Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyGmina Lublin
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-15
 • Numer ogłoszenia513608-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513608-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

Gmina Lublin: Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1 , 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): www.lublin.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 3, 20-080 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora”. Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/. Główny kod CPV-79822500-7 Usługi projektów graficznych

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji zakresu umowy – od daty zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 roku, w tym: 1. wykonanie projektu graficznego, skład oraz druk Informatora – w terminie 48 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: 1.1 Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną tekst oraz logotyp Miasta Lublin niezbędne do wykonania Informatora w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 1.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną 3 projekty graficzne Informatora (projekt okładki, layout 3 stron wewnętrznych) w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania Informatora 1.3 Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona wyboru jednego projektu i zaakceptuje do składu lub wniesie swoje uwagi do wybranego projektu graficznego Informatora. 1.4 W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi projekt graficzny z uwzględnieniem poprawek. 1.5 Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje do składu projekt graficzny Informatora. 1.6 Wykonawca w terminie 6 dni roboczych wykona skład Informatora i prześle go drogą elektroniczną Zamawiającemu. 1.7 Zamawiający w terminie 6 dni roboczych zaakceptuje do druku lub wniesie swoje uwagi do składu Informatora. 1.8 W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu skład Informatora z uwzględnieniem poprawek. 1.9 Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje do druku Informator. 1.10 druk i transport do siedziby Zamawiającego Informatorów – w terminie 9 dni roboczych od dnia zaakceptowania do druku przez Zamawiającego Informatora. 2. druk i transport Kart nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 3. laserowe znakowanie danych na Kartach w trzech wyznaczonych polach 4. dostarczanie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane do godz. 12:00 oznakowanych Kart w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną plików zawierających dane do oznakowania Kart - do dnia 20.12.2019 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3. 9.2. Oznakowana: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - "Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora”. Znak sprawy ZP-P-I.271.10.2019.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/usługi/
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 23 % (dla podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT), w szczególności: a. koszty opracowania projektu graficznego, składu i druku Informatorów b. koszty związane z drukiem Kart i laserowym oznakowaniem danych na każdej z Kart c. koszty transportów. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 10 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-02-25 godzina: 11:30:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od daty przekazania zaproszeń o godz. 12:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamyka licytację po upływie 10 min, licząc od terminu otwarcia licytacji .

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR ..................................... zawarta w dniu ...................................... 2019 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez: 1 ........................................................ 2 ........................................................ zwaną w dalej „Zamawiającym”, a ............................................................. zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o treści następującej: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie graficzne, skład i druk Informatora „Lubelskiej Karty Seniora” oraz druk kart i laserowe oznakowanie danych na kartach „Lubelska Karta Seniora”, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”. 2. Zakres umowy obejmuje: 2.1. Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora w dwóch formatach: - format A5: łącznie 196 strony (4 + 192), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 5 000 szt. - format A4: łącznie 196 strony (4 + 192), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), duża czcionka – rozmiar tekstu 14, tytułów 16; cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 100 szt. 2.2. Druk i dostarczenie Kart – zgodny z obowiązującymi normami, przepisami i standardami, wykonanie z folii PCV, wymiary karty: 85,6 mm x 54mm, grubość karty - 0,76 mm, druk offsetowy dwustronny, 4+4 kolor, zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego; nakład 8 000 szt. 2.3. Laserowe oznakowanie danych na wydrukowanych Kartach w trzech wyznaczonych polach (nr karty, imię i nazwisko, PESEL); personalizacja wykonana laserowo czcionką Arial zgodną z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego; ilość: 5 000 szt. w ciągu 2019 roku. 2.4. Dostarczenie Informatorów do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane na terenie Lublina. Informatory pakowane maksymalnie po 50 sztuk w paczce. 2.5.  Dostarczanie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane do godz. 12:00 oznakowanych Kart w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną plików zawierających dane do oznakowania Kart. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 1) opracowaniu projektu graficznego Informatorów, 2) przygotowaniu opracowanego projektu graficznego Informatorów do druku, 3) cięciu papieru do wymaganego formatu Informatorów, 4) druku Informatorów, 5) oprawie wydrukowanych Informatorów, 6) laserowym oznakowaniu danych na Kartach. 4. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 3, tj. zanonimizowane kserokopie umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). § 3 Terminy realizacji zakresu umowy – od daty zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 roku, w tym: 1. wykonanie projektu graficznego, skład oraz druk Informatora – w terminie 48 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: 1.1 Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną tekst oraz logotyp Miasta Lublin niezbędne do wykonania Informatora w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 1.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną 3 projekty graficzne Informatora (projekt okładki, layout 3 stron wewnętrznych) w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania Informatora 1.3 Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona wyboru jednego projektu i zaakceptuje do składu lub wniesie swoje uwagi do wybranego projektu graficznego Informatora. 1.4 W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi projekt graficzny z uwzględnieniem poprawek. 1.5 Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje do składu projekt graficzny Informatora. 1.6 Wykonawca w terminie 6 dni roboczych wykona skład Informatora i prześle go drogą elektroniczną Zamawiającemu. 1.7 Zamawiający w terminie 6 dni roboczych zaakceptuje do druku lub wniesie swoje uwagi do składu Informatora. 1.8 W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu skład Informatora z uwzględnieniem poprawek. 1.9 Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje do druku Informator. 1.10 druk i transport do siedziby Zamawiającego Informatorów – w terminie 9 dni roboczych od dnia zaakceptowania do druku przez Zamawiającego Informatora. 2. druk i transport Kart nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 3. laserowe znakowanie danych na Kartach w trzech wyznaczonych polach 4. dostarczanie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane do godz. 12:00 oznakowanych Kart w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną plików zawierających dane do oznakowania Kart - do dnia 20.12.2019 roku lub do wcześniejszego wykorzystania Kart, z uwzględnieniem §5 ust. 2 i 3 niniejszej umowy. § 4 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …....................................... § 5 1.Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza pracowników Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych w Urzędzie Miasta Lublin, tj. ……………. (imię i nazwisko, tel., e-mail), którzy będą udzielali Wykonawcy wskazówek pomocnych w realizacji umowy. 2.Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną plików chronionych hasłem, zawierających dane osobowe do oznakowania Kart do godziny 12:00 w dni robocze w ilości nie większej niż 500 sztuk tygodniowo. 3.Wykonawca zobowiązuje się do laserowego oznakowania danych na Kartach w oparciu o otrzymane od Zamawiającego pliki i dostarczania tych Kart w ilości odpowiadającej przekazanym przez Zamawiającego danym osobowym, nie większej niż 500 sztuk tygodniowo do siedziby Zamawiającego do godz. 12:00 w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną plików chronionych hasłem, zawierających dane osobowe do oznakowania Kart. § 6 1.Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, punkt 2.1, 2.2 i 2.4, nastąpi w dniu dostaw do siedziby Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych w Lublinie i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości i/lub jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, punkt 2.1, 2.2 i 2.4, w trakcie jego odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządza protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwie wykonany przedmiot Umowy na swój koszt. 3.Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 4.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, punkt 2.1, 2.2 i 2.4, po usunięciu braków i wad zostanie dostarczony Zamawiającemu do siedziby Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych w Lublinie na koszt Wykonawcy. 5.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, punkt 2.3 i 2.5, będzie każdorazowo odbierany w dniu dostaw laserowo oznakowanych Kart do siedziby Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokoły będą sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 6.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości i/lub jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, punkt 2.3 i 2.5, w trakcie jego odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządza protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wadliwy przedmiot umowy pozostanie u Zamawiającego i zostanie przez niego zniszczony. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawnie wykonany przedmiot umowy na swój koszt. § 7 1.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz należny podatek VAT 23 % (dla podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT), w szczególności: a. koszty opracowania projektu graficznego, składu i druku Informatorów b. koszty związane z drukiem Kart i laserowym oznakowaniem danych na każdej z Kart c. koszty transportów. 2.Za opracowanie graficzne, skład, druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Informatorów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. i 2.4., Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ….......zł brutto (słownie:.........). 3.Za laserowe oznakowanie danych na każdej z Kart oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego, Wykonawca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca wystawi fakturę VAT za faktycznie zrealizowane w danym miesiącu oznakowanie Kart i usługi transportowe Kart. 4.Wykonawca za druk i dostarczenie Kart, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.2, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ….......zł brutto (słownie:.........). 5.Wykonawca za laserowe oznakowanie danych na Kartach oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.3. i 2.5., otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ….......zł brutto (słownie:.........). 6.Ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy – Wycena przedmiotu zamówienia. 7.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: ......... zł brutto (słownie: ........). 8.Wynagrodzenie określone w ust. 7. zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 9.Zapłata dokonana zostanie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur VAT przez Zamawiającego, po uprzednim odbiorze każdej z usług. 10. Podstawą zapłaty każdej z faktur przez Zamawiającego będą protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i podpisane przez obie strony umowy. 11. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 946-25-75-811. 12. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków: dział 852, rozdział 85295, §4300 na rachunek bankowy Wykonawcy. § 8 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. § 9 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów realizacji zakresu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 ppkt 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 oraz §3 ust. 2 i 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za dany zakres umowy, którego dotyczy przekroczenie terminu. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 7 Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 7 Umowy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w §8 niniejszej umowy. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 4 i ust. 5 lub stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji poszczególnych zakresów usług, dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonego w § 2 - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za poszczególny zakres usługi, określonego odpowiednio w §7 ust. 2, 4 lub 5. 5. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wysokości. 7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 10 Wykonawca z dniem dostarczenia przedmiotu umowy przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania graficznego Informatora, o którym mowa w § 2 ust. 2 punkt 2.1 umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w tym w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w każdej formie i nieograniczonym nakładzie; 2) w zakresie obrotu oryginałem lub jego egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz zasięgu terytorialnym, przekazywanie wykonanego przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, wykorzystanie do innego celu np. promocyjnego – eksponowanie na plakatach, ulotkach, plakietkach, dokumentach urzędowych, adaptowanie do wydawnictwa książkowego; rozpowszechnianie przez Internet, w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp, Intranetu, Extranet i inne sieci komputerowe. § 11 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 2.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w § 3 ust. 1 ppkt 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 oraz §3 ust. 2 i 4, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie, 2.2 zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 7 Umowy. 3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 2.1 - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2.2 - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 2, punkt 2.1 i 2.2. § 12 1. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2. 2. Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia Umowy podpisze z Zamawiającym Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik Nr 2. 3. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. § 13 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Umowę spisano w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 1.................................................................. 2.................................................................. ...................................................... ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Kontrasygnata Skarbnika Miasta W załączeniu: 1. Załącznik nr 1 – Wycena przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych 3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umow

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w § 3 ust. 1 ppkt 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 oraz §3 ust. 2 i 4, 1.2 zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. 2. Zmiany Umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 1.1 - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 1.2 - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w pkt. 1, punkt 1.1 i 1.2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Małgorzata Kubiczek – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z w wykonawcami w zakresie merytorycznym jest: p. Justyna Czyż-Michowska i Małgorzata Toczko Departament Spraw Społecznych ul. Leszczyńskiego 23 pok. 110 i 109 tel. 81 466 20 64 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 20.02.2019 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowieniapubliczne/ biezace-zamowienia-publiczne/usługi/ 3. Po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu uzupełnioną o ceny jednostkowe "Wycenę przedmiotu zamówienia" która będzie stanowiła załącznik nr 1 do umowy. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uprzątnięcie terenu po ścięciu 14 topoli, Suraż
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę uprzątnięcie terenu po ścięciu 14 topoli ok.30 km od Białegostoku. Ile wyniósł by koszt takiego zlecenia ? Jaka jest cena za godzinę pracy rębaka.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI