Usługa druku techniką offsetową na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa druku techniką offsetową na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-06-09
 • ZamawiającyKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068136
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku techniką offsetową na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 445 41 59

1.5.8.) Numer faksu: 81 445 41 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku techniką offsetową na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1c2a4b6-bebe-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy . Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Małgorzata Nepelska email: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1)dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy nale-ży użyć formatu XAdES. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej . Szczegółowe wymagania zawarto w rozdz. VIII SWZ. 8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia w rozdz. VIII określił informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fi-zycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Magdalena Pietras, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze-śnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowa-nia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Pełna treść klauzuli rozdz. XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku techniką offsetową na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena oferty – „C”- 60%;
2) Termin realizacji jednostkowego zamówienia 40%;
Kryterium Waga kryterium [%] Maksymalna liczba punktów za dane kryterium Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto przedmiotu zamówienia
C 60% 60 C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz ofertowy ” i zaoferowanej w nim ceny Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
Termin realizacji jednostkowego zamówienia
TR 40% 40 Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Formularz ofertowy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy:
TR = (Tn / To) x 40 pkt, gdzie:
TR – ocena punktowa za oceniane kryterium termin realizacji jednostkowego zamówienia;
Tn – najkrótszy oferowany termin realizacji jednostkowego zamówienia spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
To – termin realizacji zamówienia w ofercie ocenianej.
Zamawiający określa minimalny i maksymalny termin realizacji jednostkowego zamówienia:
Minimalny termin realizacji wynosi 5 dni roboczych od dnia kolejnego po dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza sygnalnego lub ozalidu.
Maksymalny termin realizacji wynosi 15 dni roboczych od dnia kolejnego po dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza sygnalnego lub ozalidu.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż minimalny termin realizacji jednostkowego zamówienia wskazanego w SWZ przez Zamawiającego (tj. krótszego niż 5 dni roboczych), skutkować będzie przyjęciem, że Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie minimalnym 5 dni roboczych, a oferta Wykonawcy otrzyma wówczas 40 pkt.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dłuższego niż maksymalny termin wskazany w SWZ przez Zamawiającego (tj. ponad 15 dni roboczych), skutkować będzie przyjęciem 15 dniowego terminu realizacji zamówienia.
Termin realizacji jednostkowego zamówienia liczony jest począwszy od dnia kolejnego po dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego egzemplarza sygnalnego lub ozalidu.
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt.
Łączna ilość 100% 100 pkt
2. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród nieodrzuco-nych ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona najwyżej - jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji jednostkowego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia : Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi druku techniką offsetową, tj. druku, oprawy i dostawy książek, o wartości min. 60 000,00 zł brutto każda. Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa wyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1) lit. d) powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy następujące podmiotowe środki dowodowe niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające brak podstaw wykluczenia :
a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złoże-niem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)); c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadło-ści, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sy-tuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 2 pkt. 1) lit. b), zastępuje się je odpowied-nio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonaw-cy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 4) powyżej stosuje się.
6) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, ma-jących siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt. 3)-5) powyżej stosuje się odpowiednio.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy Zakupowej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach i formie określonej w rozdziale XIV, dokumenty wymienione w rozdziale XIV ust. 1. 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ, Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 10 (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy), Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą łącznie posiadać doświadczenie wskazane w ust. 1 pkt. 2) lit. d) SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki wprowadzania zmian umowy , ich rodzaj i zakres zostały określone w § 10 projektowanych postanowień umowy - załącznika nr 7 do SWZ . Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.
2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kompleksową obsługę marketingową, wizualną i targowo-wystawienniczą - Konopnica
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kompleksową obsługę marketingową, wizualną i targowo-wystawienniczą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI