Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-30
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00359714
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1aff2f6-3a54-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037969/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie zieleni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666694

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666694

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.19.2022.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: „Formowanie koron drzew teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”
1. Zakres zamówienia, wymagania wykonania i odbioru wykonania prac:
1) Formowanie koron drzew:
a) Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
b) Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się całorocznie do 30% wielkości korony. Powierzchnia cięcia musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).
c) Do cięć pielęgnacyjnych wykonawcy należą:
- cięcia sanitarne - polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych.
- cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) - mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru. Pośrednio cięcie takie dopuszcza do wnętrza korony światło oraz umożliwia przewietrzanie korony.
- cięcia korygujące - zmierzające do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia kondycji drzewa. Są to wady wynikające zazwyczaj z nieprawidłowego uformowania korony w szkółkach i nie wyeliminowania ich po przesadzeniu na miejsce stałe.
- cięcia formujące - zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej w trakcie produkcji materiału szkółkarskiego oraz w pierwszym okresie pielęgnowania drzewa po posadzeniu w miejscu docelowym.
- cięcia techniczne (nie przyrodnicze). Są to cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi lub architekturą umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim obiektu. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wykonywane są natychmiastowo. W pozostałych sytuacjach należy je przeprowadzać tak jak cięcia pielęgnacyjne.
d) Gałęzie martwe odcina się u podstawy, tuż przed granicą żywych tkanek, z zasadą nienaruszania kalusa, bez względu na jego wielkość.
e) Gałąź żywą wrastającą pod kątem ostrym, odcina się u podstawy usuwanej gałęzi, bez uszkadzania zgrubienia.
f) Gałąź żywą wyrastającą pod kątem zbliżonym do kąta prostego odcina się przed zgrubieniem nasady, nie uszkadzając obrączki lub brewki.
g) Likwidację rozwidlenia równorzędnego wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż przed zgrubieniem lub obrączką, tnąc równolegle do linii którą wyznacza oś gałęzi do pozostawienia.
h) Po zakończeniu prac uprzątnąć teren ( np. gałęzie, liście itp.).

Absolutny zakaz stosowania drzewołazów podczas pielęgnacji

Lokalizacje i ilości drzew do formowania koron zawiera tabela nr 1 (m. Morąg).
Prace należy wykonać w ciągu 15-25 dni od podpisania umowy (kryterium oceny ofert).
Tabela nr 1
Lp. Nr ulicy Nazwa ulicy Ilość (szt.)
1. 3069N Kościuszki 10
2. 3086N Pułaskiego 20
Razem: 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość
punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą
wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2: „Frezowanie karp na terenie działania Obwodów Drogowych nr 1 i nr 2”
1. Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:
1) Frezowanie karp:
a) Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
b) karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem.
c) Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. wióry, ścinki itp.).
d) Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca.

Lokalizację i ilości karp do frezowania zawierają tabele nr 2 (OD1) i 3 (OD2)
Prace należy wykonać w ciągu 25- 35 dni od podpisania umowy (kryterium oceny ofert)
Mapa dróg powiatowych znajduje się pod linkiem: https://www.zdp.ostroda.pl/mapa/mapa.html.

Tabela nr 2
Lp. Nr drogi Kilometraż ilość (szt.)
1. 1235N 6+500 - 9+700 6
2. 1241N 0+100 - 1+400 6
3. 1257N 11+000 - 15+000 6
4. 1243N 2+500 - 5+700 6
5. 1922N 0+100 - 1+200 4
6. 1963N 2+000 - 4+500 8
7. 1216N 15+000 - 17+600 8
8. 1253N 13+200 - 14+700 14
9. 1264N 0+100 - 2+200 8
10. 1267N 0+400 - 2+600 10
11. 1188N 12+200 - 14+000 6
12. 1219N 26+900 - 30+ 800 6
Razem: 88

Tabela nr 3
Lp. Nr drogi Kilometraż ilość (szt.)
1 1201N 4+800 1
2 1201N 6+200 1
3 1201N 6+700 1
4 1160N 9+270 1
5 1160N 9+295 1
6 1162N 9+040 1
7 1211N 12+315 1
8 1182N 6+525 1
9 1928N 1+200 1
10 1207N 6+755 1
11 1207N 6+745 1
12 1190N 10+150 1
13 1190N 10+220 1
14 1127N 1+928 1
15 1918N 5+000 1
Razem: 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość
punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą
wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie § 14 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 14 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 20 ust. 2
pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret
pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
2) odpowiedni formularz cenowy (odpowiednio załącznik nr 1a lub 1b do SWZ)
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3a dla Części Nr 1 oraz 3b dla Części Nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666694

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia.
Część 1: 15 do 25 dni (kryterium oceny ofert)
Część 2: 25 do 35 dni (kryterium oceny ofert)
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L
134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269/2014)
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników lub ekipy do prac wykończeniowych - Kętrzyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukujemy pracowników lub małej ekipy do prac wykończeniowych. Prace dotyczą budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i Poradni
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja wiaty garażowej Niedźwiada-Kolonia.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ostróda: Budowa chodnika w m. Kreki
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ostróda: PLAC ZABAW „EKIPA Z BAGIEN”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2022 roku – rejon VI
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI