Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-13
 • ZamawiającyWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-05
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 342-15-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe870444-f03b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002454/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.62 Opracowanie Publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna Schemat II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych
Zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn.
„Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym
bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Złożenie oferty przez Wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jestniedopuszczalne.
5. Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://sejmikkielce.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji”. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, wktórym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub dokumentu) przez Wykonawcę. W przypadku
wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link
dostępny w wiadomości e-mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu).
Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez
logowania”). W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to
czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.
6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju, co usprawni proces weryfikacji podpisów.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej
przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
9. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.10. Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie .pdf – format PAdES
2) dla dokumentów innych niż .pdf – format XAdES
11. Platforma wspiera rozwiązania dostarczane przez firmy:
 Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
 Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
12. Wsparcie techniczne dla Wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade:
tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji
elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, email:
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl; tel.: 41/342-15-30;
fax: 41/344-52-65.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel.: 41/342-14-87,
fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl.
Pozostałe informacje w zakresie RODO zostały określone w rozdziale II pkt 8 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały określone w rozdziale
II pkt 8 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.36.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36750,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie publikacji – Zakres Dobre praktyki PROW 2014-
2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w zakresie wsparcia i działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji hydrologicznej na
obszarach wiejskich w województwie świętokrzyskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania publikacji, o której mowa w pkt. 1, a następnie
jej wydrukowania oraz dostarczenia i rozładunku w siedzibie Zamawiającego pod Adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3
Budynek C2, parter.
3. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa etapy: Etap I –przygotowanie merytoryczne biuletynu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SOPZ ( Załącznik nr 1 do SWZ) przez Wykonawcę, a następnie przekazanie do konsultacji oraz jej akceptacja przez Zamawiającego.
Etap II -wydrukowanie i dostarczenie całości przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
w ilości 600 sztuk biuletynu (nakład) .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
Zamawiający oceni spełnienie brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do
SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zrealizowali min. dwie (2) usługi polegające na opracowaniu
publikacji wraz z jej redakcją językową (gramatyczną, leksykalną, stylistyczną, składniową,
merytoryczną i logiczną), korektą tekstu (ortograficzną, interpunkcyjną, gramatyczną i edytorską)
i jej druku o wartości nie mniejszej niż 25. 000,00 złotych brutto każda
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia,
na podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego Dodatek nr 3
do SWZ.
Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
UWAGA:
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 118ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy, o których mowa w rozdziale XIII, tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków tj. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ostały wykonane – wg wzoru wskazanego w
wezwaniu oraz SWZ (Dodatek nr 7 do SWZ) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.
2) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą dokument, o którym mowa w rozdz.
XIII.B. pkt 5 SWZ, (w szczególności zobowiązanie podmiotu) sporządzony i podpisany przez
podmiot trzeci (udostępniający swoje zasoby) (składane wraz z ofertą).
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru określonego w Dodatku nr 6 do SWZ – w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia (składane wraz z ofertą).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców, tj. każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość dokonywania
zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach
strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy
zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą
Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości
dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania
powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie umowy ulec może termin
wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub Zamawiający
wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie.
Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu
okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie
praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. Zasady i sposób składania oferty w postaci elektronicznej określone zostały w rozdziale VI SWZ oraz w instrukcji użytkowników „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia -70 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Uwaga! Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy .
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli biurowych - Ustrzyki Dolne
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania25-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI