Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024 r.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2024-02-09
 • ZamawiającyINSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-01
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00086235
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: IEŚ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382102374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: NIECAŁA 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-080

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@ies.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ies.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dc91342-bf82-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00086235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132365/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi składu i druku na rok 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2dc91342-bf82-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Liliana Grzesiuk tel. . 81-5322907 e-mail: zam.pub@ies.lublin.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2dc91342-bf82-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-2dc91342-bf82-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne1, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024r” (Znak postępowania: 1/ZP/IES/2024) prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Europy Środkowej ul. Niecała 5, 20-080 Lublin jest Pan Paweł Jarosz, która jest dostępna pod adresem e-mail: pawel.jarosz@ies.lublin.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń,
4) archiwalnym
dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu: dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym i kurierom.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 w sytuacji gdy uzna , iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy: „Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą”.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/IES/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa druku cyfrowego oraz druku offsetowego wraz z dostawą obejmuje druk następujących pozycji:

Rocznik IEŚW
Liczba tytułów: 4
Liczba stron każdego tytułu: 290
Format: 165 x 235
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 1+1
Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Prace IEŚ
Liczba tytułów: 15
Liczba stron każdego tytułu: 90
Format: 135 x 210
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 4+4
Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy / offsetowy

Policy Papers
Liczba tytułów: 11
Liczba stron każdego tytułu: 80
Format: 135 x 210
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 1+1
Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Policy Papers
Liczba tytułów: 1
Liczba stron: 160
Format: 135 x 210
Nakład: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 1+1
Oprawa: miękka klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Raporty IEŚ (JP)
Liczba tytułów: 2
Liczba stron każdego tytułu: 150
Format: 297 x 210 (A4 w poziomie)
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 4+4
Oprawa: miękka szyto-klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Raporty IEŚ
Liczba tytułów: 1
Liczba stron: 150
Format: 165 x 235
Nakład: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 4+4
Oprawa: miękka szyto-klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Raporty IEŚ
Liczba tytułów: 1
Liczba stron: 280
Format: 165 x 235
Nakład: 100 egz.
Środek: papier offset 90 g; kolor 4+4
Oprawa: miękka szyto-klejona; karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: cyfrowy/ offsetowy

Monografie
Liczba tytułów: 4
Liczba stron każdego tytułu: 180
Format: 165 x 235
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: np. papier Alto (albo inny równoważny o parametrach nie gorszych niż wzór); kolor 4+4
Oprawa: miękka szyto-klejona ze skrzydełkami (1/3); karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: offsetowy/ cyfrowy

Monografie
Liczba tytułów: 2
Liczba stron każdego tytułu: 140
Format: 165 x 235
Nakład każdego tytułu: 100 egz.
Środek: np. papier Alto (albo inny równoważny o parametrach nie gorszych niż wzór); kolor 4+4
Oprawa: miękka szyto-klejona ze skrzydełkami (1/3); karton 350 g; kolor 4+0; folia matowa; lakier punktowy
Druk: offsetowy/ cyfrowy


Akcydensy (przykładowo)
- Wizytówka:
Liczba tytułów: 6
Nakład każdego tytułu: 100
Papier: satyna 350 g; kolor 4+4; dwustronnie folia soft touch

- Kartka świąteczna
Liczba tytułów: 2
Nakład każdego tytułu: 80
Format: 140 x 200 po złożeniu na pół
Papier: karton 350 g; kolor 4+0; jednostronnie folia soft touch (lub inna)

- Zaproszenie
Liczba tytułów: 3
Nakład każdego tytułu: 100
Format: A4 składne na trzy
Papier: kreda matowa 350 g, kolor: 4+4

- Folder reklamowy
Liczba tytułów: 1
Liczba stron: 22
Nakład: 200
Format: B5
Środek: papier np. Sora Matt 90 g, kolor: 4+4
Oprawa: karton 350 g, kolor: 4+4, zszywka, folia matowa, lakier punktowy

- Folder na konferencję
Liczba tytułów: 4
Liczba stron każdego tytułu: 8
Nakład każdego tytułu: 100
Format: B5
Środek: papier offset, kolor: 4+4
Oprawa: kreda matowa 350 g, kolor: 4+4

Wymagania względem wykonawcy
1. Koszt dostawy w cenie druku
2. Jedna osoba dedykowana do kontaktu z Zamawiającym
3. Park maszynowy umożliwiający druk cyfrowy i offsetowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość druk cyfrowy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość druk offsetowy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Do wykonania w ramach składu w 2024 r. są:
1. Skład 212 arkuszy wydawniczych (skład z przypisami, bibliografią, tabelami, wykresami, nie tylko w j. polskim) dla wersji elektronicznej wydania (on-line) i wersji drukowanej (druk offsetowy bądź cyfrowy)
2. Zaprojektowanie i wykonanie okładek dla wersji elektronicznej wydania (on-line) i wersji drukowanej (druk offsetowy bądź cyfrowy) do: 4 nowych pozycji i 37 do serii już istniejącej
3. Zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji 41 okładek w 3D (dla każdej z 41 okładek w dwóch rozmiarach: 900/600 px i 1270/480 px)
4. Zaprojektowanie i wykonanie 40 banerów reklamowych w wersji elektronicznej (każdy w dwóch rozmiarach: 900/600 px i 1270/480 px)
5. Zaprojektowanie i wykonanie akcydensów: 2 reklamy do publikacji drukowanej w formacie B5, 2 kartki świąteczne (w formacie 140 x 200 po złożeniu), 6 wizytówek według istniejącego wzoru, 3 zaproszenia na konferencję w wersji do druku w formacie A4 składane na trzy, 1 folder wydawniczy w formacie B5 (20 stron w środku), 4 foldery na konferencję w formacie B5 (w każdym 8 stron w środku)
Wymagania względem wykonawcy
1. Dostępność Wykonawcy w godz. 8-16
2. Konieczność odsyłania plików w formacie PDF
3. Konieczność zarówno składania publikacji, jak i projektowania okładek
4. Znajomość zagadnień poligraficznych umożliwiająca kontakt z drukarnią
5. Konieczność nanoszenia poprawek w cenie składu
6. Konieczność posiadania konta w banku zdjęć (minimum 300 zdjęć miesięcznie)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822000-2 - Usługi składu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na:
Dla części I druku co najmniej 2 monografii ( z czego jedna w technologii druku offsetowego i jedną w technice druku cyfrowego)
Dla części II wykonaniu składu co najmniej 1 publikacji powyżej 100 stron i 2 prac, każda powyżej 100 stron (w jednej umowie).
4.2. Opis spełnienia warunku: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią kadrą tj. minimum 1 drukarzem i 1 introligatorem,( Drukarz zajmujący się m.in.: obsługą maszyny offsetowej, przygotowaniem farb, ustawieniem stołu nakładniczego, zakładaniem i zdejmowaniem płyt offsetowych, bieżącą kontrolą jakości druku Introligator zajmujący się ręcznym oprawianiem różnych wydawnictw oraz zdobieniem opraw która jest/będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( DZ.U z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) dotyczy części nr 1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
-zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu na co najmniej jedną usługę polegającą na:
Dla części I druku co najmniej 2 monografii ( z czego jedna w technologii druku offsetowego i jedną w technice druku cyfrowego)
Dla części II wykonaniu składu co najmniej 1 publikacji powyżej 100 stron i 2 prac, każda powyżej 100 stron w jednej umowie (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykazu osób tj. minimum 1 drukarza i 1 introligatora która jest/będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( DZ.U z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) dotyczy części nr 1 załącznik nr 7 do SWZ
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu zapewnienia jakości przez Wykonawcę :
dla części I oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu parku maszynowy wyposażonego w maszyny umożliwiające druk cyfrowy i offsetowy załącznik nr 8 do SWZ
dla części II oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu konta w banku zdjęć (minimum 300 zdjęć miesięcznie) załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Próbki druku (część I) i próbki składu (część II) składane w celu przyznawania punktów dostarczone przez Wykonawcę. W części I w wersji drukowanej – dwie pozycje, w części II na pendraivie – dwie pozycje.
2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
3. W zakresie złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na niżej podany adres, a opakowanie z próbkami należy opisać wg wzoru:
Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, Sekretariat do dnia 09.02.2024r.,

„Próbki do postępowania na „Skład i druk publikacji dla Instytutu Europy Środkowej w 2024r” Znak postępowania:1/ZP/IES/2024”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Próbki druku (część I) w wersji drukowanej lub próbki składu (część II) na pendraivie składane w celu przyznawania punktów dostarczone powinny być przez Wykonawcę do dnia otwarcia ofert, tj do 09.02.2024 do godz. 12.00 do siedziby IEŚ przy ul. Niecałej 5 20-080 Lublin,
2. Formularz ofertowy
Brak powyższych wypełnionych dokumentów i próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy załącznik nr 4 do SWZ )
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
6. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy
7. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
w szczególności zmianę istotnych postanowień niniejszej umowie w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn niezawinionych przez Strony nie może spowodować zwiększenia ceny wynikającej
z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3) zmiany zasad lub kwot dofinansowania środkami pochodzącymi z Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy -w odniesieniu do projektów współfinansowanych z tychże środków;
4) zmian asortymentu dostawy;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od powyższego, Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)
e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji potwierdzających wpływ powyższych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy
9. W każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, do której Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z postanowieniami Umowy z podwykonawcą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty, której Wykonawca nie zapłacił lub z której zapłatą się opóźnił za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.(...) cd w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-08

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę ok.100 sztuk maskotek- Chełm
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania03-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę ok.100 sztuk maskotek (miś lub miś panda) o wymiarach ok.30x20cm. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI