PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-21
 • Numer ogłoszenia610584-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610584-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 592 048, , e-mail dzp-l@us.edu.pl, , faks 323 592 048.
Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wyższa Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jezyku polskim
Adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 69 (III piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Numer referencyjny: DZP.381.094.2019.DW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa do Zamawiającego zaprenumerowanych czasopism w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczania na własny koszt i ryzyko czasopism zgodnie z zamówieniem, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność rocznika, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, a w przypadku prasy codziennej – każdego dnia, w godzinach rannych (do godz. 08:00); b) udzielania bezpłatnej informacji bibliograficznej oraz przesyłania prospektów i wydawnictw reklamowych; c) dostarczania informacji o opóźnieniach w planach wydawniczych, zmianach i zawieszonych tytułach oraz informacji o nowych tytułach; d) zapewniania szkolenia pracowników Jednostek Zamawiającego w zakresie istniejących u Wykonawcy nowych technik komunikowania się np. poprzez połączenia on- line; e) wystawiania codzienne specyfikacje dostaw; f) sporządzania kwartalnych sumarycznych zestawień zakupów dla każdej z jednostek; g) udostępniania Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentacji księgowej dotyczącej przebiegu rozliczenia zamówienia, h) zapewnienia bezpłatnego dostępu on-line do czasopism posiadających taką wersję, przysługującą Zamawiającemu z tytułu prenumeraty drukowanej, poprzez przekazanie kodów dostępu od 1 stycznia roku prenumeraty na adres uzgodniony z Zamawiającym. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z: a) prenumeraty poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem realizacji dostawy kwartalnego zamówienia, b) realizacji przedmiotu umowy w całości za rok 2021. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mający postać alfabetycznego wykazu zamawianych czasopism stanowi załącznik 2A (dotyczy części A postępowania) i 2B (dotyczy części B postępowania) do SIWZ (Formularz cenowy). 5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: a) Część A – czasopisma polskie, wymienione w załączniku nr 2A do SIWZ; b) Część B – czasopisma polskie, wymienione w załączniku nr 2B do SIWZ. 6) Umowa realizowana będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Ostateczny termin dostawy zaprenumerowanych czasopism – do 6 miesięcy od daty 31.12.2021 r. 7) Termin realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od Zamawiającego. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy. 8) Termin dostawy czasopism zgodnie z zamówieniem (pod wskazany adres) w dzień roboczy wynosi maksymalnie do godziny 08:00. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa realizowana będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Ostateczny termin dostawy zaprenumerowanych czasopism – do 6 miesięcy od daty 31.12.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna: Dotyczy wyłącznie części A postępowania: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwie dostawy czasopism o wartości minimum 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedna dostawę Zamawiający rozumie świadczenie zrealizowane na podstawie jednej umowy. W sytuacji, kiedy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza wykazanie się nie tylko zamówieniami wykonanymi (zakończonymi), ale również wykonywanymi. W przypadku dostaw wykonywanych – doświadczeniem Wykonawcy są usługi zrealizowane w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wartością, o której mowa powyżej, w przypadku zamówień wykonywanych nadal jest wartość brutto zrealizowanej części zamówienia, nie zaś wartość całego zamówienia. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się realizacją dostaw, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postepowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty (innej niż PLN) w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz w oparciu o wykaz dostaw (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w części A postępowania), o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.b SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy wyłącznie części A postępowania: Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1E do SIWZ Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. 3) Dotyczy wyłącznie części A postępowania. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. 4) Do oferty należy dołączyć również Formularz cenowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, (zgodnie z treścią załącznika nr 2A/2B do SIWZ) zawierający informacje na temat: oferowanych czasopism, oferowanych ilości egzemplarzy, cen jednostkowych brutto, wartości brutto – zgodnie z załącznikiem nr 2A/2B do SIWZ. Identyfikacja czasopism będzie dokonana w oparciu o numer ISSN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część A postępowania – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych, 00/100), 2) Część B postępowania – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony - DZP.381.094.2019.DW „PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.” Wadium w formie niepieniężnej 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00
Termin realizacji reklamacji (R) 20,00
Termin dostawy czasopism (D) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 6 umowy, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 3) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron, 4) rezygnacji Zamawiającego z poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem realizacji kwartalnego zamówienia, 5) zmiany adresu dostawy czasopism, 3. 1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 15, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Szczegóły załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część A – czasopisma polskie, wymienione w załączniku nr 2A do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa do Zamawiającego zaprenumerowanych czasopism w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczania na własny koszt i ryzyko czasopism zgodnie z zamówieniem, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność rocznika, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, a w przypadku prasy codziennej – każdego dnia, w godzinach rannych (do godz. 08:00); b) udzielania bezpłatnej informacji bibliograficznej oraz przesyłania prospektów i wydawnictw reklamowych; c) dostarczania informacji o opóźnieniach w planach wydawniczych, zmianach i zawieszonych tytułach oraz informacji o nowych tytułach; d) zapewniania szkolenia pracowników Jednostek Zamawiającego w zakresie istniejących u Wykonawcy nowych technik komunikowania się np. poprzez połączenia on- line; e) wystawiania codzienne specyfikacje dostaw; f) sporządzania kwartalnych sumarycznych zestawień zakupów dla każdej z jednostek; g) udostępniania Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentacji księgowej dotyczącej przebiegu rozliczenia zamówienia, h) zapewnienia bezpłatnego dostępu on-line do czasopism posiadających taką wersję, przysługującą Zamawiającemu z tytułu prenumeraty drukowanej, poprzez przekazanie kodów dostępu od 1 stycznia roku prenumeraty na adres uzgodniony z Zamawiającym. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z: a) prenumeraty poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem realizacji dostawy kwartalnego zamówienia, b) realizacji przedmiotu umowy w całości za rok 2021. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mający postać alfabetycznego wykazu zamawianych czasopism stanowi załącznik 2A (dotyczy części A postępowania) do SIWZ (Formularz cenowy). 5) Umowa realizowana będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Ostateczny termin dostawy zaprenumerowanych czasopism – do 6 miesięcy od daty 31.12.2021 r. 6) Termin realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od Zamawiającego. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy. 7) Termin dostawy czasopism zgodnie z zamówieniem (pod wskazany adres) w dzień roboczy wynosi maksymalnie do godziny 08:00. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00
Termin realizacji reklamacji (R) 20,00
Termin dostawy czasopism (D) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część B – czasopisma polskie, wymienione w załączniku nr 2B do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest prenumerata i dostawa do Zamawiającego zaprenumerowanych czasopism w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostarczania na własny koszt i ryzyko czasopism zgodnie z zamówieniem, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność rocznika, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, a w przypadku prasy codziennej – każdego dnia, w godzinach rannych (do godz. 08:00); b) udzielania bezpłatnej informacji bibliograficznej oraz przesyłania prospektów i wydawnictw reklamowych; c) dostarczania informacji o opóźnieniach w planach wydawniczych, zmianach i zawieszonych tytułach oraz informacji o nowych tytułach; d) zapewniania szkolenia pracowników Jednostek Zamawiającego w zakresie istniejących u Wykonawcy nowych technik komunikowania się np. poprzez połączenia on- line; e) wystawiania codzienne specyfikacje dostaw; f) sporządzania kwartalnych sumarycznych zestawień zakupów dla każdej z jednostek; g) udostępniania Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentacji księgowej dotyczącej przebiegu rozliczenia zamówienia, h) zapewnienia bezpłatnego dostępu on-line do czasopism posiadających taką wersję, przysługującą Zamawiającemu z tytułu prenumeraty drukowanej, poprzez przekazanie kodów dostępu od 1 stycznia roku prenumeraty na adres uzgodniony z Zamawiającym. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z: a) prenumeraty poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem realizacji dostawy kwartalnego zamówienia, b) realizacji przedmiotu umowy w całości za rok 2021. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mający postać alfabetycznego wykazu zamawianych czasopism stanowi załącznik 2B (dotyczy części B postępowania) do SIWZ (Formularz cenowy). 5) Umowa realizowana będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Ostateczny termin dostawy zaprenumerowanych czasopism – do 6 miesięcy od daty 31.12.2021 r. 6) Termin realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od Zamawiającego. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy. 7) Termin dostawy czasopism zgodnie z zamówieniem (pod wskazany adres) w dzień roboczy wynosi maksymalnie do godziny 08:00. Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ oraz wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00
Termin realizacji reklamacji (R) 20,00
Termin dostawy czasopism (D) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę artykułów biurowych - Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI