plakatu edukacyjnego „Łąka” oraz tablic edukacyjnych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrempna
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMagurski Park Narodowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-23
 • Numer ogłoszenia638462-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 638462-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Magurski Park Narodowy: Wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza na rok 2019, plakatu edukacyjnego „Łąka” oraz tablic edukacyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 180789309, ul. Krempna  59 , 38-232   Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 099, e-mail pangryk@magurskipn.pl, faks 134 414 440.
Adres strony internetowej (URL): http://www.magurskipn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie oferty za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Adres:
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, 38-232 Krempna 59.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza na rok 2019, plakatu edukacyjnego „Łąka” oraz tablic edukacyjnych.
Numer referencyjny: ZF-370-32/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia jest: Wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza na rok 2019, plakatu edukacyjnego „Łąka” oraz tablic edukacyjnych.. W zakresie części 1: Wykonanie kalendarza o siedliskach i gatunkach objętych projektem na rok 2019. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kalendarza na 2019 rok. Parametry techniczne kalendarza: - nakład: 1 000 szt.; - format B2 (48x68 cm); - 2 karty; - papier kreda matowa 250 g; - zadruk dwóch kart 4+4; - lakier UV wybiórczo; - oprawa: spirala i przywieszka po krótszym boku oraz karton usztywniający 250 g (1/3 wysokości); - przygotowanie projektu graficznego według wymagań Zamawiającego. Wykonanie tj. wydruk będzie możliwy po uzyskaniu akceptacji projektu kalendarza przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz zawierać oznaczenia unijne, zgodne z wytycznymi projektu POIS.02.04.00-00-0168/16. Zamawiający dostarczy zdjęcia, pozostałe niezbędne dane i logotypy. W zakresie części 2: Zaprojektowanie, wykonanie i druk plakatu „Łąka”. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu graficznym, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego plakatu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży "Łąka". Rysunek powinien przedstawiać spójną kompozycję, złożoną z około 15-20 gatunków roślin i zwierząt, ułatwiający identyfikację gatunków w terenie (lista gatunków zostanie podana przez Zamawiającego). Grafika powinna wiernie oddawać wygląd poszczególnych gatunków, tak aby na jej podstawie możliwe było rozpoznanie ich charakterystycznych cech. Grafika powinna być wykonana w sposób poprawny merytorycznie i estetyczny, wymagane jest wykonanie ilustracji (rysunków) w technice manualnej - akwareli, kredki akwarelowej, przy czym wszystkie ilustracje muszą być wykonane z zachowaniem jednolitej formy graficznej (w jednolitym stylu plastycznym). Wyklucza się tworzenie ilustracji w komputerze za pomocą narzędzi odpowiadających za efekt pędzla, ołówka, kredki, itp. oraz przetwarzania zdjęć za pomocą filtrów w odpowiednich programach graficznych. Wykluczone jest stosowanie stylizacji i wizji artystycznych w przedstawianiu gatunków. Grafika powinna być czytelna po wydrukowaniu na arkuszu w formacie A3 oraz dostarczona w wersji kolorowej, w rozdzielczości min. 300 dpi oraz w formatach CDR lub AI, lub EPS. Parametry techniczne plakatu: - format: A3, - nakład: 4 000 szt, - zadruk: 4+0, papier plakatowy, papier błysk, - gramatura papieru: minimum 130 g/m2. Wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji projektu plakatu przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz zawierać oznaczenia unijne, zgodne z wytycznymi projektu POIS.02.04.00-00-0168/16. Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne jakie dane i logotypy winny znaleźć się na wyżej opisanych elementach przedmiotu zamówienia. W zakresie części 3: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego zestawu piankowych tablic edukacyjnych tworzących dwie wystawy. Tablice zawierać będą kolorowe zdjęcia oraz krótkie opisy. Wystawa nr 1 „Łemkowskie sady”. Parametry techniczne tablicy: - wymiary: 70/100 cm, - układ: poziomy lub pionowy, - rodzaj pianki: biała, grubość 5 mm, - materiał: jednostronnie, folia matowa, - dodatki: 2 uchwyty z tyłu, aluminiowa ramka, - ilość: 10. Wystawa nr 2 „Magurskie łąki”. Parametry techniczne tablicy: - wymiary: 70/100 cm, - układ: poziomy lub pionowy, - rodzaj pianki: biała, grubość 5 mm, - materiał: jednostronnie, folia matowa, - dodatki: 2 uchwyty z tyłu, aluminiowa ramka, - ilość: 10. Wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji projektu tablicy przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy zdjęcia, teksty oraz wytyczne jakie dane winny znaleźć się na wyżej opisanych elementach przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79822500-7
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
14
7

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) co najmniej 3 usługi polegające na graficznym opracowaniu i druku ilustrowanych wydawnictw, wydrukowanych na papierze o gramaturze min. 120 g o nakładzie, każdego z nich co najmniej 1 000 egzemplarzy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Pełnomocnictwa. - Oświadczenie, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
ocena techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 2. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, d) zmiana rachunku bankowego wskazana w niniejszej umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie kalendarza o siedliskach i gatunkach objętych projektem na rok 2019.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kalendarza na 2019 rok. Parametry techniczne kalendarza: - nakład: 1 000 szt. - format B2 (48x68 cm), - 2 karty - papier kreda matowa 250g, - zadruk dwóch kart 4+4 - lakier UV wybiórczo, - oprawa: spirala i przywieszka po krótszym boku oraz karton usztywniający 250 g (1/3 wysokości), - przygotowanie projektu graficznego według wymagań Zamawiającego Wykonanie tj. wydruk będzie możliwy po uzyskaniu akceptacji projektu kalendarza przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz zawierać oznaczenia unijne, zgodne z wytycznymi projektu POIS.02.04.00-00-0168/16. Zamawiający dostarczy zdjęcia, pozostałe niezbędne dane i logotypy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79822500-7, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dla części 1: - 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie, wykonanie i druk plakatu „Łąka”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu graficznym, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego plakatu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży "Łąka". Rysunek powinien przedstawiać spójną kompozycję, złożoną z około 15-20 gatunków roślin i zwierząt, ułatwiający identyfikację gatunków w terenie (lista gatunków zostanie podana przez Zamawiającego). Grafika powinna wiernie oddawać wygląd poszczególnych gatunków, tak aby na jej podstawie możliwe było rozpoznanie ich charakterystycznych cech. Grafika powinna być wykonana w sposób poprawny merytorycznie i estetyczny, wymagane jest wykonanie ilustracji (rysunków) w technice manualnej - akwareli, kredki akwarelowej, przy czym wszystkie ilustracje muszą być wykonane z zachowaniem jednolitej formy graficznej (w jednolitym stylu plastycznym). Wyklucza się tworzenie ilustracji w komputerze za pomocą narzędzi odpowiadających za efekt pędzla, ołówka, kredki, itp. oraz przetwarzania zdjęć za pomocą filtrów w odpowiednich programach graficznych. Wykluczone jest stosowanie stylizacji i wizji artystycznych w przedstawianiu gatunków. Grafika powinna być czytelna po wydrukowaniu na arkuszu w formacie A3 oraz dostarczona w wersji kolorowej, w rozdzielczości min. 300 dpi oraz w formatach CDR lub AI, lub EPS. Parametry techniczne plakatu: - format: A3, - nakład: 4 000 szt, - zadruk: 4+0, papier plakatowy, papier błysk, - gramatura papieru: minimum 130 g/m2. Wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji projektu plakatu przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne jakie dane winny znaleźć się na wyżej opisanych elementach przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79822500-7, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dla części 2: - 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego zestawu piankowych tablic edukacyjnych tworzących dwie wystawy. Tablice zawierać będą kolorowe zdjęcia oraz krótkie opisy. Wystawa nr 1 „Łemkowskie sady”. Parametry techniczne tablicy: - wymiary: 70/100 cm, - układ: poziomy lub pionowy, - rodzaj pianki: biała, grubość 5 mm, - materiał: jednostronnie, folia matowa, - dodatki: 2 uchwyty z tyłu, aluminiowa ramka, - ilość: 10. Wystawa nr 2 „Magurskie łąki”. Parametry techniczne tablicy: - wymiary: 70/100 cm, - układ: poziomy lub pionowy, - rodzaj pianki: biała, grubość 5 mm, - materiał: jednostronnie, folia matowa, - dodatki: 2 uchwyty z tyłu, aluminiowa ramka, - ilość: 10. Wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji projektu tablicy przez Zamawiającego. Projekt ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz zawierać oznaczenia unijne, zgodne z wytycznymi projektu POIS.02.04.00-00-0168/16. Zamawiający przekaże Wykonawcy zdjęcia, teksty oraz wytyczne jakie dane i logotypy winny znaleźć się na wyżej opisanych elementach przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79822500-7, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji dla części 3: - 7 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu tablic - realizacji wraz z dostarczeniem wykonanych tablic do siedziby Zamawiającego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje ulotkarzy do roznoszenia ulotek - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ulotkarzy do roznoszenia ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.