Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZamość
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-01-12
 • ZamawiającyMIASTO ZAMOŚĆ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00332894
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: 84 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bb161b5-6714-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003133/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych w Zamościu w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
2. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy w zakładce e-learning: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/elearning.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, tj. przy użyciu Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
2. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy w zakładce e-learning: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/elearning.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelniania i podpisu.
8. Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
9. W sytuacji awarii Platformy SmartPZP lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zamosc.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach określonych w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx., .xml., .jpg, .jpeg, .zip, .7z, .txt, przy czym zaleca się wykorzystanie plików w formacie .pdf.
13. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia korespondencji, wymagań technicznych i organizacyjnych Zamawiający zawarł w pkt 8, 9 i 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „Rozporządzenie”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu w 2022 r. – znak sprawy: IM-ZP.272.38.2021.MS.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
-na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.38.2021.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu, obejmujących Park Miejski oraz zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego – obszar o ogólnej pow. 19,4 ha, objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego:
1) Park Miejski w Zamościu przy ul. Akademickiej wraz ze stawem parkowym i przyległym terenem w granicach: ul.Piłsudskiego, ul.Studziennej, ul. Sadowej o ogólnej pow. 16,3 ha,
2) zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego: Rynek Wodny z fontanną, Rynek Solny, donice, skrzynie, rabaty kwiatowe, konstrukcje kwietnikowe, zieleniec przy ul. Akademickiej w granicach: ul. Królowej Jadwigi i ul. Zamkowej, trawniki przy ul. Bazyliańskiej o pow. 3,1 ha.
2. Zakres usługi obejmuje następujące rodzaje prac:
1) pielęgnacja trawników (grabienie trawników, wygrabienie liści, koszenie trawników, obcinanie darni, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie, renowacja),
2) pielęgnacja drzew i krzewów oraz pnączy (cięcia pielęgnacyjne, sadzenie, usuwanie drzew i krzewów obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu dla mienia i ludzi, ściółkowanie krzewów, formowanie żywopłotów, podlewanie, nawożenie, pielenie itd.),
3) sadzenie kwiatów sezonowych i bylinowych, drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, utrzymanie donic i skrzyń, transport donic i wież kwiatowych z magazynu na wskazane miejsca przez Zamawiającego, wypełnienie donic ziemią urodzajną, nawożenie nawozem wieloskładnikowym, podlewanie, przycięcie kwiatostanów, usunięcie starych kwiatów wraz z zebraniem i wywozem, przekopanie i zagrabienie kwietnika oraz wywóz zebranej masy tego samego dnia, oczyszczanie bruku wokół donic wraz z wywozem zanieczyszczeń, zabezpieczenie na zimę gałązkami z igliwia,
4) utrzymanie właściwego stanu dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkowych, parkingu, schodów (zamiatanie całej powierzchni wraz z wywozem zanieczyszczeń, likwidacja śliskości na nawierzchni alejek poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) i posypką mineralną, usuwanie śniegu),
5) konserwacja elementów małej architektury: kosze i ławki parkowe, kładki i mosty, pomniki, tablice informacyjne, infomaty, bramy parkowe, (mycie, oczyszczanie z brudu, malowanie, uzupełnianie elementów, zamiatanie, odśnieżanie, demontaż uszkodzonych elementów itp.), lampy (mycie lamp po wykonywanych pracach związanych z koszeniem trawników),
6) bieżące utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych: place zabaw, stoły do gry w szachy, siłownie plenerowe, fontanny (dbanie o poprawny stan techniczny urządzeń, codzienna kontrola czystości i stanu nawierzchni, konserwacja elementów itp.),
7) bieżąca eksploatacja i konserwacja stawu parkowego wraz z systemem wodnym zasilającym oraz fontannami (w parku i na Rynku Wodnym),
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz interwencyjne, niezależnie od zakresu prac wykonanie innych czynności związanych z utrzymaniem zieleni.
3. Szczegółowa lokalizacja, ilość i rodzaj oraz zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, określona została w Szczegółowym zakresie wykonania usługi (SzZWU), stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność usługi dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:
Przedmiot zamówienia związany ze świadczeniem usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r. został podzielny na pięć części i jest udzielany jako pięć odrębnych zamówień na poszczególne części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został objęty postępowaniami znak sprawy: IM-ZP.272.20.2021.MS, IM-ZP.272.32.2021.MS oraz niniejszym postępowaniem znak sprawy: IM-ZP.272.38.2021.MS (które obejmuje jedną z pięciu tych części).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji usług – warunki odbycia wizji lokalnej zostały określone w pkt 26 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100%= 100 pkt).
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy
1.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli:
1) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni o powierzchni co najmniej 12,0 ha, obejmującej swoim zakresem koszenie, utrzymywanie porządku i czystości, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem oczyszczanie z błota, liści, śniegu i lodu oraz chwastów nawierzchni, takich jak alejki i/lub chodniki i/lub place i/lub drogi i/lub ciągi pieszo-rowerowe o pow. łącznej co najmniej 10.000 m2, lub
- co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni, obejmującej swoim zakresem wykonanie pielęgnacji drzew w ilości co najmniej 20 szt. lub krzewów w ilości co najmniej 200 szt. (lub 200 mb),
oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
2) wykaże, że dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 6 osób, w tym:
a) 1 osoba - pełniąca funkcję kierownika - która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupę zajęć umożliwiających nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach, będących parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury – zgodnie z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
b) 1 osoba - przewidziana do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy pielęgnacji zieleni - posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury – zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
c) 2 osoby - posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej kierunek: ogrodnictwo, tereny zieleni, architektura krajobrazu, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo lub inne pokrewne oraz posiadające co najmniej 9-miesięczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni,
d) 1 osoba - posiadająca ważne świadectwo kwalifikacji SEP typu „D” wydane zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
2. Uwagi dotyczące pkt 1.4 (zdolność techniczna lub zawodowa):
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania określonej osoby lub kilku osób lub całego zespołu do wykonywania prac w ramach niniejszego zamówienia, które będą zaangażowane w inne przedsięwzięcia związane z realizacją na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r., w związku z udzielonymi zamówieniami w ramach postępowań IM-ZP.272.20.2021.MS oraz IM-ZP.272.32.2021.MS (obejmującymi cztery części tego samego zamówienia, związanego z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu w 2022 r., tj. Planty, Zieleń poforteczna, Tereny wzdłuż rzeki Łabuńki i rzeki Topornicy, Place zabaw, obiekty rekreacyjno-sportowe oraz zieleń osiedlowa).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego, tj. nie niższa niż 100.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu usług – zgodnie z pkt 5.4 ogłoszenia (według wzoru określonego w załączniku 4 do SWZ) – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie po-winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług , w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) wykazu osób – zgodnie z pkt 5.4 ogłoszenia (według wzoru określonego w załączniku nr 5 SWZ) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP (adres: https://portal.smartpzp.pl/zamosc) następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ – w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 6.1 SWZ – według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powinien złożyć każdy z nich i wykazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie.
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 6.1 SWZ – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ [jeżeli dotyczy],
4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym [jeżeli dotyczy],
5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym [jeżeli dotyczy],
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ [jeżeli dotyczy],
7) dokumenty potwierdzające zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, według wzoru określonego w załączniku nr 7 SWZ [jeżeli dotyczy],
8) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu ww. podmiotów jest prawidłowo umocowana. Wykonawca nie jest zobowiązanych do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumentów.
9) gwarancję lub poręczenie – w sposób określony w pkt 10.6 SWZ [jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, nazwę postępowania oraz znak sprawy. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy potwierdzi, że środki z tytułu wadium zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 5 SWZ.
4. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, w odniesieniu do tej części zamówienia, na którą składają ofertę – powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo wszyscy Wykonawcy łącznie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; propozycja oświadczenia została określona w załączniku nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Kraśnik
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac wykończeniowych w budynku garażowym. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI