„Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-10
 • Numer ogłoszenia535789-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535789-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi: „Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 10052223800000, ul. ul. Targowa  1/3 , 90-022  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 233 50 53, e-mail zamowienia@ec1lodz.pl, faks 42 638 59 58.
Adres strony internetowej (URL): www.ec1lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Poczta
Adres:
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów”
Numer referencyjny: 080/DA/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów w podziale na następujące części/pakiety: 1) PAKIET 1 – Usługi poligraficzne, 2) PAKIET 2 – Usługi specjalistyczne poligraficzne, 3) PAKIET 3 – Usługi w zakresie wydawnictw zwartych. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy: 1) w PAKIECIE 1: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), d) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, 2) w PAKIECIE 2: a) usługi drukowania, b) usługi montażu i demontażu lub opakowanie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, 3) w PAKIECIE 3: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), c) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem pkt IV.4. SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla każdej części/pakietu zawarty został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług poligraficznych dotyczących następującego asortymentu określonego: a) w PAKIECIE 1: - w poz. 4 (Wizytówki) w ilości 5 nakładów, - w poz. 21 (Plakat, format netto 500x707mm) w ilości 5 nakładów, - w poz. 25 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 1 nakładu, - w poz. 26 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 2 nakładów, b) w PAKIECIE 2: - w poz. 5 (Naklejka, różne kształty) w ilości 1 nakładu, - w poz. 6 (Stand, format 2x2m) w ilości 3 nakładów, - w poz. 7 (Dibond srebrny, drapany) w ilości 1 nakładu, c) w PAKIECIE 3: - w poz. 2 (Wydawnictwo zwarte: Sergei Eisenstein, wybór tekstów) w ilości 1 nakładu, - w poz. 3 (Wydawnictwo zwarte: Alfabetyzm filmowy) w ilości 1 nakładu, o parametrach takich samych jak wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający, w ramach prawa opcji, może nabyć pełną ilość nakładu asortymentu lub tylko część. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały uregulowane w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1), Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2) oraz Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3). Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji do końca obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przekazać do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, publikacje wskazane w PAKIECIE 3 w pozycjach od nr 1 do nr 5. Lista bibliotek oraz ilość obowiązkowych egzemplarzy znajduje się pod adresem: http://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/. Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następujących terminach: Bibliotece Narodowej – w ciągu 5 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji; pozostałym bibliotekom – w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji. PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (t.jedn.: Dz.U. 2018, poz. 545), • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161, ze zm.). RÓWNOWAŻNOŚĆ: Wobec wszelkich wskazanych i wymaganych w SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych oraz certyfikatów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za „produkt równoważny”, Zamawiający będzie uznawał produkt o nie gorszych parametrach technicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) w PAKIECIE 1 i PAKIECIE 3: a) usługi CTP, b) usługi drukarskie, c) usługi introligatorskie; 2) w PAKIECIE 2: a) usługi drukarskie przez okres obowiązywania umowy z Wykonawcą. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w § 4 i § 7 Istotnych postanowień umowy (dla każdego z pakietów), stanowiących Załącznik nr 1a, 1b oraz 1c do SIWZ. GWARANCJA: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 1) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały informacyjno-promocyjne w zakresie PAKIETU 1, 2) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały wielkoformatowe w zakresie PAKIETU 2, 3) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone wydawnictwa zwarte w zakresie PAKIETU 3. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1), Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2) oraz Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3).

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Treść oferty stanowią następujące dokumenty: 1. FORMULARZ OFERTY – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ), składany w oryginale. 2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 3 do SIWZ), składany w oryginale. 3. Po 1 EGZEMPLARZU PRÓBKI określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ: a) w PAKIECIE 1 w poz. 4 (Wizytówka), poz. 27 (Folder, format netto 848x297mm), b) w PAKIECIE 2 w poz. 4 (Kanwas); c) w PAKIECIE 3 (Wydawnictwo zwarte – zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale IX.6.3. SIWZ (Zasady oceny kryterium „Jakość”) oraz w Załączniku 3 do SIWZ w zakresie Pakietu 3). Każda próbka będzie przedmiotem badania w kryterium „Jakość” w kryteriach oceny ofert, określonych w rozdziale IX SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, potwierdzi autentyczność każdej próbki. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wypełnionego WYKAZU ZŁOŻONYCH PRÓBEK (wg zał. nr 5 do SIWZ). Ponadto wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty: 1. ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA lub kopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WNIESIENIE WADIUM – w innej formie niż pieniężna, tj. oryginał gwarancji lub poręczenia. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie zakupowej) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu: 1. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu albo braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składane w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: PAKIET 1 – wysokość wadium 4 400,00 zł; PAKIET 2 – wysokość wadium 1 300,00 zł; PAKIET 3 – wysokość wadium 3 000,00 zł. Kwota wadium dla całego zamówienia (wszystkich PAKIETÓW) wynosi: 8 700,00 zł. Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „WADIUM postępowanie numer 080/DA/PN/2019 – PAKIET NR …” Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert: Bank: PKO BP S.A Oddział w Łodzi Numer rachunku: 02 1020 3352 0000 1602 0221 0482 Wadium wniesione w innej niż pieniądz dopuszczonej formie, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty (w odrębnej kopercie), a jego kopia w ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określają Istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1), Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2) oraz Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny oferty zawierającej podatek (dla każdego z PAKIETÓW). Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia w innych formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. OTWARCIE OFERT: 1) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, Sala konferencyjna, 2) termin otwarcia ofert: dnia 19 kwietnia 2019 r. godz. 12:10.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 - Usługi poligraficzne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa zadania: 1) PAKIET 1 – Usługi poligraficzne Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych. 1) PAKIET 1 – Usługi poligraficzne: Lp. Przedmiot zamówienia Nakład Ilość nakładów (zamówienie podstawowe) Ilość nakładów (prawo opcji) 1. Koperty firmowe, format C6 1000 1 2. Koperty firmowe, format C5 300 1 3. Koperty firmowe, format C4 100 1 4. Wizytówki 100 23 5 5. Ulotki, format netto 99x210mm 5000 2 6. Ulotki, format netto 99x210mm 3000 12 7. Ulotki, format netto 99x210mm 5000 1 8. Ulotki, format netto A6 1000 10 9. Ulotki, format netto 189x210mm 1000 6 10. Ulotki, format netto 210x297mm 5000 4 11. Ulotki, format netto 210x297mm 1000 2 12. Ulotki, format netto 210x297mm 5000 12 13. Ulotki, 4xDL składana do DL 1000 1 14. Ulotki, format netto A3 25000 1 15. Plakat, format netto 707x1000mm 1000 1 16. Plakat, format netto 707x1000mm 100 5 17. Plakat, format netto 500x707mm 300 1 18. Plakat, format netto 500x707mm 100 9 19. Plakat, format netto 500x707mm 30 4 20. Plakat, format netto 500x707mm 25 10 21. Plakat, format netto 500x707mm 20 5 5 22. Plakat, format netto 500x707mm 10 2 23. Plakat, format netto 1200x1770mm 40 3 24. Kalendarz ścienny trójdzielny 200 1 25. Folder, format netto 848x297mm 2000 2 1 26. Folder, format netto 848x297mm 1000 2 2 27. Folder, format netto 848x297mm 500 1 28. Folder, format netto 840x297mm 500 1 29. Folder, format A5 poziom 2000 2 30. Komiks promocyjny, format netto 148x210mm 500 1 31. Zakładki, format netto 35x210mm 1000 20 32. Karty pocztowe, format 150x100mm 1000 5 33. Zaproszenia, format netto 99x210mm 250 1 34. Zaproszenia, format netto 99x210mm 200 1 35. Zaproszenia, format netto 99x210mm 200 10 36. Zaproszenia, format netto A6 50 4 37. Zaproszenia, format netto 188x210mm 500 4 38. Torba papierowa, wymiary 250x110x320mm 1000 1 39. Torba papierowa, wymiary 250x110x320mm 1000 1 40. Informator, format netto A4 7000 1 41. Notatnik, format A5, karton 300g/m2 1000 4 42. Zeszyt, format A5 1000 3 43. Naklejka, 20 mm 120000 4 44. Naklejka, okrągła, średnica 70mm 5000 1 Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy: w PAKIECIE 1: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), d) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla każdej części/pakietu zawarty został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług poligraficznych dotyczących następującego asortymentu określonego: w PAKIECIE 1: - w poz. 4 (Wizytówki) w ilości 5 nakładów, - w poz. 21 (Plakat, format netto 500x707mm) w ilości 5 nakładów, - w poz. 25 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 1 nakładu, - w poz. 26 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 2 nakładów, o parametrach takich samych jak wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający, w ramach prawa opcji, może nabyć pełną ilość nakładu asortymentu lub tylko część. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały uregulowane w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1). Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji do końca obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. RÓWNOWAŻNOŚĆ: Wobec wszelkich wskazanych i wymaganych w SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych oraz certyfikatów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za „produkt równoważny”, Zamawiający będzie uznawał produkt o nie gorszych parametrach technicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: w PAKIECIE 1: a) usługi CTP, b) usługi drukarskie, c) usługi introligatorskie. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w § 4 i § 7 Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1a do SIWZ. GWARANCJA: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały informacyjno-promocyjne w zakresie PAKIETU 1. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena za zamówienie podstawowe 55,00
Cena za prawo opcji 5,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2 - Usługi specjlalistyczne poligraficzne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa zadania: 2) PAKIET 2 – Usługi specjalistyczne poligraficzne Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z montażem banerów: PAKIET 2 – Usługi specjalistyczne poligraficzne: Lp. Przedmiot zamówienia Nakład Ilość nakładów (zamówienie podstawowe) Ilość nakładów (prawo opcji) 1. Baner formatu 13,4x10,2m 1 2 2. Baner, wydruk pełnokolorowy, nakład podany w metrach kwadratowych 550 1 3. Tablice, pvc spiennione 3mm, nakład podany w metrach kwadratowych 250 1 4. Kanwas, nakład podany w metrach kwadratowych 20 1 5. Naklejka, różne kształty, nakład podany w metrach kwadratowych 2 10 1 6. Stand, format 2x2m 3 1 3 7. Dibond srebrny, drapany, nakład podany w metrach kwadratowych. 50 1 8. Roll-up, format netto 1000x2000mm 1 7 Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy: w PAKIECIE 2: a) usługi drukowania, b) usługi montażu i demontażu lub opakowanie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla każdej części/pakietu zawarty został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług poligraficznych dotyczących następującego asortymentu określonego: w PAKIECIE 2: - w poz. 5 (Naklejka, różne kształty) w ilości 1 nakładu, - w poz. 6 (Stand, format 2x2m) w ilości 3 nakładów, - w poz. 7 (Dibond srebrny, drapany) w ilości 1 nakładu, o parametrach takich samych jak wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający, w ramach prawa opcji, może nabyć pełną ilość nakładu asortymentu lub tylko część. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały uregulowane w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, stanowiących Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2). Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji do końca obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. RÓWNOWAŻNOŚĆ: Wobec wszelkich wskazanych i wymaganych w SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych oraz certyfikatów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za „produkt równoważny”, Zamawiający będzie uznawał produkt o nie gorszych parametrach technicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: w PAKIECIE 2: a) usługi drukarskie przez okres obowiązywania umowy z Wykonawcą. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w § 4 i § 7 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1b do SIWZ. GWARANCJA: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały wielkoformatowe w zakresie PAKIETU 2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” stanowiące Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena za zamówienie podstawowe 55,00
Cena za prawo opcji 5,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PAKIET 3 - Usługi w zakresie wydawnictw zwartych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa zadania: 3) PAKIET 3 – Usługi w zakresie wydawnictw zwartych Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych: PAKIET 3 – Usługi w zakresie wydawnictw zwartych: Lp. Przedmiot zamówienia Nakład Ilość nakładów (zamówienie podstawowe) Ilość nakładów (prawo opcji) 1. Wydawnictwo zwarte: On the History of Film Style, David Bordwell, ilość stron: 340, Nr ISBN 300 1 2. Wydawnictwo zwarte: Sergei Eisenstein, wybór tekstów, ilość stron: 290, Nr ISBN 300 1 3. Wydawnictwo zwarte: Alfabetyzm filmowy, ilość stron: 200, Nr ISBN 300 1 4. Wydawnictwo zwarte: Katalog wystawy Sztuka DC. Świt Superbohaterów, ilość stron: 264, Nr ISBN 1000 1 5. Katalog 30. MFKiG oraz publikacja okolicznościowa 30. MFGiK, ilość stron: 168, Nr ISBN 500 2 Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy: w PAKIECIE 3: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), c) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem pkt IV.4. SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla każdej części/pakietu zawarty został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług poligraficznych dotyczących następującego asortymentu określonego: w PAKIECIE 3: - w poz. 2 (Wydawnictwo zwarte: Sergei Eisenstein, wybór tekstów) w ilości 1 nakładu, - w poz. 3 (Wydawnictwo zwarte: Alfabetyzm filmowy) w ilości 1 nakładu, o parametrach takich samych jak wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający, w ramach prawa opcji, może nabyć pełną ilość nakładu asortymentu lub tylko część. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały uregulowane w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3). Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji do końca obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przekazać do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, publikacje wskazane w PAKIECIE 3 w pozycjach od nr 1 do nr 5. Lista bibliotek oraz ilość obowiązkowych egzemplarzy znajduje się pod adresem: http://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/. Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następujących terminach: Bibliotece Narodowej – w ciągu 5 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji; pozostałym bibliotekom – w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji. PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (t.jedn.: Dz.U. 2018, poz. 545), • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161, ze zm.). RÓWNOWAŻNOŚĆ: Wobec wszelkich wskazanych i wymaganych w SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych oraz certyfikatów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za „produkt równoważny”, Zamawiający będzie uznawał produkt o nie gorszych parametrach technicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: w PAKIECIE 3: a) usługi CTP, b) usługi drukarskie, c) usługi introligatorskie; przez okres obowiązywania umowy z Wykonawcą. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w § 4 i § 7 Istotnych postanowień umowy (dla każdego z pakietów), stanowiących Załącznik nr 1c do SIWZ. GWARANCJA: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone wydawnictwa zwarte w zakresie PAKIETU 3. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” stanowiące Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79824000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena za zamówienie podstawowe 55,00
Cena za prawo opcji 5,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę maszyn drukarskich - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania02-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę maszyn drukarskich. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI