Druk wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Druk wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2023-11-14
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479216
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66138773-7cb3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00296714/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa druku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/842318

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/842318
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem Platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą (z wyłączeniem złożenia próbki do oceny kryterium jakość wykonania).
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w niniejszym postęowaniu, w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl z
wyłączeniem próbki składanej do oceny kryterium „jakość wykonania”
c) Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia próbki do oceny kryterium jakość wykonania.
Próbka powinna być złożona zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale III Podrozdział 2 pkt 3) SWZ. d) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione) e) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”
f) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny,
Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. g) Zgodnie z art.
8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
h) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
i) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. j) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą
starannością oraz ewentualne rabaty. k) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
l) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
m) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca próbkę do oceny kryterium „jakość wykonania” zgodną z opisem wskazanym w Rozdziale III Podrozdział 4 pkt 1 lit b) SWZ winien przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, złożyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź, Kancelaria, parter pok. nr 4. Próbka musi być złożona w terminie wskazanym na składanie ofert tj. do dnia 14.11.2023r.
do godz. 11:00. Osobiście, próbki można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
Wykonawca składa próbkę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Próbka do oferty w postępowaniu na „DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI”.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ;
 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Druk wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi”, nr postępowania: KBZ.261.55.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku kalendarza wg projektu zamawiającego oraz dostawa gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru zamówienia określają - załącznik nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług tj. obejmujące usługę druku kalendarza w zakresie do 100% wartości zamówienia podstawowego, udzielone na podobnych warunkach, jak w przypadku zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:
a) cena 40 %
b) jakość wykonania 60%
a) Cena – 40%
1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać 40 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 40 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (C min/C )x 40
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) jakość wykonania
Kryterium jakość wykonania zostanie ocenione na podstawie złożonej przez Wykonawcę do oferty próbki w postaci publikacji będącej realizacją Wykonawcy, dowolnego formatu, oprawa szyto-klejona, okładka z tłoczeniem. Publikacja musi zawierać aple. Publikacja musi zawierać również dane identyfikujące jej Wykonawcę.
W przypadku braku zawarcia takich informacji w publikacji należy złożyć wraz z próbką dokument potwierdzający ten fakt np. oświadczenie, kopia faktury.
Jeżeli zostanie złożona publikacja i nie będzie jednoznacznie wynikało kto jest jej wykonawcą, takiej próbce nie zostaną przyznane punkty w kryterium „jakość wykonania”.
Brak załączenia próbki spowoduje nieprzyznanie dodatkowych punktów.
Ocenie podlegać będą: wykonanie tłoczenia, jakość klejenia i szycia publikacji, jakość druku apli, estetyka wykonania zgodnie z tabelą zawartą w SWZ.
Maksymalnie próbka uzyskać może 80 pkt
Punktacja w kryterium „Jakość wykonania” odbędzie się zgodnie z formułą:


Pj = (J oferty/J max) x 60 gdzie:
Pj – ocena punktowa danej oferty za jakość wykonania
Joferty - liczba punktów przyznana danej ofercie obliczona wg wzoru: Jt+ Jo+Ja+Ew
Jmax - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, tj. 80 pkt

W zakresie wskazanego kryterium po przeliczeniu oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach: „Cena” i „jakość wykonania” zgodnie ze wzorem:
P = PC + Pj
gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
Pj – ocena punktowa za kryterium „jakość wykonania”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość wykonania

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
- próbka do oceny kryterium jakość wykonania zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III Podrozdział 4 pkt 1 lit b) SWZ tj. egzemplarza publikacji, będącej realizacją Wykonawcy, dowolnego formatu, oprawa szyto-klejona, okładka z tłoczeniem. Publikacja musi zawierać aple. Publikacja musi zawierać również dane identyfikujące jej Wykonawcę.
W przypadku braku zawarcia takich informacji w publikacji należy złożyć wraz z próbką dokument potwierdzający ten fakt np. oświadczenie, kopia faktury.
Jeżeli zostanie złożona publikacja i nie będzie jednoznacznie wynikało kto jest jej wykonawcą, takiej próbce nie zostaną przyznane punkty w kryterium „jakość wykonania”.

Brak załączenia próbki spowoduje nieprzyznanie punktów w kryterium „jakość wykonania”.

Nie ma możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ 2. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
3. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą wobec
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz A także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a. zmiana terminów realizacji usługi nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, a spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od
Wykonawcy;
b. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy - Platformazakupowa.pl Strona postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/834412 z wyjątkiem próbki do oceny kryterium "jakość wykonania" którą należy składać na adres siedziby Zamawiającego - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, Kancelaria, parter pok. nr 4.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę powieszenie baneru reklamowego - Rokszyce Drugie
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania11-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę powieszenie baneru reklamowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI