Wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku- postępowanie nr II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlecko
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-11-04
 • ZamawiającyNadleśnictwo Olecko
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-26
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00411321
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku- postępowanie nr II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790504964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 32

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 87 523 42 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olecko@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://olecko.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku- postępowanie nr II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dc8b334-551b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00184906/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olecko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Olecko.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przez okres przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaś dane osobowe Wykonawcy, który podpisze umowę będą
przechowywane przez okres 10 lat od momentu wygaśnięcia umowy tj. po zrealizowaniu zobowiązań wzajemnie z niej
wynikających. Niezależnie od postanowień pkt 23.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo- szczegółowo
określono w SWZ, rozdział 22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obustronne koszenie/czyszczenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów na szerokości maksymalnie do 2,5 m z każdej strony, dróg leśnych wraz z wyniesieniem wyciętej roślinności (dotyczy prac wykonywanych ręcznie), na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku.
Pakiet I: Leśnictwa Nasuty, Kowalki, Dąbrówki.
Usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Specyfikacja techniczna określa także sposób odbioru robót.
Miejscem wykonania zamówienia są drogi leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Olecko, lokalizację dróg określa załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający obligatoryjnie zleci 80% przedstawionej długości do utrzymania w każdym z pakietów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obustronne koszenie/czyszczenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów na szerokości maksymalnie do 2,5 m z każdej strony, dróg leśnych wraz z wyniesieniem wyciętej roślinności (dotyczy prac wykonywanych ręcznie), na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku.
Pakiet II: Leśnictwa Mieruniszki, Cisowo, Czostków.
Usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Specyfikacja techniczna określa także sposób odbioru robót.
Miejscem wykonania zamówienia są drogi leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Olecko, lokalizację dróg określa załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający obligatoryjnie zleci 80% przedstawionej długości do utrzymania w każdym z pakietów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obustronne koszenie/czyszczenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów na szerokości maksymalnie do 2,5 m z każdej strony, dróg leśnych wraz z wyniesieniem wyciętej roślinności (dotyczy prac wykonywanych ręcznie), na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku.
Pakiet III: Leśnictwa Doliwy, Gąski, Kłosowo, Zajdy.
Usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Specyfikacja techniczna określa także sposób odbioru robót.
Miejscem wykonania zamówienia są drogi leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Olecko, lokalizację dróg określa załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający obligatoryjnie zleci 80% przedstawionej długości do utrzymania w każdym z pakietów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obustronne koszenie/czyszczenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów na szerokości maksymalnie do 2,5 m z każdej strony, dróg leśnych wraz z wyniesieniem wyciętej roślinności (dotyczy prac wykonywanych ręcznie), na terenie Nadleśnictwa Olecko w 2022 roku.
Pakiet IV: Leśnictwa Wronki, Wilczewo, Krzywy Róg.
Usługę będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ. Specyfikacja techniczna określa także sposób odbioru robót.
Miejscem wykonania zamówienia są drogi leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Olecko, lokalizację dróg określa załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający obligatoryjnie zleci 80% przedstawionej długości do utrzymania w każdym z pakietów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
rozdziale 6 SWZ.
7.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
7.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. W celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w niniejszej SWZ):
9.1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujących oświadczeń:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – proponowane oświadczenie zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
9.2. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie
umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9.3. Informacje, o których mowa w pkt 9.1. stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w niniejszej SWZ):
9.1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujących oświadczeń:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – proponowane oświadczenie zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.2. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą;
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w
stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób
i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego
załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-04 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga polisy OC.
Szczegóły określono w SWZ, rozdział 18.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę murowanie ścian - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę murowanie ścian. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI